Translations by Michael Vogt

Michael Vogt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 349 results
19.
perl script to convert an addressbook to VCARD file format
2011-09-19
perlskript för att konvertera en adressbok till VCARD-filformat
95.
GNU a2ps - 'Anything to PostScript' converter and pretty-printer
2008-02-19
GNUs a2ps - "Allt till PostScript"-konverterare och utskriftsformaterare
96.
GNU a2ps converts files into PostScript for printing or viewing. It uses a nice default format, usually two pages on each physical page, borders surrounding pages, headers with useful information (page number, printing date, file name or supplied header), line numbering, symbol substitution as well as pretty printing for a wide range of programming languages.
2008-02-19
GNUs a2ps konverterar filer till PostScript för utskrift eller visning. Det använder ett trevligt standardformat, vanligen två sidor på varje fysisk sida, marginaler runt sidorna, sidhuvuden med användbar information (sidnummer, utskriftsdatum, filnamn eller tillhandahållet huvud), radnumrering, symbolsubstitution liksom formaterad utskrift ("pretty printing") för ett stort antal programspråk.
97.
Historically, a2ps started as a text to PostScript converter, but thanks to powerful delegations it is able to let you use it for any kind of files, ie it can also digest manual pages, dvi files, texinfo, ....
2008-02-19
Historiskt började a2ps som en konverterare från text till PostScript men tack vare kraftfulla delegeringar kan det låta dig använda det för alla typer av filer, dvs. den kan också hantera manualsidor, dvi-filer, texinfo, ...
108.
ASCII art stereogram generator
2008-02-19
ASCII-konst-stereogramgenerator
109.
This program generates the well-known and popular random dot stereograms in ASCII art.
2008-02-19
Detta program genererar de välkända och populära stereogrammen med slumpade punkter som ASCII-konst.
119.
A Better CD Encoder
2008-02-19
En bättre cd-kodare
121.
With abcde you can encode several formats with one single command, using a single CD read operation. It also allows you to read and encode while not on the internet, and later query a CDDB server to tag your files.
2008-02-19
Med abcde kan du koda flera format med ett enda kommando genom en enda CD-läsningsoperation. Det låter dig också läsa och koda utan internetanslutning, och märka dina filer genom att fråga en CDDB-server senare.
162.
efficient, featureful word processor with collaboration
2010-03-18
effektiv, funktionsrik ordbehandlare med samarbetsfunktioner
163.
This package includes many of the available import/export plugins allowing AbiWord to interact with ODT, WordPerfect, and other formats. It also includes tools plugins, offering live collaboration with AbiWord users on Linux and Windows (using TCP or Jabber/XMPP), web translation and dictionary support, and more.
2010-03-18
Det här paketet innehåller flera av de insticksprogram för import/export som gör det möjligt för AbiWord att interagera med ODT, WordPerfect och andra format. Det innehåller också insticks-verktyg, som erbjuder direkt samarbete med andra AbiWord-användare som använder Windows eller Linux (med hjälp av TCP eller Jabber / XMPP), översättning av webbsidor och stöd för ordlistor och mycket mer.
164.
efficient, featureful word processor with collaboration -- common files
2017-01-26
effektiv, funktionsrik ordbehandlare med samarbetsfunktioner -- gemensamma filer
165.
This package contains the common files that are used on all architectures without modification.
2017-01-26
Det här paketet innehåller gemensamma filer som används på samtliga plattformar utan att behöva modifieras.
238.
Achilles is an artificial life and evolution simulator that uses Hebbian neural networks and OpenGL/SDL to simulate life in a simplified environment. It is based on Larry Yaeger's PolyWorld.
2008-02-19
Achilles är en simulator för artificiellt liv och evolution som använder neurala nätverk med Hebbian-inlärning och OpenGL/SDL för att simulera liv i en förenklad miljö. Den är baserad på Larry Yaegers PolyWorld.
281.
displays information on ACPI devices
2009-02-14
visar information om ACPI-enheter
282.
