Translations by Ola Haugen Havrevoll

Ola Haugen Havrevoll has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
1.
Chromium
2012-10-04
Chromium
2.
Make Chromium the default browser
2012-10-04
Gjer Chromium til standard nettlesar
5.
Chromium Helper
2012-09-30
Chromium hjelp
8.
You are viewing a secure Chromium page.
2012-09-30
Du er på ei sikker Chromium-side.
11.
Chromium OS
2012-09-30
Chromium OS
12.
Welcome to Chromium
2012-09-30
Velkomen til Chromium
33.
Chromium OS does not support launching an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2012-09-30
Det er ikkje mogleg i Chromium OS å starta eksterne program for å køyra %{SCHEME}-koplingar. Den ynskte koplinga er %{PROTOLINK}.
46.
There's a new, safer version of Chromium available.
2012-09-30
Ein ny og tryggare versjon av Chromium er tilgjengeleg.
49.
Let Chromium run in the background
2012-09-30
Lat Chromium køyra i bakgrunnen
55.
Chromium is unresponsive. Relaunch now?
2012-09-30
Chromium svarar ikkje. Starta om att?
56.
A module with the same name has been known to conflict with Chromium.
2012-09-30
Ein modul som har det same namnet er i konflikt med Chromium.
68.
Uninstall
2012-09-30
Avinstaller
74.
An operating system error occurred during installation. Please download Chromium again.
2012-09-30
Det skjedde ein feil knytt til operativsystemet under installasjonen. Ver gild og last ned Chromium på nytt.
79.
Crash reporting is not available in Chromium.
2012-09-30
Kræsjrapportering er ikkje tilgjengeleg i Chromium.
80.
Change default browser to:
2012-09-30
Endra standard nettlesar til:
82.
Optional: Help make Chromium better by automatically sending usage statistics and crash reports to Google.
2012-09-30
Valfritt: Hjelp til med å gjera Chromium betre med å automatisk senda bruksdata og kræsjrapportar til Google.
83.
Chromium needs to launch an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2012-09-30
Chromium må starta eit eksternt program for å handtera %{SCHEME}-lenkjer. Lenkja som vart førespurd er %{PROTOLINK}
87.
The installer failed to uncompress archive. Please download Chromium again.
2012-09-30
Installasjonsprogrammet fekk ikkje til å pakka ut fila. Ver gild og last ned Chromium om att.
90.
Whoa! Chromium has crashed. Relaunch now?
2012-09-30
Aiai! Chromium kræsja. Starta på nytt?
96.
Continue running background apps when Chromium is closed
2012-09-30
Hald fram med å køyra bakgrunns-program når Chromium er lukka
100.
Please close all Chromium windows and try again.
2012-09-30
Ver gild og lukk alle vindauga i Chromium og prøv på nytt.
110.
Chromium lets you click a phone number on the web and call it with Skype!
2012-09-30
Chromium let deg velja eit telefonnummer på veven og ringa det med Skype!
111.
%{PAGE_TITLE} - Chromium
2012-09-30
%{PAGE_TITLE} - Chromium
112.
Sadly, your Mozilla Firefox settings are not available while that browser is running. To import those settings to Chromium, save your work and close all Firefox windows. Then click Continue.
2012-09-30
Diverre er ikkje innstillingane frå Mozilla Firefox tilgjengelege medan nettlesaren er i gang. Lagra arbeidet og lukk alle Firefoxvindauge for å importera dei til Chromium. Så kan du velja «Hald fram».
119.
Please close all Chromium windows and relaunch Chromium for this change to take effect.
2012-09-30
Lukk alle Chromiumvindauge og start Chromium om att for at endringane skal gjelda.
126.
Installation failed due to unspecified error. If Chromium is currently running, please close it and try again.
2012-09-30
Installasjonen vart mislukka av einkvan grunn. Lukk Chromium om programmet framleis køyrer.
127.
This module is known to conflict with Chromium.
2012-09-30
Denne modulen går for å vera i konflikt med Chromium.
144.
There is a new version of Chromium available.
2012-09-30
Ein ny versjon av Chromium er tilgjengeleg.
159.
There's a new version of Chromium available, and it's faster than ever.
2012-09-30
Det finst ein ny versjon av Chromium, raskare enn nokon gong.
161.
This computer already has a more recent version of Chromium. If the software is not working, please uninstall Chromium and try again.
2012-10-04
Datamaskina har alt ein nyare versjon av Chromium. Dersom programmet ikkje verkar bør du avinstallera Chromium og prøva på nytt.
164.
Are you sure you want to uninstall Chromium?
2012-10-04
Vil du avinstallera Chromium?
168.
Uninstall Chromium
2012-10-04
Avinstaller Chromium
171.
Access the Internet
2012-10-04
Bruk internett
173.
Don't bug me
2012-10-04
Ikkje uroa
175.
Chromium has been updated, but you haven't used it for at least 30 days.
2012-10-04
Chromium er vorten oppdatert, men du har ikkje brukt han på minst 30 dagar.
178.
Modules loaded into Chromium
2012-10-04
Modular lasta i Chromium
185.
Chromium may use web services to improve your browsing experience.
2012-10-04
Det kan hende Chromium brukar eksterne nettenester for å betra nettopplevinga.
187.
Why am I seeing this?
2012-10-04
Kvifor vert dette vist?
190.
Task Manager - Chromium
2012-10-04
Oppgåvehandsaming - Chromium
197.
Chromium requires Windows XP or later. Some features may not work.
2012-10-04
Chromium krev Windows XP eller nyare. Det kan henda at somme funksjonar ikkje verkar skikkeleg.
200.
Can not install the same Chromium version that is currently running. Please close Chromium and try again.
2012-10-04
Kan ikkje installera den same versjonen av Chromium som køyrer nett no. Lukk Chromium og prøv på nytt.
205.
Chromium isn't your default browser.
2012-10-04
Chromium er ikkje standard nettlesar hjå deg.
208.
The installer couldn't create a temporary directory. Please check for free disk space and permission to install software.
2012-10-04
Installasjonsprogrammet kunne ikkje oppretta ei mellombels mappe. Sjå til at det er nok ledig diskplass og at du har rett til å installera programvare på maskina.
220.
The installer archive is corrupted or invalid. Please download Chromium again.
2012-10-04
Installasjonsfila er ikkje i orden. Last ned Chromium på nytt.
227.
Installation failed due to unspecified error. Please download Chromium again.
2012-10-04
Noko gjekk gale under installeringa. Last ned Chromium på nytt.
228.
Chromium does not include the PDF viewer which is required for Print Preview to function.
2012-10-04
Chromium inkluderer ikkje PDF-lesaren som trengst for at førehandsvisinga for utskrift skal fungera.
230.
Let Chromium Run In The Background
2012-10-04
La Chromium køyra i bakgrunnen
235.
You do not have appropriate rights for system-level install. Try running the installer again as Administrator.
2012-10-04
Du har ikkje rettane som krevst for å installera på systemnivå. Prøv å køyra installasjonsfila på nytt som administrator.
242.
Chromium requires Windows Vista or Windows XP with SP2 or higher.
2012-10-04
Chromium må køyra på Windows Vista eller Windows XP med SP2 eller høgare.
244.
Also delete your browsing data?
2012-10-04
Sletta brukardata òg?