Translations by Chad Miller

Chad Miller has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 192 results
1.
Chrome Autofill settings
2013-08-16
Inställningar för Autofyll i Chrome
2.
You were previously signed in with a different account, signing in will merge your data. Consider creating a new Chrome user via the %{BEGIN_LINK}settings page%{END_LINK} for your Chrome stuff.
2013-08-16
Du var tidigare inloggad med ett annat konto. Om du loggar in slås dina data ihop. Du kan välja att skapa en ny Chrome-användare via %{BEGIN_LINK}sidan Inställningar%{END_LINK} för Chrome.
3.
Your computer is missing some important Windows system files, so Chrome will be unable to function correctly.
2013-08-16
Chrome fungerar inte korrekt eftersom viktiga systemfiler saknas i Windows.
4.
Allow signing into Chrome.
2013-08-16
Tillåt inloggning i Chrome.
5.
Windows error detected
2013-08-16
Ett Windows-fel har upptäckts
6.
Chrome
2013-08-16
Chrome
7.
A conflicting installation of Google Chrome or Google Chrome Frame was found on the system. Please uninstall it and try again.
2013-08-16
Det finns en annan installation av Google Chrome eller Google Chrome Frame på datorn. Avinstallera den och försök igen.
8.
Welcome to Google Chrome
2013-08-16
Välkommen till Google Chrome
9.
About &Google Chrome
2013-08-16
Om &Google Chrome
10.
Google Chrome
2013-08-16
Google Chrome
11.
Update &Google Chrome
2013-08-16
Uppdatera &Google Chrome
12.
Google Chrome cannot create an application shortcut because it cannot determine the current desktop environment.
2013-08-16
Det går inte att skapa en genväg till programmet i Google Chrome eftersom den aktuella skrivbordsmiljön inte kan fastställas.
13.
You're signed in to Chrome!
2013-08-16
Du är inloggad i Chrome.
14.
The installer archive is corrupted or invalid. Please download Google Chrome again.
2013-08-16
Arkivet för installationsfilen är skadat eller ogiltigt. Hämta Google Chrome igen.
15.
Important information regarding your Chrome data
2013-08-16
Viktig information om uppgifter i Chrome
16.
You're now signed in to Chrome! Your bookmarks, history, and other settings will be synced to your Google Account.
2013-08-16
Du är nu inloggad i Chrome! Bokmärken, historik och andra inställningar synkroniseras med ditt Google-konto.
17.
Your preferences can not be read. Some features may be unavailable and changes to preferences won't be saved.
2013-08-16
Det går inte att läsa inställningarna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga och ändringar i inställningarna sparas inte.
18.
About &Chrome OS
2013-08-16
Om &Chrome OS
19.
Google Chrome didn't shut down correctly. To reopen the pages you had open, click Restore.
2013-08-16
Google Chrome stängdes inte av på rätt sätt. Klicka på Återställ om du åter vill öppna de tidigare öppna sidorna.
20.
Your changes will take effect the next time you restart your device.
2013-08-16
Dina ändringar börjar gälla nästa gång du startar om enheten.
21.
Get help with using Chrome
2013-08-16
Få hjälp med att använda Chrome
22.
This computer already has a more recent version of Google Chrome. If the software is not working, please uninstall Google Chrome and try again.
2013-08-16
Det finns redan en senare version av Google Chrome på den här datorn. Om programmet inte fungerar avinstallerar du Google Chrome och försöker igen.
23.
Chrome Canary Apps
2013-08-16
Chrome Canary-appar
24.
Updating Google Chrome...
2013-08-16
Uppdaterar Google Chrome ...
25.
Chrome App Launcher
2013-08-16
Startprogrammet för appar i Chrome
26.
Try it out, it's already installed
2013-08-16
Testa, webbläsaren är redan installerad
27.
Get Started with Chrome OS
2013-08-16
Komma igång med Chrome OS
28.
