Translations by Susana Sotelo Docío

Susana Sotelo Docío has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
1.
%s (child): failed to exec /bin/sh: %s
2008-06-24
%s (fillo): fallou a execución de /bin/sh: %s
2.
%s: command (%s) failed (exit status %d)
2008-05-12
%s: fallou o comando (%s) (estado da saída %d)
3.
%s: command (%s) was killed by signal %d
2008-05-12
%s: o comando (%s) matouno o sinal %d
4.
%s: %s: cannot stat: %s
2008-05-12
%s: %s: non se pode executar stat: %s
5.
is a directory, skipping
2008-05-12
é un directorio, sáltase
6.
is a block device, skipping
2008-05-12
é un dispositivo de bloque, sáltase
7.
internal error
2008-05-12
erro interno
8.
is a socket, skipping
2008-05-12
é un socket, sáltase
9.
unknown file type, skipping
2008-05-12
tipo de ficheiro descoñecido, sáltase
10.
%s: using `%s' as pager
2008-05-12
%s: a usar `%s' como paxinador
11.
%s: popen failed for %s: %s
2008-05-12
%s: fallou popen para %s: %s
12.
warning: expected a colon
2008-05-12
advertencia: agardábanse dous puntos
13.
expected a colon
2008-05-12
agardábanse dous puntos
14.
predicate is too complex
2008-05-12
o predicado é demasiado complexo
15.
Parse error in field.
2008-05-12
Erro de análise no campo
16.
grep-dctrl -- grep Debian control files
2008-05-12
grep-dctrl -- ficheiro de control de grep de Debian
17.
Show the testing banner.
2008-05-12
Mostrar a faixa de proba.
18.
LEVEL
2008-05-12
NIVEL
19.
Set debugging level to LEVEL.
2008-05-12
Pór o nivel de depuración como NIVEL.
20.
FIELD,FIELD,...
2008-05-12
CAMPO,CAMPO,...
21.
Restrict pattern matching to the FIELDs given.
2008-05-12
Restrinxir a coincidencia de patróns aos CAMPOs dados.
22.
This is a shorthand for -FPackage.
2008-05-12
Esta é unha abreviatura de -FPackage.
23.
This is a shorthand for -FSource:Package.
2008-05-12
Esta é unha abreviatura de -FSource:Package.
24.
Show only the body of these fields from the matching paragraphs.
2008-05-12
Amosar só o corpo destes campos dos parágrafos coincidentes.
25.
Show only the first line of the "Description" field from the matching paragraphs.
2008-05-12
Amosar só a primeira liña do campo "Descrición" dos parágrafos coincidentes.
26.
Suppress field names when showing specified fields.
2008-05-12
Suprimir os nomes de campo cando se amosen os campos especificados.
27.
Regard the pattern as an extended POSIX regular expression.
2008-05-12
Considerar o patrón como unha expresión regular POSIX extendido.
28.
The pattern is a standard POSIX regular expression.
2008-05-12
O patrón é unha expresión regular POSIX estándar.
29.
Ignore case when looking for a match.
2008-05-12
Ignorar maiúsculas e minúsculas ao procurar equivalencias.
30.
Show only paragraphs that do not match.
2008-05-12
Mostrar só os parágrafos que non coincidan.
31.
Show those fields that have NOT been selected with -s
2008-05-12
Mostrar os campos que NON se seleccionaron con -s
32.
Show only the count of matching paragraphs.
2008-05-12
Mostrar só a cantidade de parágrafos coincidentes.
33.
FNAME
2008-05-12
FNAME
34.
Use FNAME as the config file.
2008-05-12
Empregar FNAME como ficheiro de configuración.
35.
Do an exact match.
2008-05-12
Facer que coincidan exactamente.
36.
Print out the copyright license.
2008-05-12
Imprimir a licenza de copyright.
39.
Negate the following predicate.
2008-06-24
Negar o predicado seguinte.
49.
PATTERN
2008-06-24
PATRÓN
50.
Specify the pattern to search for
2008-06-24
Indicar o patrón a buscar
51.
predicate is too long
2008-06-24
o predicado é demasiado longo
54.
no such log level
2008-06-24
non existe ese nivel de rexistro