Browsing Armenian translation

1827 of 93 results
18.
Delete Answer
Ջնջիր պատասխանը
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
19.
Problem fetching groups
Պրոբլեմ խմբերը ընտրելիս
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
20.
Problem fetching statuses
Պրոբլեմ վիճակները ընտրելիս
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
21.
Problem saving permission data for ${0}
Պրոբլեմ իրավասությունների տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
22.
New ${0} status created
Նոր ${0} կարգավիճակը ստեղծված է
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SUCCESS_CREATING_STATUS
23.
Delete Question & Answers
Ջնջիր հարցը և պատասխանները
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
24.
Problem creating new Permission
Պրոբլեմ նոր Իրավասություններ ստեղծելիս
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
25.
You are editing a new best-hold order.
Դու խմբարում ես նոր լավագույն պահման պատվեր։
Translated and reviewed by TZ on 2013-04-01
Located in conify.js:CBHO_EDITING_NEW
26.
Problem calling method to create new permission map
Պորբլեմ մեթոդը կանչելիս որպեսզի ստեղծվի իրավասությունների նոր քարտեզ
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
27.
Question:
Հարց
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SURVEY_QUESTION
1827 of 93 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: TZ.