Translations by Dirk Stöcker

Dirk Stöcker has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
122.
You are about to delete nodes outside of the area you have downloaded.<br>This can cause problems because other objects (that you do not see) might use them.<br>Do you really want to delete?
2010-01-23
Estás a punto de borrar nodos que se atopan fora da área que descargaches.<br>Isto pode causar problemas porque outros obxectos (que non ves) poden estar usandoos.<br>Queres borralos realmente?
406.
None of this way''s nodes are glued to anything else.
2010-01-23
Ningún dos nodos desta vía están pegados a outra cousa.
490.
Back
2010-01-23
Atrais
491.
Jump back.
2010-01-23
Saltar cara atrais.
493.
Faster
2010-01-23
Máis rápido
494.
Faster Forward
2010-01-23
Avance máis rápido
495.
Forward
2010-01-23
Avance
496.
Jump forward
2010-01-23
Saltar cara adiante
497.
Next Marker
2010-01-23
Marca Seguinte
498.
Play next marker.
2010-01-23
Reproducir a seguinte marca.
499.
Play/Pause
2010-01-23
Reproducción/Pausa
501.
Previous Marker
2010-01-23
Marca Anterior
502.
Play previous marker.
2010-01-23
Reproducir a marca anterior.
503.
Slower
2010-01-23
Máis lento
504.
Slower Forward
2010-01-23
Avance máis lento
565.
Click to delete. Shift: delete way segment. Alt: do not delete unused nodes when deleting a way. Ctrl: delete referring objects.
2010-01-23
Facer click para borrar. Maiúsculas: borrar segmento de vía. Alt: Non borrar nodos sen usar cando se borre unha vía. Ctrl: borrar obxectos aludidos.
862.
Do not apply changes
2010-01-23
Non aplicar cambios
899.
S
2010-01-23
S
900.
N
2010-01-23
N
901.
W
2010-01-23
O
902.
E
2010-01-23
E
990.
Parameter {0} not in range 0..{1}. Got ''{2}''.
2009-09-22
o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}
1915.
Resolve conflicts for ''{0}''
2011-07-19
Resolver conflictos de ''{0}''
1940.
Text
2010-01-23
texto
2865.
GPS track description
2009-09-22
descripción de trazado gps
2892.
NMEA import failure!
2009-09-20
Fallo de importación NMEA!
3547.
Maximum length (in meters) to draw lines for local files. Set to ''-1'' to draw all lines.
2010-01-23
Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
3549.
Maximum length (in meters) to draw lines. Set to ''-1'' to draw all lines.
2010-01-23
Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.
3554.
Do not draw arrows if they are not at least this distance away from the last one.
2010-01-23
Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.
4061.
Parse error: invalid document structure for GPX document.
2009-09-22
Erro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpx
4136.
Illegal object with ID=0.
2009-09-22
Obxecto ilegal con id=0
4161.
Could not connect to the OSM server. Please check your internet connection.
2010-01-23
Non se puido conectar co servidor osm. Por favor revisa a túa conexión a internet.