Translations by Hami

Hami has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 287 results
1.
Simple, powerful, open-source SSH client.
2017-12-01
Một client SSH mã nguồn mở đơn giản và mạnh mẽ
2.
Maintains SSH connections and loaded pubkeys
2017-12-03
Duy trì các kết nối SSH và các mã pubkeys đã nạp
2017-12-01
Duy trì các kết nối SSH và các mã pubkeys đã load
3.
Hosts
2017-12-03
Các máy chủ
4.
Pubkeys
2017-12-03
Pubkeys
5.
Port forwards
2017-12-03
Cổng chuyển tiếp (port forwards)
6.
Edit Host
2017-12-03
Chỉnh sửa máy chủ (Host)
2017-12-02
Chỉnh sửa Host
7.
Help
2017-12-03
Help (trợ giúp)
9.
Pick a color
2017-12-02
Chọn một màu
10.
Settings
2017-12-03
Thiết lập cấu hình
2017-12-02
Thiết Lập
11.
Generate
2017-12-03
Tạo khoá
12.
Please select a topic below for more information on a particular subject.
2017-12-02
Hãy chọn một trong các topic bên dưới để biết thêm thông tin của từng subject cụ thể.
13.
Terms & Conditions
2017-12-02
Các điều khoản & điều kiện sử dụng
14.
Hints
2017-12-02
Gợi ý
15.
Host Shortcuts
2017-12-03
Phím tắt cho Host
16.
Long-press on your Android desktop to create direct shortcuts to frequently-used SSH hosts.
2017-12-02
Nhấn giữ lâu lên desktop trên app Android của bạn để tạo ra các shortcuts đến những host SSH thường dùng.
17.
Scroll back / Scroll forward
2017-12-02
Cuộn trang lên / Cuộn trang xuống
18.
Swiping your finger up on the right side of the screen allows you to scroll backward and forward in the local terminal buffer history.
2017-12-02
Khi ở local termial buffer history, vuốt lên ở phía bên phải màn hình để có thể cuộn lên và xuống màn hình đó.
19.
Scrolling back
2017-12-02
Đang cuộn trang về trước (cuộn lên)
20.
Scrolling forward
2017-12-02
Đang cuộn trang về sau (cuộn xuống)
21.
Page Up / Page Down
2017-12-02
Về trang trước / Về trang sau
22.
NOTE: This must be enabled in settings. Swiping your finger up and down on the left third of the screen will send a page up and page down key to the remote host. Many programs map this to scrolling back into history such as irssi or tinyfugue.
2017-12-02
Chú ý: tính năng này phải được kích hoạt trong settings
23.
Page up
2017-12-02
Trang trên
2017-12-02
Về trang trước
24.
Page down
2017-12-02
Trang dưới
25.
Switching Hosts
2017-12-02
Đổi Hosts
26.
Swiping your finger from one side of the screen to the other will switch between currently connected hosts.
2017-12-02
Vuốt ngang màn hình để chuyển đổi giữa các Host hiện đang kết nối.
27.
Next host
2017-12-02
Host tiếp theo
28.
Previous host
2017-12-02
Host trước
29.
Keyboard Shortcuts
2017-12-02
Phím tắt bấm nhanh
30.
Increase Font Size
2017-12-02
Tăng kích cỡ phông chữ
31.
Ctrl and +
2017-12-02
Ctrl và phím +
32.
Decrease Font Size
2017-12-02
Giảm kích cỡ phông chữ
33.
Ctrl and -
2017-12-02
Ctrl và phím -
34.
Ctrl-Shift-V
2017-12-02
Ctrl-Shift-V
35.
Generate
2017-12-03
Tạo
36.
Delete key
2017-12-02
Xoá key
37.
Gathering Entropy
2017-12-02
Thu thập thông tin ngẫu nhiên (Entropy)
38.
Touch this box to gather randomness: %1$d%% done
2017-12-02
Chạm vào hộp thoại này để thu thập thông tin ngẫu nhiên: hoàn thành %1$d%%
39.
In order to assure randomness during the key generation, move your finger randomly over the box below.
2017-12-02
Để đảm bảo tính ngẫu nhiên khi tạo key, hãy di chuyển ngón tay bạn một cách ngẫu nhiên trên khắp box bên dưới.
40.
Generating key pair…
2017-12-02
Đang tạo cặp khoá (key pair) ...
41.
Copy private key
2017-12-02
Copy khoá bí mật (private key)
42.
Copy public key
2017-12-02
Copy khoá công khai (public key)
43.
Tap "Menu" to create or import key pairs.
2017-12-02
Chọn "Menu" để tạo mới \n hoặc import bộ khoá bí mật & công khai (key pairs)
44.
Unknown format
2017-12-02
Không hiểu định dạng
45.
Change password
2017-12-02
Thay đổi mật khẩu
46.
Pick from /sdcard
2017-12-02
Chọn từ thẻ nhớ SD card
47.
Problem parsing imported private key
2017-12-02
Sự cố khi phân tích khoá cá nhân được nhập