Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Armenian guidelines.
19471956 of 5254 results
1947.
Disable sending hyperlink auditing pings.
note: "Description of the 'Disable hyperlink auditing' lab."
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_FLAGS_DISABLE_HYPERLINK_AUDITING_DESCRIPTION
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_FLAGS_DISABLE_HYPERLINK_AUDITING_DESCRIPTION
Անջատել ping հրամանների ուղարկումը՝ գերկապերը ստուգելու նպատակով։
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in grdsid1804251416207250805; intermediary: cmlpgrid v2
1948.
All files
note: 'All Files filter for Open/Save dialog'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_FILE_BROWSER_ALL_FILES_FILTER
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_FILE_BROWSER_ALL_FILES_FILTER
(no translation yet)
Located in grdsid1807938677607439181; intermediary: cmlpgrid v2
1949.
Select Color
note: 'The default title for the Select Color color chooser dialog.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_SELECT_COLOR_DIALOG_TITLE
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_SELECT_COLOR_DIALOG_TITLE
(no translation yet)
Located in grdsid1812514023095547458; intermediary: cmlpgrid v2
1950.
Unpin tabs
UNUSED: (not pp_ifdef('use_titlecase')) == False
note: 'The label of the tab context menu item for unpinning multiple tab.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_TAB_CXMENU_UNPIN_TABS
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_TAB_CXMENU_UNPIN_TABS
Վերացնել ներդիրները
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in grdsid1812631533912615985; intermediary: cmlpgrid v2
1951.
Services
UNUSED: (is_macosx) == False
note: 'The Mac menu item for the OS X services submenu (OS fills it in) in the app menu.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_SERVICES_MAC
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_SERVICES_MAC
Ծառայություններ
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in grdsid1813278315230285598; intermediary: cmlpgrid v2
1952.
EDI Party Name
note: 'label for the certEDIPartyName general name type'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_CERT_GENERAL_NAME_EDI_PARTY_NAME
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_CERT_GENERAL_NAME_EDI_PARTY_NAME
EDI կողմի անունը
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in grdsid18139523105317219; intermediary: cmlpgrid v2
1953.
Paste As Plain Text
note: "In Title Case: The name of the 'Paste as plain text' command in the content area context menu"
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_CONTENT_CONTEXT_PASTE_AND_MATCH_STYLE
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_CONTENT_CONTEXT_PASTE_AND_MATCH_STYLE
(no translation yet)
Located in grdsid1815083418640426271; intermediary: cmlpgrid v2
1954.
%{BEGIN_BOLD}Caution:%{END_BOLD} These files are temporary and may be automatically deleted to free up disk space. %{BEGIN_LINK}Learn More%{END_LINK}
note: 'Warning displayed to user when viewing downloads folder.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_FILE_BROWSER_DOWNLOADS_DIRECTORY_WARNING
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_FILE_BROWSER_DOWNLOADS_DIRECTORY_WARNING
%{BEGIN_BOLD}Զգուշացո՛ւմ։%{END_BOLD} Դրանք ժամանակավոր նշոցներ են, որոնք կարող են ինքնաբար հեռացվել, որպեսզի տեղ ազատել սկավառակի վրա։ %{BEGIN_LINK}Իմանալ ավելին%{END_LINK}
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in grdsid1815861158988915678; intermediary: cmlpgrid v2
1955.
Microsoft File Recovery
note: 'description of extended key usage Microsoft File Recovery'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_CERT_EKU_MS_FILE_RECOVERY
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_CERT_EKU_MS_FILE_RECOVERY
Microsoft նշոցների վերականգնում
Translated and reviewed by Serj Safarian
Located in grdsid1817871734039893258; intermediary: cmlpgrid v2
1956.
Invalid request or request parameters
note: 'Message indicating a bad request to the enterprise server.'
in: upstream/cr-28.0.1500.95/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_POLICY_DM_STATUS_REQUEST_INVALID
in: upstream/cr-29.0.1547.55/chrome/app/generated_resources.grd, as IDS_POLICY_DM_STATUS_REQUEST_INVALID
(no translation yet)
Located in grdsid1821930232296380041; intermediary: cmlpgrid v2
19471956 of 5254 results

This translation is managed by Launchpad Armenian Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Fabien Tassin, Serj Safarian, Vardan Grigoryan, zarzand-sarsapeli.