Translations by Bartek Jasicki

Bartek Jasicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 256 results
1.
Unfortunately, you have too old version of Mono to run program.
2010-03-22
Niestety, twoja wersja Mono jest przestarzała.
2.
You need at least Mono 1.2.6
2010-03-22
Musisz posiadać Mono w wersji 1.2.6 lub nowszej.
3.
Unfortunately, this option is available only on Unix systems.
2010-03-22
Niestety, ta opcja jest dostępna tylko na systemach Unix.
4.
[INFO:
2010-03-22
[INFORMACJA:
5.
Critical error appear and client been closed.
2010-03-22
Wystąpił błąd krytyczny i aplikacja zostanie zamknięta.
6.
Please report bug on http://grub.org.
2010-03-22
Proszę zgłoś błąd na stronie http://grub.org
7.
To report add file error.log from your work directory.
2010-03-22
Do zgłoszenia dodaj plik error.log z katalogu roboczego programu.
8.
You cannot run more than one client simultaneously
2010-03-22
Nie możesz uruchomić więcej niż jednego klienta na raz
9.
Start...
2010-03-22
Start...
10.
Username:
2010-04-15
Nazwa użytkownika:
11.
Password:
2010-03-22
Hasło:
12.
Checking correctness of configuration file...
2010-03-22
Sprawdzanie poprawności pliku konfiguracyjnego...
13.
Updated
2010-03-22
Zaktualizowany
14.
Done
2010-03-22
Wykonane
15.
You have less than
2010-03-22
Masz mniej niż
16.
MB free disk space. Please increase it before start.
2010-03-22
MB wolnych na dysku. Proszę zwiększ ilość wolnego miejsca przed startem.
17.
Checking for updates...
2010-03-22
Sprawdzanie dostępnych aktualizacji...
18.
Updating...
2010-03-22
Aktualizowanie...
19.
Enter root password:
2010-03-22
Podaj hasło do root'a:
20.
Updated files:
2010-03-22
Zaktualizowane pliki:
21.
Client successfully updated.
2010-03-22
Program zaktualizowany pomyślnie.
22.
You must restart it again.
2010-03-22
Musisz go zrestartować.
23.
Press any key for exit.
2010-03-22
Naciśnij dowolny klawisz aby wyjść.
24.
none
2010-03-22
brak
25.
failed
2010-03-22
nieudane
26.
Stopped
2010-03-22
Zatrzymany
27.
Paused
2010-03-22
Pauza
28.
In Queue
2010-03-22
W kolejce
29.
Downloading
2010-03-22
Pobieranie
30.
Download Error
2010-03-22
Błąd Pobierania
31.
Crawling
2010-03-22
Przetwarzanie
32.
Uploading
2010-03-22
Wysyłanie
33.
Upload Error
2010-03-22
Błąd Wysyłania
34.
Waiting
2010-03-22
Oczekiwanie
35.
Invalid arc file
2010-03-22
Zły plik arc
36.
Program error
2010-03-22
Błąd programu
37.
Waiting in queue for download new workunit
2010-03-22
Oczekiwanie w kolejce na pobranie nowego workunit
38.
Waiting in queue for upload workunit
2010-03-22
Oczekiwanie w kolejce na wysłanie workunit
39.
Invalid login. Check your setting for username and password.
2010-03-22
Nieudane logowanie. Sprawdź ustawienia nazwy użytkownika i hasła.
40.
Request timeout.
2010-03-22
Przekroczony czas połączenia.
41.
Problems with connection to Internet.
2010-03-22
Problem z połączeniem z internetem
42.
Unknown error
2010-03-22
Nieznany błąd
43.
File checked and compressed, ready to upload.
2010-03-22
Plik sprawdzony i skompresowany, gotowy do wysłania.
44.
Workunit uploaded
2010-03-22
Workunit wysłany
45.
Invalid workunit, you must try crawl it again
2010-03-22
Nieprawidłowy plik, musisz go przetworzyć ponownie.
46.
Timeout reached when uploading. Please check your internet connection
2010-03-22
Przekroczony czas wysyłania. Proszę, sprawdź swoje połączenie z Internetem.
47.
Cannot connect to server. Try upload workunit later.
2010-03-22
Nie można połączyć się z serwerem. Spróbuj wysłać workunit później.
48.
Internal Server Error. Try download workunit later.
2010-03-22
Wewnętrzny błąd serwera. Spróbuj pobrać workunit później.
49.
No server response. Try upload workunit again.
2010-03-22
Brak odpowiedzi serwera. Spróbuj wysłać workunit ponownie.
50.
Program error appear and crawler was stopped.
2010-03-22
Wystąpił błąd programu i crawler został zatrzymany