Translations by Никола Павловић

Никола Павловић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
11.
gnome-applet-globalmenu
2010-09-23
gnome-dodatakpanelu-globalmenu
14.
Applet
2010-09-23
Додатак панелу
31.
Accessing the global menu items by the menu bar key. When this option is disabled, the topmost menu items are not directly accessible from keyboard.
2010-09-24
Приступање ставкама у менију помоћу типке за мени.Када је ова опција онемогућена, највише ставке у менију нису директно доступне са тастатуре.
33.
Add a handle to the applet
2010-09-24
Додај дугме за руковање овом додатку панела
34.
Add a search box in the dropdown menu, where you can find entries by typing the name.
2010-09-23
Додај поље за претрагу у падајућем менију, где можете наћи уносе уписујући имена
35.
Add a window list to the application submenu.
2010-09-23
Додај листу прозора у подмени апликације
36.
Add window action menu (e.g., Close, Minimize) to the application submenu.
2010-09-23
Додај мени за управљање прозором(нпр. Затвори,Минимизирај) у подмени апликација
37.
Display active application's name
2010-09-23
Прикажи име активне апликације
38.
Display the name of the active application in the applet when enabled
2010-09-24
Покажи име активне апликације у додатку панелу кад је омогућено
39.
Enable Global Menu For GTK applications
2010-09-23
Омогући Глобални Мени за GTK апликације
40.
Enable mnemonic keys
2010-09-23
Омогући мнемоничке типке
41.
Enable per-monitor mode
2010-09-23
Омогући мод за више монитора
42.
Enable the RGBA support for submenus. Restart the applet to take effects.
2010-09-23
Омогући RGBA подршку(експериментално).Рестартујте додатак менију да би се подешавање променило.
43.
Enable the RGBA support(experimental)
2010-09-23
Омогући RGBA подршку(експериментално)
44.
Enable the menu bar key (F10 usually)
2010-09-23
Омогући типку за мени (F10 најчешће)
45.
Enable tiny mode
2010-09-23
Омогући ситан мод
46.
Enable window management actions
2010-09-23
Омогући иконице за управљање прозорима
47.
Enabled window list
2010-09-23
Омогућена листа прозора
48.
If this key is enabled, Global Menu will be directly integrated into the Main Menu applet.
2010-09-24
Ако је ово омогућено, Глобални Мени биће интегрисан у главни мени.
49.
If this key is true, libglobalmenu-gnome, the GTK plugin for Global Menu is loaded.
2010-09-24
Ако је ово тачни, libglobalmenu-gnome, GTK додатак за глобални мени ће бити учитан
50.
In per-monitor mode, Global Menu tracks the active application on each physical display device. If this mode is disabled, the entire logic screen is treated as a single desktop. If this mode is enabled, each physical device is treated as a desktop.
2010-09-24
У моду за више монитора, Глобални Мени прати активну апликацију на сваком физичком дисплеју. Ако је овај мод онемогућен, цео логички екран се третира као једна радна површина. Ако је овај мод омогућен, сваки физички се третира као радна површина.
51.
In tiny mode, Global Menu is presented in a popup menu.
2010-09-23
У ситном моду, Глобални Мени је приказан као искачући мени
52.
Integrate Global Menu with gnome-panel
2010-09-23
Интегриши Глобални Мени у Гномов панел
53.
Keep a local menu bar in window.
2010-09-24
Задржи ликалну линију менија у прозору.
54.
Maximum pixel length of application name
2010-09-23
Максимална дужина имена апликације(у пикселима)
55.
Search box in switcher menu
2010-09-24
Поље за претрагу у менију за пребацивање
56.
Show customized menu item images
2010-09-24
Прикажи прилагођене слике за ставке у менију
57.
Show local menu in window
2010-09-24
Прикажи локални мени у прозору
58.
Show the icon of the action window in the applet
2010-09-24
Покажи иконицу активног прозора у додатку панела
59.
Show the icon of the active window in the applet when enabled.
2010-09-24
Покажи иконицу активног прозора у додатку панела када је омогућено
60.
Specify if the applet has a handle. When the handle is enabled, the applet will not expand to occupy the remaining empty area on the panel.
2010-09-25
Одреди да ли додатак панелу има део за руковање.Када је део за руковање омогућен. додатак панелу се неће ширити да заузме преостали простор на панелу.
61.
The maximum length of name of the application name, in pixels. -1 means unlimited
2010-09-24
Максимална дужина имена апликације, у пикселима. -1 значи неограничено
62.
Whether or not send the customized menu item images to Global Menu. These images are large and slow to parse. If you are using Global Menu over a network X11 server or having a slow computer, consider disabling this key.
2010-09-25
Да ли да Глобалном Менију шаље прилагођене слике ставки у менију. Ове слике су велике и споро се обрађују. Ако користите Глобални Мену преко мрежног X11 сервера или ако имате спор компјутер , требало ви да онемогућите ову типку.
63.
Global Menu Panel Applet
2010-09-24
Глобални Мени додатак панелу
64.
GlobalMenu.PanelApplet Factory
2010-09-25
ГлобалниМени.Фабрика за додатке панела
65.
The factory to build GlobalMenu.PanelApplet objects
2010-09-25
Фабрика за иградњу објеката у Глобалном Менију.
66.
Global Menu Plugin for XFCE Panel
2010-09-24
Глобални Мени, Додатак за XFCE панел
67.
The Global Menu Plugin for XFCE Panel
2010-09-24
Глобални Мени, Додатак за XFCE панел
68.
Show current settings
2010-09-24
Покажи тренутна подешавања
69.
Access local settings of the window(XWin ID)
2010-09-25
Приступи локалним подешавањима прозора(XWin ID)
70.
key/setting pairs
2010-09-25
типке/подешавање парови
71.
A tool to modify Global Menu settings.
2010-09-24
Алатка за мењање подешавања Глобалног Менија