Translations by yurchor

yurchor has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 86 results
15.
Vector or point coordinates, circle or line equation.
2012-01-30
Координати вектора або точки, рівняння кола або прямої.
21.
Homothety (scale)
2012-01-30
Гомотетія (масштабування)
22.
Line defined by two points
2012-01-30
Пряма за двома точками
27.
Build macro
2012-01-30
Побудувати макрос
42.
Intersection(s) of two curves.
2012-01-30
Перетин двох кіл.
55.
Use a script
2012-01-30
Використати сценарій
57.
Segment defined by two points.
2012-01-30
Відрізок за двома точками.
58.
Symmetry: select a point and a geometric object. The first selected point is the symmetry center.
2012-01-31
Перетворення симетрії: вкажіть точку і геометричний об’єкт. Першою слід позначити точку — центр симетрії.
62.
Translation: select a vector and a geometric object.
2012-01-31
Паралельне перенесення: виберіть вектор і геометричний об’єкт.
65.
Distance, length, value
2012-01-30
Відстань, довжина, значення
66.
Vector defined by two points.
2012-01-30
Вектор за двома точками.
70.
Erase an object and all its depedencies.
2012-05-22
Вилучити об’єкт і всі залежні від нього об’єкти.
72.
This intersection
2012-01-30
Цей перетин
73.
Change as a free point on the plane.
2012-01-31
Є довільною точкою на площині.
74.
Change as a free point on this curve.
2012-01-31
Є довільною точкою на цій кривій.
75.
Change as this intersection.
2012-01-31
Є цим перетином.
76.
Edit an item's property
2012-01-30
Змінити властивість елемента
78.
Select and move an object.
2012-01-30
Позначити і пересунути об’єкт.
79.
Select and Move
2012-01-30
Позначити і пересунути
81.
Drag this point to change its nature.
2012-01-31
Перетягніть точку, щоб змінити її прив’язку.
82.
Pressing down the [Shift] key you can drag and change the nature of free point or intersection point.
2012-01-31
За допомогою натискання і утримування натисненою клавіші Shift ви можете перетягувати і змінювати прив’язку довільної точки або точки перетину.
83.
Several objects can be selected. Please, select one clicking the mouse.
2012-01-31
Можна позначити декілька об’єктів. Будь ласка, позначте хоч один клацанням лівою кнопкою миші.
84.
Edit an object style.
2012-01-30
Змінити стиль об’єкта.
85.
Edit Style
2012-01-30
Змінити стиль
86.
Select an object
2012-01-30
Виберіть об’єкт
88.
This geometric angle %1
2012-01-30
Цей геометричний кут %1
90.
This oriented angle %1
2012-01-30
Цей орієнтований кут %1
91.
This Arc Circle %1
2012-01-30
Ця дуга кола %1
93.
This circle %1
2012-01-30
Це коло %1
94.
This composite object %1
2012-01-30
Цей складений об’єкт %1
97.
This line %1
2012-01-30
Ця пряма %1
98.
This parallel line %1
2012-01-30
Ця паралель %1
100.
This perpendicular line %1
2012-01-30
Цей перпендикуляр %1
101.
This locus %1
2012-01-30
Це ГМТ %1
102.
This math item %1
2012-01-30
Цей математичний елемент %1
103.
Edit the coordinates
2012-01-30
Змінити координати
104.
This point %1
2012-01-30
Ця точка %1
105.
Edit this curvilinear abscissa in [0;1]
2012-01-31
Встановіть значення абсциси на кривій лінії у діапазоні [0;1]
106.
This polygon %1
2012-01-30
Цей багатокутник %1
110.
This half-line %1
2012-01-30
Цей промінь %1
111.
This segment %1
2012-01-30
Цей відрізок %1
112.
This text
2012-01-30
Цей текст
113.
Edit this text
2012-01-30
Змінити цей текст
114.
Edit me
2012-01-30
Змініть
115.
This arc length %1
2012-01-30
Довжина цієї дуги — %1
116.
This circle perimeter %1
2012-01-30
Периметр цього кола %1
117.
This distance between two points %1
2012-01-30
Відстань між двома точками — %1
118.
This point-line distance %1
2012-01-31
Відстань від точки до прямої %1
119.
This value %1
2012-01-30
Це значення %1
128.
This segment length %1
2012-01-30
Довжина цього відрізка %1