Browsing Armenian translation

35 of 3372 results
35.
The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the holds shelf. This gives staff time to process the item before it shows as ready-for-pickup. Examples: "5 days", "1 hour"
Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք, որից հետո նյութը գնում է on-holds-shelf վիճակի մինչ այն տեսանելի կլինի օգտվողներին որպես պահման դարակի նյութ։ Սա աշխատակազմին տալիս է ժամանակ մշակել նյութը մինչ այն կերևա որպես ready-for-pickup։ Օրինակներ՝ "5 օր", "1 ժամ"
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:3558
35 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.