Translations by Bartek Jasicki

Bartek Jasicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3870 results
1.
Wątek
2009-02-24
Wątek
2.
Subscription settings saved.
2009-02-24
Ustawienia subskrypcji zapisane.
3.
All projects
2009-02-24
Wszystkie projekty
4.
All issues
2009-02-24
Wszystkie zgłoszenia
5.
Own issues
2009-02-24
Własne zgłoszenia
6.
Current translations
2009-02-24
Obecne tłumaczenia
7.
Remove
2009-02-24
Usuń
8.
This will just unlink the node from this translation set.
2009-02-24
Usunie segment z tego zestawu tłumaczeń.
9.
Remove from translation
2009-02-24
Usuń z tłumaczeń
10.
select node
2009-02-24
wybierz węzeł
11.
create translation
2009-02-24
utwórz tłumaczenie
12.
Not translated
2009-02-24
Nieprzetłumaczone
13.
Options
2009-02-24
Opcje
14.
Translate Text
2009-02-24
Tłumaczenie tekstu
15.
Translation to %language
2009-02-24
Tłumaczenie na %language
16.
Source
2009-02-24
Źródło
17.
Page Text
2009-02-24
Tekst na stronie
18.
Clear
2009-02-24
Wyczyść
19.
Copy Source
2009-02-24
Kopiuj źródło
20.
Save translation
2009-02-24
Zapisz tłumaczenie
21.
<p>No nodes available in %language</p>
2009-02-24
<p>Nie ma segmentów dostępnych w języku %language</p>
22.
Language cannot be changed while creating a translation.
2009-02-24
Język nie może być zmieniony podczas tworzenia tłumaczenia.
23.
Thumbnail
2009-02-24
Miniaturka
24.
Original
2009-02-24
Oryginał
25.
The node has been removed from the translation set
2009-02-24
Węzeł został usunięty z tłumaczeń
26.
Language and translations
2009-02-24
Język i tłumaczenia.
27.
edit translation
2009-02-24
edytuj tłumaczenie
28.
1 day
@count days
2009-02-24
1 dzień
@count dni
@count[2] dni
29.
1 hour
@count hours
2009-02-24
1 godzina
@count godziny
@count[2] godzin
30.
1 min
@count min
2009-02-24
1 min.
@count min.
@count[2] min.
31.
1 sec
@count sec
2009-02-24
1 sek.
@count sek.
@count[2] sek.
32.
The contact module enables the use of both personal and site-wide contact forms, thereby facilitating easy communication within the community. While personal contact forms allow users to contact each other by e-mail, site-wide forms allow community members to contact the site administration from a central location. Users can specify a subject and message in the contact form, and also request that a copy of the e-mail be sent to their own address.
2009-02-24
Moduł kontaktowy <em>contact</em> pozwala na korzystanie z, zarówno osobistych jak i ogólnych, formularzy kontaktowych, będąc tym samym prostym sposobem komunikacji członków społeczności. Osobiste formularze kontaktowe umożliwiają użytkownikom przesyłanie sobie nawzajem wiadomości e-mail, natomiast formularze ogólne pozwalają użytkownikom skontaktować się z administratorem. Do formularza użytkownicy mogą wprowadzić tytuł oraz treść wiadomości, a także poprosić o przesłanie kopii wiadomości na ich własny adres.
33.
Users can activate/deactivate their personal contact forms in their account settings. Upon activation, a contact tab will appear in their user profiles. Privileged users such as site administrators are able to contact users even if they have chosen not to enable this feature.
2009-02-24
Użytkownicy mogą włączać lub wyłączać swoje osobiste formularze kontaktowe poprzez ustawienia swoich kont. Po włączeniu formularza, na swojej stronie profilu, użytkownik zobaczy kartę "kontakt". Uprzywilejowani użytkownicy, na przykład administratorzy, mogą korzystać z formularzy kontaktowych innych użytkowników, nawet gdy nie włączyli tej opcji.
34.
Note that the contact tab will not appear when a user views his or her own profile; only when viewing another user's profile, if that user's contact form is enabled.
2009-02-24
Zwróć uwagę, że użytkownik przeglądający swoją własną stronę profilu nie zobaczy karty <em>kontakt</em>. Wyświetlona ona zostanie jedynie podczas przeglądania profilu innego użytkownika, o ile jego formularz kontaktowy jest włączony.
