Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 10 results
46.
Utilities for configuring and using ALSA
Summary
nástroje na konfiguráciu a používanie ALSA
Translated by Michael Vogt
Located in Package: alsa-utils
892.
Debian package upload tool
Summary
nástroj na nahrávanie balíkov Debianu
Translated by Michael Vogt
Located in Package: dupload Package: dput
1051.
File-roller doesn't perform archive operations by itself, but relies on standard tools for this.
Description
File-roller nevykonáva archívne operácie sám, to ponecháva na štandardné nástroje.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: file-roller
2280.
GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage. It can be used to encrypt data and to create digital signatures. It includes an advanced key management facility and is compliant with the proposed OpenPGP Internet standard as described in RFC4880.
Description
GnuPG je nástroj GNU na bezpečnú komunikáciu a ukladanie údajov. Je možné ho použiť na šifrovanie údajov a tvorbu digitálnych podpisov. Obsahuje pokročilú správu kľúčov a zodpovedá navrhovanému internetovému štandardu OpenPGP ako ho opisuje RFC4880.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: gpgsm Package: gpg-wks-server Package: gpg-wks-client Package: gpg-agent Package: gpg Package: gnupg
2565.
This dictionary is not complete yet, but it is the best free solution at this moment.
Description
Tento slovník zatiaľ nie je úplný, ale je to momentálne najlepšie slobodné riešenie.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: hunspell-lv
5709.
Makes it possible for applications to use all of GNOME's platform libraries using the JavaScript language. It's mainly based on the Mozilla JavaScript engine and the GObject introspection framework.
Description
Umožňuje aplikáciám používať všetky knižnice platformy GNOME pomocou jazyka JavaScript. Je založený najmä na javascriptovom jadre Mozilly a platforme GObject na introšpekciu.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: libgjs0g Package: libgjs-dev Package: gjs
11569.
Python's equivalent to Ruby on Rails, Django lets you build complex data-driven websites quickly and easily - Django focuses on automating as much as possible and adhering to the "Don't Repeat Yourself" (DRY) principle.
Description
Je to ekvivalent Ruby on Rails v Pythone, Django umožňuje vytvoriť komplexné, dátami riadené webové stránky rýchlo a ľahko – Django sa zameriava na maximálnu automatizáciu a dodržiava princíp „Neopakuj sa” (Don't Repeat Yourself – DRY).
Translated by Michael Vogt
Located in Package: python3-django Package: python-django-doc
12496.
This package provides an implementation of object interfaces for Python. Interfaces are a mechanism for labeling objects as conforming to a given API or contract. So, this package can be considered as implementation of the Design By Contract methodology support in Python.
Description
Tento balík poskytuje implementáciu objektových rozhraní pre Python. Rozhrania sú mechanizmom na označovanie, že objekty spĺňajú dané API alebo kontrakt. Preto tento balík možno označovať ako implementáciu podpory metodológie návrhu na základe kontraktu v Pythone.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: python3-zope.interface
12555.
In system emulation mode QEMU emulates a full system, including a processor and various peripherals. It enables easier testing and debugging of system code. It can also be used to provide virtual hosting of several virtual machines on a single server.
Description
V režime emulácie systému emuluje QUEMU celý systém, vrátane procesora a rozličných periférnych zariadení. Umožňuje to jednoduchšie testovanie a ladenie kódu systému. Tiež je možné ho použiť na virtuálny hosting niekoľkých virtuálnych strojov na jedinom serveri.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: qemu-system-x86 Package: qemu-system-sparc Package: qemu-system-s390x Package: qemu-system-ppc Package: qemu-system-misc Package: qemu-system-mips Package: qemu-system-arm
14009.
The ncurses library routines are a terminal-independent method of updating character screens with reasonable optimization.
Description
Funkcie knižnice ncurses sú metódy aktualizácie znakových obrazoviek, nezávislé na termináli, s rozumnou optimalizáciou.
Translated by Michael Vogt
Located in Package: lib64tinfo6 Package: lib64ncursesw6 Package: lib64ncurses6 Package: lib64ncurses-dev Package: ncurses-term Package: ncurses-examples Package: ncurses-doc Package: ncurses-bin Package: ncurses-base Package: libtinfo6 Package: libncursesw6 Package: libncurses6 Package: libncurses-dev Package: lib32tinfo6 Package: lib32ncursesw6 Package: lib32ncurses6 Package: lib32ncurses-dev
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ján Dráb, Matej Duman, Michael Vogt, Steve Langasek, helix84, Łukasz Zemczak.