Browsing Armenian translation

3342 of 3372 results
33.
Memoirs
Հիշողություններ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8360 950.data.seed-values.sql:9065 950.data.seed-values.sql:9086
34.
Long-Overdue Items Usable on Checkin
երկարաժամկետ ուշացած նյութերը օգտագործելի են հետ ընդունելիս։
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:16370
35.
The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the holds shelf. This gives staff time to process the item before it shows as ready-for-pickup. Examples: "5 days", "1 hour"
Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք, որից հետո նյութը գնում է on-holds-shelf վիճակի մինչ այն տեսանելի կլինի օգտվողներին որպես պահման դարակի նյութ։ Սա աշխատակազմին տալիս է ժամանակ մշակել նյութը մինչ այն կերևա որպես ready-for-pickup։ Օրինակներ՝ "5 օր", "1 ժամ"
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:3558
36.
Grid Config: cat.volcopy.copies.complete
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:19206
37.
Staff Catalog Preferred Library
(no translation yet)
Located in 950.data.seed-values.sql:19827
38.
Hittite
Հեթիթերեն
Translated by TZ
id::clm.value__hit id::hit
Located in 950.data.seed-values.sql:7201
39.
Instrumental and vocal parts
Գործիքային և վոկալ մասեր
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:8383
40.
ADMIN_USER_SETTING_GROUP
ADMIN_USER_SETTING_GROUP
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:1553
41.
Cat: Use Internal ID for TCN Value
Cat: Օգտագործի ներքին ID-ն TCN արժեքի համար
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:12347
42.
Notification of a group of circs
Խմբային տացքի ծանուցումներ
Translated and reviewed by TZ
Located in 950.data.seed-values.sql:17248
3342 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.