Attempts to replicate the functionality of the 'old' apm command on ACPI systems, including battery and thermal information. Does not support ACPI suspending, only displays information about ACPI devices.
2009-02-14
Försöker återskapa funktionaliteten hos det "gamla" apm-kommandot på ACPI-system, inklusive batteri- och temperaturinformation. Stöder inte ACPI-viloläge, visar bara information om ACPI-enheter.
384.
Active-DVI does not (yet) support postscript fonts (see the README.Debian for more details).
2008-02-19
Active-DVI stöder inte (ännu) postscript-typsnitt (se README.Debian för mer detaljer).
385.
Active-DVI also has the ability to run embedded commands, which may cause security problems when viewing untrusted DVI files. Make sure to read the README.Debian for more information.
2008-02-19
Active-DVI har också förmågan att köra inbäddade kommandon, vilket kan orsaka säkerhetsproblem när opålitliga DVI-filer visas. Se till att läsa README.Debian för mer information.
387.
Active-DVI is a DVI previewer and presenter written in Objective Caml with some eye candy effects for presentation, support for interactive demonstrations, and embedding of arbitrary applications within the presentation (hence the Active adjective of the presenter :).
2008-02-19
Active-DVI är en DVI-förhandsgranskare och -presenterare skriven i Objective Caml med några iögonfallande presentationseffekter, stöd för interaktiva demonstrationer, och inbäddning av godtyckliga program i presentationen (därmed adjektivet aktiv för presenteraren :).
550.
Ajaxterm is a web based terminal written in Python and some AJAX javascript for client side. It can use almost any web browser and even works through firewalls.
2009-02-14
Ajaxterm är en webbaserad terminal skriven Python, med ett antal AJAX- javascript för klientsidan. Den kan använda nästan vilken webbläsare som helst och fungerar till och med genom brandväggar.
566.
easy GNOME menu editing tool
2011-09-19
enkelt menyredigeringsverktyg för GNOME
567.
Alacarte is an easy-to-use menu editor for GNOME that can add and edit new entries and menus. It works with the freedesktop.org menu specification and should work with any desktop environment that uses the spec.
2015-06-02
Alacarte är en lättanvänd menyredigerare för GNOME som kan lägga till och ändra poster och menyer. Det fungerar med freedesktop.org:s menyspecifikation och borde fungera med alla skrivbordsmiljöer som använder specifikationen.
2011-09-19
Alacart är en lättanvänd menyredigerare för GNOME som kan lägga till och ändra poster och menyer. Det fungerar med freedekstop.org:s menyspecifikation och borde fungera med alla skrivbordsmiljöer som använder specifikationen.
611.
convert and install rpm and other packages
2017-01-26
konvertera och installera rpm och andra paket
612.
Alien allows you to convert LSB, Red Hat, Stampede and Slackware Packages into Debian packages, which can be installed with dpkg.
2017-01-26
Alien låter dig konvertera LSB, Red Hat, Stampede och Slackware-paket till Debian-paket, som sedan kan installeras med dpkg.
613.
It can also generate packages of any of the other formats.
2017-01-26
Det kan även skapa paket av något av de andra formaten.
614.
This is a tool only suitable for binary packages.
2017-01-26
Detta är ett verktyg enbart lämpat för binära paket.
766.
debugging symbols for Amarok
2013-04-03
avlusningssymboler för Amarok
767.
This package provides debugging symbols for all binary packages built from amarok source package. It's highly recommended to have this package installed before reporting any Amarok crashes to either Amarok developers or Debian package maintainers.
2013-04-03
Det här paketet tillhandahåller avlusningssymboler för samtliga binärpaket byggda utifrån amaroks källkodspaket. Det är synnerligen rekommenderat att ha det här paketet installerat innan man rapporterar några Amarok-krascher till antingen Amaroks utvecklare eller Debians paketunderhållare.
790.
software for Medical Imaging
2008-11-13
program för medicinsk bildbehandling
791.
