Translations by sinHoot

sinHoot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
4.
Remove the Log Out item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ލޮގްއައުޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
5.
Remove the Restart item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ރީސްޓާޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
6.
Remove the shutdown item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ޝަޓްޑައުން ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
11.
Lock Screen
2011-04-20
ލޮކް ސްކްރީން
12.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
13.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
15.
Log Out…
2011-04-20
ލޮގުއައުޓް
16.
Restart…
2011-04-20
ރީސްޓާޓް ...
17.
Shut Down…
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން ...
18.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
19.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
20.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
21.
Are you sure you want to close all programs and log out of the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ އިން ލޮގްއައުޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
22.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
23.
Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފައި ކޮމްޕިއުޓާރ ނިއްވާލަނީތޯ ؟
24.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
25.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
26.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
27.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް