Browsing Armenian translation

1120 of 95 results
11.
Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit.
Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության միավոր։
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
12.
Hours of Operation updated for ${0}
Աշխատելու ժամերը թարմացված են սրա համար ${0}
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
13.
New child Organization Type created for ${0}
Նոր երեխա Կազմակերպության Տեսակը ստեղծված է սրա համար ${0}
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
14.
Value
Արժեք
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:LABEL_VALUE
15.
Problem deleting ${0}
Պրոբլեմ սա ջնջելիս ${0}
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_DELETING
16.
Save Changes
Հիշիր փոփոխությունները
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
17.
Problem creating child Group
Պրոբլեմ Երեխա Խումբ ստեղծելիս
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
18.
Saved permission changes to ${0}
Հիշված Իրավասությունների փոփոխություն այստեղ ${0}
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
19.
Delete Answer
Ջնջիր պատասխանը
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-23
Located in conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
20.
Problem fetching groups
Պրոբլեմ խմբերը ընտրելիս
Translated and reviewed by TZ on 2009-12-24
Located in conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
1120 of 95 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: TZ.