AMIDE: (Amide's a Medical Imaging Data Examiner) AMIDE is a tool for viewing and analyzing medical image data sets. It's capabilities include the simultaneous handling of multiple data sets imported from a variety of file formats, image fusion, 3D region of interest drawing and analysis, volume rendering, and rigid body alignments.
2008-11-13
AMIDE: (AMIDE's a Medical Image Data Examiner)
831.
Realtime modular synthesizer for ALSA
2008-02-19
Realtids modularsynt för ALSA
833.
two oscillator software synthesizer
2010-10-05
tvåoscillators mjukvarusynt
2008-02-19
tvåoscillators mjukvarusynt
871.
web server log analyzer
2010-03-18
webbserverlogganalyserare
872.
Analog is a fast log file processor that generates usage statistic reports for web servers.
2010-03-18
Analog är en snabb loggfilsprocessor som genererar användningsstatistik för webbservrar.
1059.
Java based build tool like make
2010-09-29
Javabaserat byggverktyg som liknar make
1066.
Java based build tool like make - API documentation and manual
2010-09-29
Javabaserat byggverktyg liknande make - API-dokumentation och manual.
1070.
Java based build tool like make - optional libraries
2010-09-29
Javabaserat byggverktyg som liknar make - valbara bibliotek
1174.
Provides the standard suexec helper program for mod_suexec. This version is compiled with document root /var/www and userdir suffix public_html. If you need different settings, use the package apache2-suexec-custom.
2009-06-05
Tillhandahåller standardprogrammet suexec helper för mod_suexec. Denna version är kompilerad med dokumentroot /var/www och userdir suffixen public_html. Använd paketet apache2-suexec-custom om du behöver andra inställningar.
1406.
A virtual machine (a CPU) created for teaching purposes. All the programs are written in Python and are very easy to extend to incorporate new assembly-like pseudo-instuctions. A gtk2-based interface is provided, to help debugging or just examining the execution of programs. Another program permits a tutor to create exercises and write rules to automatically grade the students' solutions.
2008-07-21
En virtuell maskin (en CPU) skapad för undervisningssyften. Alla program är skrivna i Python och är väldigt enkla att utöka för att inlemma nya assembly-liknande pseudoinstruktioner. Ett gtk2-baserat gränssnitt tillhandahålls för att underlätta felsökning eller bara undersöka hur program körs. Ett annat program låter handledaren skapa övningar och skriva regler för att automatiskt betygsätta studenternas lösningar.
1543.
Czech manual for aptitude, a terminal-based package manager
2010-10-05
Tjeckisk manual för aptitude, en terminalbaserad pakethanterare
1547.
Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manager
2010-10-05
Finsk manual för aptitude, en terminalbaserad pakethanterare
1549.
French manual for aptitude, a terminal-based package manager
2010-10-05
Fransk manual för aptitude, en terminalbaserad pakethanterare
1553.
Japanese manual for aptitude, a terminal-based package manager
2010-10-05
Japansk manual för aptitude, en terminalbaserad pakethanterare
1867.
Highly configurable text format for writing documentation
2016-04-08
Synnerligen konfigurerbart textformat för att skriva dokumentation
1970.
German dictionary for aspell
2009-10-20
Tysk ordbok för aspell
1971.
Dictionaries included are: de_DE (de/deutsch/german), de_CH (swiss), and de_AT, all using the new German orthography from 1996 (neue Rechtschreibung).
2009-10-20
Ordlistor som ingår är: de_DE (de/deutsch/tyska), de_CH (Schweiz), och de_AT, alla använder de nya tyska ortografin från 1996 (neue Rechtschreibung).
1972.
The old (1901) spelling is provided by aspell-de-alt.
2009-10-20
Den gamla (1901) stavningen tillhandahålls av aspell-de-alt.
1974.
This package contains German dictionaries for the aspell spell checker.
2009-10-20
Detta paket innehåller Tyska ordböcker för aspell stavningskontroll.
1995.
This is the Faroese dictionaries, to be used with aspell to check and correct spelling in Faroese texts.
2010-10-05
Det här är de färöiska ordlistorna att användas med aspell för kontroll och rättning av stavning i färöiska texter.