Browsing Armenian translation

1221 of 3372 results
12.
Rollover Distribution Formulae Funds
Rollover Distribution Formulae Funds
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:16290
13.
Alerting block on Circ
Տացքի նախազգուշացման բլոկ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:36
14.
Duala
Duala
Translated by TZ
id::clm.value__dua id::dua
Located in 950.data.seed-values.sql:7132
15.
Canceled holds/requests display count
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:3609
16.
Upload Merge on Single Match by Default
Որպես լռակյաց Բեռնավորի ձուլի ըստ մեկ համընկնման
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:16036
17.
Grid Config: admin.server.permission.perm_list
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:20335
18.
Full score
Միավորների լրիվ հաշիվ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8330
19.
The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored.
ident_value2 դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրվում են։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։
Translated by TZ
Reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:5110
20.
Require at least one address for Patron Registration
Ընթերցողի գրանցման համար պահանջվում է առնվազն մեկ հասցե։
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:5341
21.
Base URI for OneClickdigital API (defaults to https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged.
Հիմնական URI OneClickdigital API համար (լռակյացը https://api.oneclickdigital.com/v1). Այստեղ HTTPS օգտագործումը խստորեն խրախուսվում է։
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:17864
1221 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.