Translations by Kristoffer Grundström

Kristoffer Grundström has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 279 results
3.
Geometric angle defined by three points, the second point is the vertex. Its measure belongs to [0 ; 180].
2022-11-17
Geometrisk vinkel defineras av tre punkter, den andra punkten är vertex. Dess mått tillhör [0 ; 180].
5.
Oriented angle defined by three points or two vectors. When defined from three points, the second point is the vertex. Its measure belongs to [0 ; 360[ or ]-180 ; 180].
2022-11-17
Orienterad vinkel definieras av tre punkter eller två vektorer. När den definieras från tre punkter så är vertex den andra punkten. Dess mått tillhör [0 ; 360[ eller]-180; 180].
20.
Homothety: select a center, a value and a geometric object. The first selected point is the homothety center.
2022-11-17
Homoteti: välj en mittpunkt, ett värde och ett geometriskt objekt. Den första valda punkten är den homotetiska mittpunkten.
21.
Homothety (scale)
2022-11-17
Homoteti (skala)
26.
Construct a macro-construction with input and output items.
2022-11-17
Bygg en makro-konstruktion med inmatning och utmatningsobjekt.
30.
Execute a pre-built macro-construction on selected input items. To edit a macro description, edit its text and apply with the keys [alt/ctrl]+s.
2022-11-17
Utför en förbyggd makro-konstruktion på de valda inmatningsobjekten. För att redigera en makro-beskrivning, redigera dess text och verkställ med tangenterna [alt/ctrl]+s.
34.
Line passing through one point and parallel to a line, half-line, etc.
2022-11-17
Linje som går genom en punkt och parallellt med en linje, halvlinje, etc.
35.
Parallel
2022-11-17
Parallell
36.
Perpendicular bisector defined by a segment or two points.
2022-11-17
Vinkelrät halveringslinje definierad av ett segment eller två punkter.
37.
Perpendicular bisector
2022-11-17
Vinkelrät halveringslinje
38.
Line passing through one point and orthogonal to a line, half-line, etc.
2022-11-17
Linje som går genom en punkt och ortogonalt med en linje, halvlinje, etc.
39.
Perpendicular
2022-11-17
Vinkelrät
40.
Point given its coordinates: select two numbers or a point coordinates (@).
2022-11-17
Punkten ges till dess koordinater: välj två nummer eller en koordinater till en punkt (@).
41.
Coordinates
2022-11-16
Koordinater
42.
Intersection(s) of two curves.
2022-11-17
Korsning(ar) med två kurvor.
43.
Intersection
2022-11-16
Korsning
45.
Polygon
2022-11-17
Polygon
46.
Regular polygon defined by its center, a vertex and its sides number.
2022-11-17
Vanlig polygon defineras av sin mittpunkt, en vertex och dess sidantal.
47.
Regular polygon
2022-11-16
Vanlig polygon
48.
Half-Line defined by two points, the first selected point is the origin.
2022-11-17
Halv-linje definieras av två punkter, den första valda punkten är ursprunget.
49.
Ray
2022-11-16
Stråle
51.
Reflection
2022-11-16
Reflektion
52.
Rotation: select a point, a value and a geometric object. The first selected point is the rotation center.
2022-11-17
Rotering: välj en punkt, ett värde och ett geometriskt objekt. Den första valda punkten är roteringens mittpunkt.
53.
Rotation
2022-11-16
Rotation
54.
Insert a Smalltalk script in the drawing area.
2022-11-17
Klistra in ett Smalltalk-skript i ritområdet.
55.
Use a script
2022-11-16
Använd ett skript
56.
No description, write one in the description method of this script.
2022-11-17
Ingen beskrivning, skriv en i beskrivningsmetoden för det här skriptet.
57.
Segment defined by two points.
2022-11-17
Segmentet definieras av två punkter.
58.
Symmetry: select a point and a geometric object. The first selected point is the symmetry center.
2022-11-17
Symmetri: välj en punkt och ett geometriskt objekt. Den första valda punkten är symmetrins mittpunkt.
59.
Symmetry
2022-11-16
Symmetri
60.
Free text you can edit and move around.
2022-11-17
Gratis text som du kan redigera och flytta runt.
61.
Text
2022-11-16
Text
62.
Translation: select a vector and a geometric object.
2022-11-17
Översättning: välj en vektor och ett geometriskt objekt.
63.
Translation
2022-11-16
Översättning
64.
Distance between objects, curve length, free value.
2022-11-17
Avstånd mellan objekten, längd på kurva, fritt värde.
65.
Distance, length, value
2022-11-16
Avstånd, längd, värde
66.
Vector defined by two points.
2022-11-17
Vektor definieras av två punkter.
68.
Select a free point on a curve to animate it.
2022-11-17
Välj en fri punkt på en kurva för att animera den.
69.
Animate
2022-11-16
Animera
70.
Erase an object and all its depedencies.
2022-11-17
Ta bort ett objekt och alla dess beroenden.
71.
Eraser
2022-11-17
Suddgummi
72.
This intersection
2022-11-16
Den här korsningen
73.
Change as a free point on the plane.
2022-11-17
Byt som en ledig punkt på planet.
74.
Change as a free point on this curve.
2022-11-17
Byt som en ledig punkt på den här kurvan.
75.
Change as this intersection.
2022-11-17
Byt som den här korsningen.
76.
Edit an item's property
2022-11-17
Redigera egenskapen för ett föremål
77.
Property
2022-11-17
Föremål
78.
Select and move an object.
2022-11-17
Välj och flytta ett objekt.
79.
Select and Move
2022-11-16
Välj och Flytta
80.
Select a point to merge with
2022-11-17
Välj en punkt att smälta samman med