35.
If the menu module is enabled, a menu item linking to the site-wide contact page is added to the navigation block. It is disabled by default, but can be enabled via the <a href="@menu-module">menu management</a> page. Links to the contact page may also be added to the primary and secondary links using the same page.
2009-02-24
Jeśli moduł menu jest włączony, do bloku nawigacyjnego dodawany jest element menu kierujący na stronę z ogólnym formularzem kontaktowym. Element ten jest domyślnie wyłączony, ale może zostać aktywowany poprzez stronę <a href="@menu-module">zarządzania menu</a>. Możliwe jest także dodanie do bloku odnośników prowadzących do formularza.
36.
For more information, please read the configuration and customization handbook page for the <a href="@contact">contact module</a>.
2009-02-24
By uzyskać więcej informacji, przeczytaj proszę <a href="%contact">stronę dotyczącą modułu <em>contact</em></a> w podręczniku konfiguracji.
37.
This page lets you setup <a href="@form">your site-wide contact form</a>. To do so, add one or more categories. You can associate different recipients with each category to route e-mails to different people. For example, you can route website feedback to the webmaster and direct product information requests to the sales department. On the <a href="@settings">settings page</a>, you can customize the information shown above the contact form. This can be useful to provide additional contact information such as your postal address and telephone number.
2009-02-24
Ta strona pozwala Ci na ustawienie <a href="@form">ogólnego formularza kontaktowego</a>. Aby to zrobić, dodaj jedną lub więcej kategorii. Możesz powiązać z każdą z nich innych odbiorców, tak by wiadomości e-mail kierowane były do różnych osób. W ten sposób możesz na przykład przekierować zapytania dotyczące informacji o produktach do działu sprzedaży. Na <a href="@settings">stronie ustawień</a> możesz dostosować informacje pokazywane ponad formularzem kontaktowym (przydatne, jeśli chcesz podać dodatkowe informacje, takie jak Twój adres lub numer telefonu).
38.
The menu item can be customized and configured only once the menu module has been <a href="@modules-page">enabled</a>.
2009-02-24
Element menu może być zmodyfikowany i skonfigurowany tylko jeśli moduł menu jest <a href="@modules-page">włączony</a>.
39.
The contact module also adds a <a href="@menu-settings">menu item</a> (disabled by default) to the navigation block.
2009-02-24
Moduł contact dodaje także do bloku menu nawigacyjnego własny <a href="@menu-settings">element menu</a> (domyślnie jest on wyłączony).
40.
Contact form
2009-02-24
Formularz kontaktowy
41.
Create a system contact form and set up categories for the form to use.
2009-02-24
Stwórz formularz kontaktowy witryny i powiązane z nim kategorie.
42.
Edit contact category
2009-02-24
Edytuj kategorię
43.
Delete contact
2009-02-24
Usuń formularz kontaktowy
44.
Contact settings
2009-02-24
Kontakt
45.
Personal contact form
2009-02-24
Osobisty formularz kontaktowy
46.
Allow other users to contact you by e-mail via <a href="@url">your personal contact form</a>. Note that while your e-mail address is not made public to other members of the community, privileged users such as site administrators are able to contact you even if you choose not to enable this feature.
2009-02-24
Pozwala innym użytkownikom kontaktować się z Tobą za pomocą wiadomości e-mail poprzez <a href="@url">Twój osobisty formularz kontaktowy</a>. Miej na uwadze, że użytkownicy uprzywilejowani, na przykład administratorzy, będą mogli się z Tobą skontaktować niezależnie od Twojej decyzji.
47.
Recipients
2009-02-24
Odbiorcy
48.
Example: 'website feedback' or 'product information'.
2009-02-24
Na przykład: "uwagi do strony" lub "informacje o produktach".
49.
Example: 'webmaster@example.com' or 'sales@example.com,support@example.com'. To specify multiple recipients, separate each e-mail address with a comma.
2009-02-24
Na przykład: "webmaster@twojastrona.com" lub "dzialsprzedazy@twojastrona.com". Umieszczając więcej niż jeden adres odbiorcy, rozdziel je przecinkiem.
50.
Auto-reply
2009-02-24
Automatyczna odpowiedź