Browsing Armenian translation

2635 of 3372 results
26.
Renew Circulations
Թարմացրու տացքերը։
Translated and reviewed by TZ on 2010-01-11
Located in 950.data.seed-values.sql:5853
27.
Upload Default Match Set
Բեռնավորի լռակյաց համընկնման բազմությունը
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:15951
28.
Rock music
Ռոք երաժշտություն
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:8237
29.
DELETE_SURVEY
DELETE_SURVEY
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:1199
30.
Aruba
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Արուբա
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:8509
31.
Heading -- Meeting Name
Վերնախորագիր -- Հանդիպման անուն
Translated and reviewed by TZ on 2012-08-14
Located in 950.data.seed-values.sql:13726
32.
Not Applicable
Ոչ կիրառելի
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:8386
33.
Memoirs
Հիշողություններ
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:8360 950.data.seed-values.sql:9065 950.data.seed-values.sql:9086
34.
Long-Overdue Items Usable on Checkin
երկարաժամկետ ուշացած նյութերը օգտագործելի են հետ ընդունելիս։
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:16370
35.
The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the holds shelf. This gives staff time to process the item before it shows as ready-for-pickup. Examples: "5 days", "1 hour"
Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք, որից հետո նյութը գնում է on-holds-shelf վիճակի մինչ այն տեսանելի կլինի օգտվողներին որպես պահման դարակի նյութ։ Սա աշխատակազմին տալիս է ժամանակ մշակել նյութը մինչ այն կերևա որպես ready-for-pickup։ Օրինակներ՝ "5 օր", "1 ժամ"
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:3558
2635 of 3372 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.