Translations by Jerzy Spendel

Jerzy Spendel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
~
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
2011-10-10
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License
2.
Give yourself peace of mind
2011-10-10
Odpocznij sobie
4.
If you only back up when you remember to do so, you’re not backing up often enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups.
2011-10-09
Jeśli będziesz robił kopie zapasowe tylko wtedy kiedy sobie o tym przypomnisz, to niestety nie będzie to zbyt często. Dlatego właśnie łatwo można ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych.
6.
Review your <link xref="prefs">backup settings</link>, to confirm they are what you want.
2011-10-09
Zobacz swoje <link xref="prefs">ustawienia kopii</link>, żeby potwierdzić, że są takie, jakie chcesz.
7.
Turn on the <gui>Automatic backups</gui> option on the <gui>Overview</gui> page.
2011-10-09
Włącz <gui>Automatyczne kopie</gui> w <gui>poglądzie</gui>
9.
Start now
2011-10-09
Uruchom teraz
10.
Your First Backup
2011-10-09
Twoja pierwsza kopia
12.
Wait. It may take a long time to backup, especially if you are backing up to a remote server. Just let it run in the background while you do something else.
2011-10-09
Poczekaj. Tworzenie kopii może zabrać dużo czasu, szczególnie jeśli tworzysz kopię, a potem przesyłasz ją na zdalny serwer. Po prostu pozwól programie działać w tle, podczas gdy Ty będziesz robił coś innego.
13.
Help make <app>Déjà Dup</app> better
2011-10-09
Pomóż w tworzeniu <app>Déjà Dup</app> coraz lepszym
14.
Getting Involved
2011-10-09
Początki
15.
So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here are some suggestions.
2011-10-09
Więc jednak chcesz pomóc w tworzeniu <app>Déjà Dup</app> coraz lepszym? Super! Przeczytaj więc kilka sugestii.
16.
Report Issues
2011-10-09
Zgłoś problem
17.
Did you see a flaw? Do you have an idea for a new feature? Simply <link href="https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug">report it as a bug</link>. Be patient for a reply.
2011-10-09
Widziałeś błąd? Masz jakiś pomysł? Po prostu <link href="https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug">zgłoś buga</link>. Czekaj cierpliwie na odpowiedź.
18.
Note that bug reports should be in English only.
2011-10-09
Zgłoszenia buga powinno być napisane w języku angielskim.
19.
Talk to Us
2011-10-09
Napisz do Nas
20.
We don’t bite. Send an email to the <link href="mailto:deja-dup-list@gnome.org">mailing list</link>.
2011-10-09
Nie gryziemy. Napisz emaila na <link href="mailto:deja-dup-list@gnome.org">tutaj</link>.
21.
Or <link href="https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-list">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic.
2011-10-09
Albo <link href="https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-list">zasubskrybuj newsletter</link>. Lista subskrybentów jest mała.
22.
Note that the list is English only.
2011-10-09
Prosimy pisać listy po angielsku.
23.
Translating
2011-10-09
Tłumaczenie
24.
Do you speak both English and another language? Good! You can help translate <app>Déjà Dup</app> through <link href="https://translations.launchpad.net/deja-dup">a web interface</link>. It’s really quite easy and is very appreciated.
2011-10-09
Mówisz po angielsku i jeszcze w innym języku? Super! Możesz pomóc w tłumaczeniu <app>Déjà Dup</app> poprzez <link href="https://translations.launchpad.net/deja-dup">stronę</link>. To naprawdę proste.
25.
Support
2011-10-09
Wsparcie
26.
Do you like helping people? <link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">Answer user questions</link> and support requests.
2011-10-09
Lubisz pomagać ludziom? <link href="https://answers.launchpad.net/deja-dup">Odpowiadaj na pytania użytkowników</link>.
27.
This is another great way for non-English speakers to get involved, as you can answer questions posted in your language.
2011-10-09
To kolejna świetna droga dla osób nie władających angielskim, żeby się dowiedzieć jak działa ten program, możesz odpowiadać użytkownikom twojej narodowości w ich języku.
28.
Coding
2011-10-09
Kodowanie
29.
There are always more bugs to fix. If you want to find out what needs doing, talk to us on the mailing list as described above.
2011-10-10
Zawsze znajdą się bugi do naprawienia. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, to napisz na naszą listę mailingować opisaną poniżej.
30.
Meet the team
2011-10-09
Poznaj załogę
31.
Credits
2011-10-09
Podziękowania
32.
Development
2011-10-09
Rozwój
33.
Documentation
2011-10-09
Dokumentcja
34.
Art
2011-10-09
Sztuka
35.
Translation
2011-10-09
Tłumaczenie
40.
Backup Help
2011-10-09
Pomoc
43.
About <app>Déjà Dup Backup Tool</app>
2011-10-09
O <app>Narzędziach Déjà Dup Backup</app>
44.
Know your rights
2011-10-09
Poznaj swoje prawa
45.
License
2011-10-09
Licencja
46.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2011-10-09
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według wersji trzeciej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.
47.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2011-10-09
Program ten jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, w tym bez gwarancji PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Szczegóły można znaleźć w GNU General Public License.
48.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <link href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</link>.
2011-10-10
Powinieneś posiadać kopię licencji GNU w tym programie. Jeśli nie, <link href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</link>.
49.
Adjust your backup settings
2011-10-09
Dostosuj ustawienia
50.
Settings
2011-10-09
Ustawiania
55.
<gui>Folders to ignore</gui>
2011-10-10
<gui>Foldery do ignorowania</gui>
57.
Some of your data may be large and not very important to you. In that case, you can save yourself some time and space by not backing them up.
2011-10-10
Jakieś twoje dane mogą być duże i nie istotne dla ciebie. W takim wypadku możesz zaoszczędzić trochę miejsca i nie kopiować ich.
58.
Some locations are always ignored by default:
2011-10-10
Niektóre foldery domyślnie nie są kopiowane:
62.
Cloud Services
2011-10-09
Usługi w chmurze
65.
Remote Servers
2011-10-09
Serwery zdalne
66.
Choose the type of remote server to which you want to connect. Then you can enter the server information. Alternatively, if you know your server’s URL, choose <gui>Custom Location</gui> and enter it.
2011-10-09
Wybierz typ zdalnego serwera, do którego chcesz się podłączyć. Będziesz mógł wtedy poznać informacje o tym serwerze. Jeśli jednak znasz URL serwera wybierz <gui>Domyślna Lokacja</gui> i zatwierdź.
69.
Local Folder
2011-10-09
Katalog lokalny
71.
This is not recommended, because if your hardware fails, you will lose both your original data and your backups.
2011-10-15
Jest to zalecane, ponieważ gdy twój sprzęt nawali, stracisz wszystko: kopię oraz pliki oryginalne.
73.
Choose the minimum amount of time to keep backup files. If you find that the backup files are taking up too much space, you may want to decrease this duration. Due to implementation details, files may be kept a bit longer than the chosen time. But no files will be deleted early.
2011-10-10
Wybierz minimalną ilość czasu potrzebną do kontynuowania kopiowania. Jeśli zauważysz, że pliki które kopiujesz zajmują zbyt dużo miejsca, możesz zmniejszyć czas kopiowania.
75.
Recover from total system failure
2011-10-15
Przywracanie się nie powiodło