Browsing Armenian translation

110 of 44 results
1.
Active
Գործուն
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/register.tt2:63
2.
Address Alert
Հասցեի ահազանգ
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/register.tt2:50
3.
Apply Changes
Կիրառել փոփոխությունները
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/register.tt2:78
4.
Assign additional permission groups to users here.<br/>This does not affect circulation policy.
Նշանակիր օգտվողներին լրացուցիչ թույլտվությունների խմբեր այստեղ։<br/>Սա չի ազդի տացքի քաղաքակնության վրա։
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/register.tt2:101
5.
Barcode
Գծակոդ
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/register.tt2:62
6.
Cancel Selected Events
Չեղարկիր ընտրված իրադարձությունները։
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/event_log.tt2:242
7.
Circulation
Տացք
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/event_log.tt2:112
8.
Close
Փակ
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/register.tt2:77
9.
Collected
Հավաքված
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/event_log.tt2:128
10.
Complete
Ավարտվեց
Translated and reviewed by TZ on 2017-07-27
Located in ../../Open-ILS/src/templates/actor/user/event_log.tt2:132
110 of 44 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: TZ.