Browsing Armenian translation

4756 of 3372 results
47.
Historical Hold Retention Start Date
Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:12654 950.data.seed-values.sql:12655
48.
Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "true" to prohibit negative balances at all times or, when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a set period of time.
Կանխարգելիր բացասական հաշվեկշիռը (հատուցելը) ժամկետանց նյութերի հաշիվների համար։ Կարգաբերի որպես "ճիշտ" , որպեսզի մշտապես արգելես բացասական հաշվեկշիռը, կամ, երբ օգտագործված է միջակայքի կարգաբերման հետ, արգելելու բացասական հաշվեկշիռը ժամանակի տիրույթի կարգաբերումից հետո։
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:5629
49.
Grid Config: admin.server.actor.stat_cat_sip_fields
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:20262
50.
Bookmobile
Ավտոգրադարան
Translated by TZ
id::aout.name__5 id::5
Located in 950.data.seed-values.sql:666
51.
Kawi
Kawi
Translated by TZ
id::clm.value__kaw id::kaw
Located in 950.data.seed-values.sql:7317
52.
Eckert
Էսկերտ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8507
53.
Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration
Առաջարկի claims_never_checked_out_count դաշտը ընթերցողի գրանցման ժամանակ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:4902
54.
Hard boundary
Կոշտ սահման
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:3557
55.
Poland
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Լեհաստան
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8784
56.
Switzerland
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Շվեյցարիա
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8827
4756 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.