Browsing Armenian translation

110 of 3130 results
1.
Estonia
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Էստոնիա
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:8354
2.
Series Title
Մատենաշարի վերնագիր
Translated and reviewed by TZ on 2010-10-19
Located in 950.data.seed-values.sql:118
3.
Poetry
Պոէզիա
Translated by TZ on 2009-11-24
id::clfm.value__p id::p
Located in 950.data.seed-values.sql:7343 950.data.seed-values.sql:8149 950.data.seed-values.sql:8854 950.data.seed-values.sql:8875
4.
Palauan
Palauan
Translated by TZ on 2009-11-24
id::clm.value__pau id::pau
Located in 950.data.seed-values.sql:7156
5.
Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available in certain staff interfaces
Թույլ է տալիս օգտվողներին հիշել և բեռնավորել զտիչների բազմությունը զտիչային երկխոսությունների համար, որոնք հասանելի են աշխատակազի որոշակի միջերեսներից։
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:1788
6.
Kyrgyz
Կիրգիզերեն
Translated by TZ on 2009-11-24
id::clm.value__kir id::kir
Located in 950.data.seed-values.sql:7043
7.
Z39.50 Source
Z39.50 աղբյուր
Translated and reviewed by TZ on 2014-01-02
Located in 950.data.seed-values.sql:5579
8.
film reel
ֆիլմի ժապավեն
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:7844
9.
Allow a user to modify a popularity badge parameter
Թույլ տուր օգտվողին ձևափոխելու Ժողովրդականության նշանի պարամետրը
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-30
Located in 950.data.seed-values.sql:1847
10.
Norwegian
Նորվեգերեն
Translated by TZ on 2009-11-24
id::clm.value__nor id::nor
Located in 950.data.seed-values.sql:7134
110 of 3130 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Serj Safarian, TZ.