Translations by Antoni Kudelski

Antoni Kudelski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
78.
Get your system to a fresh state. For example, a fresh install or a new account on an old computer. Don’t worry about getting comfortable and customizing settings yet. Wait until after you restore your previous settings to change anything, as any customizations you make now may get overridden once you restore.
2012-04-03
Doprowadź swój system do świeżego stanu. Na przykład, całkowicie nowa instalacja lub nowe konto na starym komputerze. Nie zajmuj się jeszcze dostosowywaniem ustawień i wyglądem systemu. Poczekaj aż przywrócisz swoje poprzednie ustawienia, gdyż wszystkie zmiany wprowadzone teraz mogą zostać nadpisane przy przywracaniu poprzedniego stanu.
82.
A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are stored (your <gui>Backup location</gui>).
2012-03-28
<gui>Przywróć</gui> pojawi się okno z zapytaniem gdzie są przechowywane pliki kopii zapasowe (Twoja <gui>Lokalizacja kopii</gui>).
83.
Click <gui style="button">Forward</gui> and wait for <app>Déjà Dup</app> to scan the backup location.
2012-03-28
Kliknij <gui style="button">Dalej</gui> i czekaj na <app>Déjà Dup</app> aż przeskanuje lokalizację kopii zapasowej.
84.
Choose the date you want to restore from. Usually you can just leave this alone, as the default is the most recent backup.
2012-03-29
Wybierz datę kiedy została wykonana kopia zapasowa aby przywrócić. Zazwyczaj można po prostu zostawić to w spokoju, domyślnie będzie to najnowsza kopia zapasowa.
88.
Wait. It may take a long time to finish restoring.
2012-03-28
Czekaj. Ukończenie przywracania może zająć dużo czasu.
89.
Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install.
2012-03-29
Wreszcie, teraz należy ponownie zainstalować wszystkie programy, którymi cieszyłeś się w poprzedniej instalacji.
90.
If for whatever reason you have a problem after trying to restore with the <gui style="checkbox">Restore files to original locations</gui> option, try restoring instead to a temporary directory and moving your files to where they belong.
2012-03-29
Jeśli z jakiś powodów masz problem po próbie przywrócenia korzystając z opcji <gui style="checkbox">Przywróć pliki do poprzedniej lokalizacji</gui>, spróbuj przywrócić je do katalogu tymczasowego a dopiero potem przenieś je tam gdzie ich miejsce.
91.
If that still doesn’t work, there are <link xref="restore-worst-case">more drastic things</link> you can try.
2012-03-28
Jeśli to nadal nie działa, istnieją <link xref="restore-worst-case"> bardziej drastyczne rzecze </ link> które można spróbować.
92.
Restore a file that is no longer present
2012-03-28
Przywróć plik, który nie jest już obecny
94.
Browse to the folder containing the file you lost.
2012-03-28
Przejdź do folderu zawierającego pliki, które zostały utracone.
95.
Click <guiseq><gui style="menuitem">File</gui><gui style="menuitem">Restore Missing Files…</gui></guiseq>.
2012-03-28
Kliknij <guiseq> <gui style="menuitem">Plik</ gui> <gui style="menuitem"> Przywracanie brakujących plików ... </ gui> </ guiseq>.
96.
When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are in the backup but no longer in the folder.
2012-03-29
Kiedy pojawi się okno dialogowe <gui>Przywróć</ gui>, rozpocznie się skanowanie plików znajdujących się w kopii zapasowej, ale już nie będących w tym folderze.
97.
When you see the file you want to restore appear, select it and click <gui style="button">Forward</gui>.
2012-03-28
Gdy zobaczysz plik, który chcesz przywrócić, zaznacz go i kliknij <gui style="button">Dalej</gui>.
98.
You can restore lost files from the command line as well, if you remember what their filenames were:
2012-03-28
Można przywrócić utracone pliki z poziomu wiersza poleceń, jeśli pamiętasz nazwy tych plików:
99.
<_:span-1/>FILE1 FILE2
2012-03-28
<_:span-1/>FILE1 FILE2
100.
Restore a previous version of a file
2012-03-28
Przywrócić poprzednią wersję pliku
103.
Select the file you want to revert by clicking on it.
2012-03-28
Wybierz plik, który chcesz przywrócić, klikając na nim.
104.
Click <guiseq><gui style="menuitem">Edit</gui><gui style="menuitem">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>.
2012-03-28
Kliknij <guiseq> <gui style="menuitem">Edytuj</ gui> <gui style="menuitem">Przywróć poprzednią wersję ...</ gui> </ guiseq>.
107.
You can select multiple files at once before reverting.
2012-03-28
Możesz wybrać kilka plików na raz przed przywracaniem.
109.
What to do if you can’t restore your files
2012-03-28
Co zrobić, jeśli nie można przywrócić plików
110.
When Everything Goes Wrong
2012-03-28
Kiedy wszystko idzie źle
112.
This is going to get technical. If none of this makes sense to you, don’t be afraid to <link xref="support">ask for help</link>.
2012-03-28
To będzie wymagało wiedzy technicznej. Jeśli nic z tego nie ma dla Ciebie sensu, nie bój się i <link xref="support">poproś o pomoc</link>.
113.
Open a <app>Terminal</app> window by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq>.
2012-03-28
Otwórz <app>Terminal</app> przez naciśnięcie <keyseq> <key> Ctrl </ key> <key> Alt </ key> <key> T </ key> </ keyseq>.
114.
Create the directory in which you will place your restored files. This guide will use <_:file-1/>:
2012-03-28
Utwórz katalog, w którym umieścisz swoje przywrócone pliki. Ten poradnik będzie korzystać <_:file-1/>:
117.
