Translations by José Alfredo Múrcia Andrés

José Alfredo Múrcia Andrés has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 264 results
1.
Angle bisector defined by three points or an angle defined by three points.
2017-05-04
Bisectriu de l'angle definida per tres punts o un angle definit per tres punts.
2.
Angle bisector
2017-05-04
Bisectriu de l'angle
7.
Arc defined by three points.
2017-05-04
Arc definit per tres punts.
8.
Arc
2017-05-04
Arc
9.
Arc defined by its center and two points.
2017-05-04
Arc definit pel centre i dos punts.
10.
Arc (center)
2017-05-04
Arc (centre)
11.
Picture: drag and drop a picture in the canvas. It can be moved and scaled.
2017-05-04
Imatge: arrossegueu i deixeu anar una imatge al llenç. Podeu moure-la i redimensionar-la.
12.
Picture
2017-05-04
Imatge
13.
Circle defined by its center and a point or by its center and radius, a value.
2017-05-04
Cercle definit pel centre i un punt o pel centre i el radi, un valor
14.
Circle
2017-05-04
Cercle
15.
Vector or point coordinates, circle or line equation.
2017-05-04
Vector o coordenades d'un punt, cercle o equació de la recta.
16.
Coordinates, equation
2017-05-04
Coordenades, equacions
17.
Click to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
2017-05-04
Feu clic per a crear un punt: un punt lliure al fons, en una corba o en la intersecció de dues corbes.
18.
Tap to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection.
2017-05-04
Toqueu per a crear un punt: un punt lliure al fons, en una corba o en la intersecció de dues corbes.
19.
Point
2017-05-04
Punt
20.
Homothety: select a center, a value and a geometric object. The first selected point is the homothety center.
2017-05-04
Homotècia: seleccioneu un centre, un valor i un objecte geomètric. El primer punt seleccionat és el centre d'homotècia.
21.
Homothety (scale)
2017-05-04
Homotècia (escala)
22.
Line defined by two points
2017-05-04
Línia definida per dos punts
23.
Line
2017-05-04
Línia
24.
Locus defined by a free point on a curve and a relative point.
2017-05-04
Posició definida per un punt lliure en una corba i un punt relatiu.
25.
Locus
2017-05-04
Posició
26.
Construct a macro-construction with input and output items.
2017-05-04
Construeix una macro amb elements d'entrada i eixida.
27.
Build macro
2017-05-04
Construcció de macros
28.
Input and output items don't match
2017-05-04
Els elements d'entrada i eixida no coincideixen.
29.
Please, enter a proper title and description
2017-05-04
Introduïu un títol adequat i una descripció
30.
Execute a pre-built macro-construction on selected input items. To edit a macro description, edit its text and apply with the keys [alt/ctrl]+s.
2017-05-04
Executa una macro construïda prèviament en els elements d'entrada seleccionats. Per a editar la descripció d'una macro, editeu-ne el text i apliqueu amb les tecles [alt/ctrl]+s.
31.
Execute/edit macro
2017-05-04
Executa/edita la macro
32.
The midpoint of a segment or between two points.
2017-05-04
El punt mitjà d'un segment o entre dos punts.
33.
Middle
2017-05-04
Central
34.
Line passing through one point and parallel to a line, half-line, etc.
2017-05-04
Recta que passa per un punt donat i és paral·lela a una altra recta, semirecta, etc.
35.
Parallel
2017-05-04
Paraŀlel
36.
Perpendicular bisector defined by a segment or two points.
2017-05-04
Bisectriu perpendicular definida per un segment o dos punts.
37.
Perpendicular bisector
2017-05-04
Bisectriu perpendicular
38.
Line passing through one point and orthogonal to a line, half-line, etc.
2017-05-04
Recta que passa per un punt donat i és ortogonal a una altra recta, semirecta, etc.
39.
Perpendicular
2017-05-04
Perpendicular
40.
Point given its coordinates: select two numbers or a point coordinates (@).
2017-05-04
Punt definit per les seues coordenades: seleccioneu dos nombres o les coordenades d'un punt (@).
41.
Coordinates
2017-05-04
Coordenades
42.
Intersection(s) of two curves.
2017-05-04
Intersecció(ons) de dues corbes
43.
Intersection
2017-05-04
Intersecció
44.
Polygon by n points: last point must be the initial point to terminate.
2017-05-04
Polígon definit per n punts: per a finalitzar l'últim punt ha de ser el punt inicial.
45.
Polygon
2017-05-04
Polígon
46.
Regular polygon defined by its center, a vertex and its sides number.
2017-05-04
Polígon regular definit pel centre, un vèrtex i el nombre de costats.
47.
Regular polygon
2017-05-04
Polígon regular
48.
Half-Line defined by two points, the first selected point is the origin.
2017-05-04
Semirecta definida per dos punts, el primer punt seleccionat n'és l'origen.
49.
Ray
2017-05-04
Raig
50.
Reflexion: select a line and a geometric object. Reflexion axe is the first selected line.
2017-05-04
Reflexió: seleccioneu una línia i un objecte geomètric. L'eix de reflexió és la primera línia seleccionada.
51.
Reflection
2017-05-04
Reflexió
52.
Rotation: select a point, a value and a geometric object. The first selected point is the rotation center.
2017-05-04
Rotació: seleccioneu un punt, un valor i un objecte geomètric. El primer punt seleccionat és el centre de rotació.
53.
Rotation
2017-05-04
Rotació
54.
Insert a Smalltalk script in the drawing area.
2017-05-04
Insereix a script d'Smalltalk a l'àrea de dibuix.