Browsing Armenian translation

110 of 1222 results
1.

Note: The selected username may be in use by another patron.
You may select another username when finalizing your
registration or in the online catalog.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Նշում: Ընտրված օգտագերի անունը կարող է օգտագործվում է մեկ այլ հաճախորդի կողմից։
Դու կարող ես ընտրել մեկ այլ օտատերի անուն երբ ավարտես քո
գրանցումը կամ առցանց քարտարանում։
Translated and reviewed by TZ on 2013-12-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:66
2.
(%1)
(pubdate_clean)
(copyright_clean)
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(%1)
Translated and reviewed by TZ on 2013-12-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:192
3.
/
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
/
Translated and reviewed by TZ on 2012-08-15
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
4.
Due
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Վերադարձ
Translated and reviewed by TZ on 2017-09-06
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:49
5.
Returned*
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Վերադարձված*
Translated and reviewed by TZ on 2017-09-06
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:52
6.
Returned/Renewed
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Վերադարձված/Թարմացված
Translated and reviewed by TZ on 2017-09-06
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:51
7.
View My Lists
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Դիտիր իմ Ցուցակները
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:119
8.
View My Temporary List
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Դիտիր իմ ժամանակավոր Ցուցակները
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:121
9.
edit
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
խմբագրել
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:131
10.
"%1" is not a valid username. Usernames cannot have any spaces or look like a barcode, and may be restricted by policy. Please try a different username.
("<b>' _ bad_user _ '</b>")
"%1"թույլատրված օգտվողի անուն չէ։ Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել բացատներ կամ նման լինել շտրիխ կոդի, և պետք է արգելված լինի համաձայն քաղաքականության։ Փորձիր մեկ այլ օգտվողի անուն։
Translated and reviewed by TZ on 2013-12-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
110 of 1222 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ben Shum, TZ.