If you want more information about <app>duplicity</app> than presented here, run <cmd>man duplicity</cmd>.
2012-03-28
Jeśli chcesz więcej informacji na temat <app>duplicity</app> niż przedstawione tutaj, uruchom <cmd>man duplicity</cmd>.
118.
The first thing we’ll try is a simple restore of all your data. Assuming your files are on an external drive mounted as <_:file-1/> and you chose to encrypt the backup, try this:
2012-03-28
Pierwszą rzeczną, którą postaramy się zrobić to proste przywracanie wszystkich danych. Zakładając, że pliki są na zewnętrznym dysku zamontowanym jako <_:file-1/> i zostało wybrane szyfrowanie kopii zapasowej, spróbuj tego:
119.
If you didn’t encrypt the backup, add <_:cmd-1/> to the command.
2012-03-28
Jeśli kopia zapasowa nie została zaszyfrowana, dodaj <_:cmd-1/> do polecenia.
120.
Other Backup Locations
2012-03-28
Inne lokalizacje zapasowe
122.
Remember to add <_:cmd-1/> to any example commands if your backup is not encrypted.
2012-03-29
Pamiętaj aby dodać <_:cmd-1/> do każdego przykładu polecenia jeśli kopia zapasowa nie jest zaszyfrowana.
123.
If <app>duplicity</app> appears to be having trouble connecting to your server, try downloading all the <app>duplicity</app> files yourself to a local folder and following the simpler example above.
2012-03-29
Jeśli <app>duplicity</app> ma problem z połączeniem się do Twojego serwera, spróbuj pobrać wszystkie pliki <app>duplicity</app>ręcznie do folderu lokalnego jak w przykładzie podanym powyżej.
127.
ID
2012-03-28
ID
128.
SECRET
2012-03-29
SEKRET
129.
LOWERCASE_ID
2012-03-29
MAŁYMI LITERAMI_ID
130.
FOLDER
2012-03-28
KATALOG
134.
USERNAME
2012-03-28
NAZWA UŻYTKOWNIKA
137.
FTP
2012-03-28
FTP
138.
Look up your server address, port, username, and password and replace instances of <var>SERVER</var>, <var>PORT</var>, <var>USERNAME</var>, and <var>PASSWORD</var> in the example below with those respective values.
2012-03-28
Sprawdź swój adres serwera, port, nazwę użytkownika, hasło i zastąp <var>SERVER</var>, <var>PORT</var>, <var>USERNAME</var>, i <var>PASSWORD</var> w poniższym przykładzie z tymi odpowiednimi wartościami.
139.
If you chose to not log in with a username, use <_:var-1/> as your <var>USERNAME</var> below.
2012-03-29
Jeśli zdecydujesz się logować nie używając nazwy użytkownika, należy użyć <_:var-1/> jak Twoja <var>NAZWA UŻYTKOWNIKA</var> poniżej.
140.
SERVER
2012-03-28
SERWER
141.
PORT
2012-03-28
PORT
142.
SSH
2012-03-28
SSH
143.
WebDAV
2012-03-28
WebDAV
144.
If you chose to use a secure connection (HTTPS) when backing up, use <_:var-1/> instead of <_:var-2/> in the example below.
2012-03-28
Jeśli zdecydujesz się używać bezpiecznego połączenia (HTTPS) podczas tworzenia kopii zapasowej, należy użyć <_:var-1/> zamiast <_:var-2/> w poniższym przykładzie.
145.
Windows Share
2012-03-28
Zasób Windows
146.
Look up your server address, username, and password and replace instances of <var>SERVER</var>, <var>USERNAME</var>, and <var>PASSWORD</var> in the example below with those respective values.
2012-03-29
Sprawdź adres serwera, nazwę użytkownika, hasło i zastąp je <var>SERWER</var>, <var>NAZWA UŻYTKOWNIKA</var>, i <var>HASŁO</var> w poniższym przykładzie z odpowiednimi wartościami.
147.
If you specified a domain for your Windows server, add it to the beginning of <var>USERNAME</var> with a semicolon between them. For example, <var>domain;username</var>.
2012-03-29
Jeśli została określona domena dla serwera Windows, należy dodać ją na początku <var>NAZWY UŻYTKOWNIKA</var> ze średnikiem między nimi. Na przykład, <var>domena;nazwa użytkownika</var>.
149.
If even <app>duplicity</app> isn’t working for you, there may be little hope. The backup file format is complicated and not easily manipulated. But if you’re desperate, it’s worth a try.
2012-04-03
Nawet jeśli <app>duplicity</app> nie działa, to i tak może być trochę nadziei. Format pliku kopii zapasowej jest skomplikowany i nie jest łatwo nim manipulować. Aczkolwiek jeśli jesteś zdesperowany, to warto spróbować.
150.
If you used a remote or cloud server to store your backup, first download all the <app>duplicity</app> files and place them in a folder on your computer. Then enter that folder in your terminal.
2012-04-03
Jeśli do kopi zapasowej został użyty serwer zdalny lub chumra, najpierw pobierz wszystkie pliki <app>duplicity</app> i umieść je w folderze na swoim komputerze. Następnie należy wejść do tego folderu przez terminal.
152.
If you encrypted your backup, first you must decrypt the volume with <_:cmd-1/>. Say you have <_:file-2/>:
2012-03-29
Jeśli kopia zapasowa została zaszyfrowana, najpierw musisz odszyfrować wolumen z <_:cmd-1/>. Powiedzmy, że masz <_:file-2/>:
153.
Or to do all at once (make sure you have plenty of space!):
2012-03-28
Albo zrób wszystko na raz (upewnij się że masz wystarczająco miejsca!):