Browsing Armenian translation

4352 of 3372 results
43.
Wake Island
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Ուայք կղզի
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8790
44.
Patron had an invalid evening phone number
Ընթերցողը ունի սխալ երեկոյան հեռախոսահամար
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:73
45.
Nahuatl
Nahuatl
Translated by TZ
id::clm.value__nah id::nah
Located in 950.data.seed-values.sql:7321
46.
Allow a staff member to define where another staff member has their permissions
Թույլ տուր աշխատակազմի անդամին սահմանելու արդյոք այլ անդամները ունեն իրենց իրավասությունները։
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:995
47.
Historical Hold Retention Start Date
Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:12571 950.data.seed-values.sql:12572
48.
Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "true" to prohibit negative balances at all times or, when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a set period of time.
Կանխարգելիր բացասական հաշվեկշիռը (հատուցելը) ժամկետանց նյութերի հաշիվների համար։ Կարգաբերի որպես "ճիշտ" , որպեսզի մշտապես արգելես բացասական հաշվեկշիռը, կամ, երբ օգտագործված է միջակայքի կարգաբերման հետ, արգելելու բացասական հաշվեկշիռը ժամանակի տիրույթի կարգաբերումից հետո։
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:5592
49.
Grid Config: admin.server.actor.stat_cat_sip_fields
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:20153
50.
Bookmobile
Ավտոգրադարան
Translated by TZ
id::aout.name__5 id::5
Located in 950.data.seed-values.sql:666
51.
Kawi
Kawi
Translated by TZ
id::clm.value__kaw id::kaw
Located in 950.data.seed-values.sql:7239
52.
Eckert
Էսկերտ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8429
4352 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.