Translations by Robert Antoni Buj Gelonch

Robert Antoni Buj Gelonch has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 160 results
1.
Update a Firewall Rule
2017-12-06
Actualitza una regla de tallafoc
2.
Policy:
2017-12-06
Política:
3.
Direction:
2017-12-06
Direcció:
4.
Log:
2017-12-06
Registre:
5.
Protocol:
2017-12-08
Protocol:
6.
Allow
2017-12-06
Permet
7.
Deny
2017-12-06
Denega
8.
Reject
2017-12-06
Rebutja
12.
Do not Log
2017-12-06
No enregistris
2017-12-06
No ho enregistris
14.
Log All
2017-12-06
Enregistra-ho tot
15.
Both
2017-12-06
Ambdues
19.
To:
2017-12-06
Cap a:
20.
Paste your current local IP
2017-12-06
Enganxeu la vostra IP local actual
22.
You can write a port as '22' or a port range as '22:24'
2017-12-06
Podeu escriure un port com '22' o un interval de ports com '22: 24 '
26.
Interface:
2017-12-06
Interfície:
28.
The rule will be moved to the end of the list
2017-12-06
La regla es mourà al final de la llista
29.
Firewall Preferences
2017-12-06
Preferències del tallafoc
39.
Add a profile
2017-12-06
Afegeix un perfil
41.
Remove the selected profile
2017-12-06
Suprimeix el perfil seleccionat
44.
Add a Firewall Rule
2017-12-06
Afegeix una regla de tallafoc
45.
Category:
2017-12-06
Categoria:
47.
Subcategory:
2017-12-06
Subcategoria:
49.
Preconfigured
2017-12-06
Preconfigurada
50.
Port:
2017-12-08
Port:
51.
You can write a port as '22', a port range as '22:24' or a service as 'http'
2017-12-06
Podeu escriure un port com '22', un interval de ports com '22: 24 ' o un servei com 'http'
52.
Simple
2017-12-06
Senzilla
54.
Rule number to insert
2017-12-06
Nombre de regla a inserir
55.
Advanced
2017-12-06
Avançada
56.
Rule
2017-12-06
Regla
57.
Name
2017-12-08
Nom
63.
Getting started
2017-12-06
Com començar
66.
Basic
2017-12-08
Bàsic
67.
FAQ
2017-12-06
PMF
68.
If you are a normal user, you will be safe with this setting (Status=On, Incoming=Deny, Outgoing=Allow). Remember to append allow rules for your P2P apps:
2017-12-06
Si sou un usuari normal, estareu segur amb aquesta configuració (Estat = Activat, Entrada = Denega, Sortida = Permet). Recordeu afegir les regles permet per a les vostres aplicacions P2P:
69.
You can rename your profiles with just 2 clicks on them:
2017-12-06
Podeu canviar el nom dels vostres perfils en fer-hi només 2 clics:
70.
The Rule Name will help you to identify your rules in the future:
2017-12-06
El nom de la regla us ajudarà a identificar les vostres regles en el futur:
71.
How to autostart Gufw with the system?
2017-12-06
Com s'inicia automàticament Gufw amb el sistema?
73.
Why is Gufw disabled by default?
2017-12-06
Per què està inhabilitat per defecte Gufw?
74.
By default, the firewall does not open ports to the outside world.
2017-12-06
Per defecte, el tallafoc no obre els ports cap al món exterior.
75.
Some rules are added by themselves?
2017-12-06
Algunes regles s'afegeixen per si mateixes?
77.
What is Allow, Deny, Reject and Limit?
2017-12-06
Què vol dir Permet, Denega, Rebutja i Limita?
78.
Allow: Will allow traffic.
2017-12-06
Permet: permetrà el trànsit.
79.
Deny: Will deny traffic.
2017-12-06
Denega: denegarà el trànsit.
80.
Reject: Will deny traffic and will inform that it has been rejected.
2017-12-06
Rebutja: denegarà el trànsit i informarà que s'ha rebutjat.
81.
Limit: Will deny traffic if an IP tried several connections.
2017-12-06
Limita: denegarà el trànsit si una IP ha intenta diverses connexions.
82.
I see some rules in all profiles
2017-12-06
Veig algunes regles en tots els perfils
83.
All the ufw rules will be appear in all profiles.
2017-12-06
Totes les regles d'ufw apareixeran en tots els perfils.
86.
Import Profile
2017-12-06
Importa un perfil
87.
Import cancelled
2017-12-08
Importació cancel·lada