Translations by Bartek Jasicki

Bartek Jasicki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 234 results
1.
Unfortunately, you have too old version of Mono to run program.
2010-03-22
Lamentablemente, a túa versión de mono é demasiado vella para correr este programa.
2.
You need at least Mono 1.2.6
2010-03-22
Necesitás polo menos Mono 1.2.6
3.
Unfortunately, this option is available only on Unix systems.
2010-03-22
*Lamentablemente, esta *opcion é só dispoñible en sistemas *Unix.
4.
[INFO:
2010-03-22
[INFO:
5.
Critical error appear and client been closed.
2010-03-22
Xurdiu un erro crítico e o cliente foi pechado.
6.
Please report bug on http://grub.org.
2010-03-22
Por favor reportá o bug en http://grub.org.
7.
To report add file error.log from your work directory.
2010-03-22
Para facer o reporte, inclúa o arquivo error.log do seu directorio de traballo.
8.
You cannot run more than one client simultaneously
2010-03-22
Non podés correr máis dun cliente simultaneamente
9.
Start...
2010-03-22
Iniciar...
11.
Password:
2010-03-22
Contrasinal:
12.
Checking correctness of configuration file...
2010-03-22
Verificando as propiedades do arquivo sitemap
13.
Updated
2010-03-22
Actualizado
14.
Done
2010-03-22
Listo
15.
You have less than
2010-03-22
Tes menos de
16.
MB free disk space. Please increase it before start.
2010-03-22
MB de espazo libre no disco. Por favor incrementalo antes de comezar.
17.
Checking for updates...
2010-03-22
Buscando actualizaciones...
18.
Updating...
2010-03-22
Actualizando...
19.
Enter root password:
2010-03-22
Ingresá o contrasinal do administrador:
20.
Updated files:
2010-03-22
Arquivos actualizados:
21.
Client successfully updated.
2010-03-22
Cliente actualizado satisfactoriamente.
22.
You must restart it again.
2010-03-22
Debés reinicialo novamente.
23.
Press any key for exit.
2010-03-22
Pulsá calquera tecla para saír.
24.
none
2010-03-22
ninguna
25.
failed
2010-03-22
falló
26.
Stopped
2010-03-22
Detido
27.
Paused
2010-03-22
Detido
28.
In Queue
2010-03-22
Na Cola
29.
Downloading
2010-03-22
Descargando
30.
Download Error
2010-03-22
Erro de descarga
31.
Crawling
2010-03-22
Indexando
32.
Uploading
2010-03-22
Cargando
33.
Upload Error
2010-03-22
Erro na carga
34.
Waiting
2010-03-22
Esperando
35.
Invalid arc file
2010-03-22
Arquivo arc inválido
36.
Program error
2010-03-22
Erro do programa
37.
Waiting in queue for download new workunit
2010-03-22
Esperando en cola para descargar a nova unidade de traballo
38.
Waiting in queue for upload workunit
2010-03-22
Esperando en cola para cargar a unidade de traballo
39.
Invalid login. Check your setting for username and password.
2010-03-22
Ingreso inválido. Verificá as túas configuracións para usuario e contrasinal.
40.
Request timeout.
2010-03-22
Pedido caducado.
41.
Problems with connection to Internet.
2010-03-22
Problemas coa conección a Internet.
42.
Unknown error
2010-03-22
Erro descoñecido
43.
File checked and compressed, ready to upload.
2010-03-22
Arquivo verificado e comprimido, listo para ser cargado.
44.
Workunit uploaded
2010-03-22
Unidade de traballo actualizada
45.
Invalid workunit, you must try crawl it again
2010-03-22
Unidade de traballo inválida, tenta novamente
46.
Timeout reached when uploading. Please check your internet connection
2010-03-22
Caducou o tempo de espera mentres se cargaba. Por favor verificá a túa conexión a Internet.
47.
Cannot connect to server. Try upload workunit later.
2010-03-22
Non é posible conectarse co servidor. Por favor cargue a unidade de traballo logo.
48.
Internal Server Error. Try download workunit later.
2010-03-22
Erro interno do servidor. Tente descargar a unidade de traballo logo.
49.
No server response. Try upload workunit again.
2010-03-22
Sen resposta do servidor. Tente cargar a unidade de traballo novamente.
50.
Program error appear and crawler was stopped.
2010-03-22
Un erro do programa xurdiu e a indexación detívose.
51.
Internal Server Error. Try upload .arc file later.
2010-03-22
Erro interno do servidor. Tente cargar o arquivo .arc logo.