Google Chrome cannot read and write to its data directory: %{USER_DATA_DIRECTORY}
2013-08-16
Google Chrome kan inte läsa och skriva till datakatalogen: %{USER_DATA_DIRECTORY}
29.
You're signing in to Chrome using your %{USER_EMAIL_ADDRESS} account. You will be able to access your bookmarks, history, and other settings on all of your signed in devices.
2013-08-16
Du loggar in i Chrome med ditt %{USER_EMAIL_ADDRESS}-konto. Du kommer att kunna komma åt dina bokmärken, historik och andra inställningar på alla enheter där du är inloggad.
30.
Google Chrome Frame
2013-08-16
Google Chrome Frame
31.
Google Chrome is a web browser that runs webpages and applications with lightning speed. It's fast, stable, and easy to use. Browse the web more safely with malware and phishing protection built into Google Chrome.
2013-08-16
Google Chrome är en webbläsare som kör webbsidor och program med ljusets hastighet. Den är snabb, stabil och lätt att använda. Surfa säkrare med Google Chrome, som har inbyggt skydd mot skadlig programvara och nätfiske.
32.
Can not install the same Google Chrome Frame version that is currently running. Please close Google Chrome Frame and try again.
2013-08-16
Det går inte att installera samma version av Google Chrome Frame som redan körs. Stäng Google Chrome Frame och försök igen.
33.
Get help with using Chrome OS
2013-08-16
Få hjälp med att använda Chrome OS
34.
You attempted to reach <strong>%{DOMAIN}</strong>, but the server presented a certificate issued by an entity that is not trusted by Google Chrome. This may mean that the server has generated its own security credentials, which Chrome cannot rely on for identity information, or an attacker may be trying to intercept your communications.
2013-08-16
Du försökte öppna <strong>%{DOMAIN}</ strong>, men servern visade ett certifikat som har utfärdats av en enhet som inte är betrodd av Google Chrome. Detta kan innebära att servern har skapat egna säkerhetsuppgifter som Google Chrome inte kan lita på angående identitetsuppgifter eller att en bedragare försöker hindra din kommunikation.
35.
Google Chrome Renderer
2013-08-16
Google Chrome Renderer
36.
Google Chrome Toolbar
2013-08-16
Verktygsfältet Google Chrome
37.
Use hardware acceleration when available
2013-08-16
Använd maskinvaruacceleration när det är tillgängligt
38.
To use Chrome apps, you must relaunch Google Chrome on the desktop.
2013-08-16
Om du vill använda Chrome-appar måste du starta om Google Chrome på datorn.
39.
Add to Chrome
2013-08-16
Lägg till i Chrome
40.
Google ChromeOS does not support launching an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
2013-08-16
Google ChromeOS stöder inte att ett externt program startas för att hantera %{SCHEME}-länkar. Den begärda länken är %{PROTOLINK}.
41.
Google Chrome cannot show the print preview when the built-in PDF viewer is missing.
2013-08-16
Förhandsgranskningen av utskriften kan inte visas i Google Chrome eftersom den inbyggda PDF-läsaren saknas.
42.
Welcome
2013-08-16
Välkommen
43.
Are you sure you want to uninstall Google Chrome?
2013-08-16
Är du säker på att du vill avinstallera Google Chrome?
44.
Someone previously signed in to Chrome on this computer as %{ACCOUNT_EMAIL_LAST}. If that isn't your account, create a new Chrome user to keep your information separate. Signing in anyway will merge Chrome information like bookmarks, history, and other settings to %{ACCOUNT_EMAIL_NEW}.
2013-08-16
Någon har tidigare loggat in i Chrome på den här datorn som %{ACCOUNT_EMAIL_LAST}. Om det inte är ditt konto skapar du en ny Chrome-användare för att hålla din information privat för dig. Om du loggar in ändå synkroniseras din information i Chrome, till exempel bokmärken, historik och andra inställningar, med %{ACCOUNT_EMAIL_NEW}.
45.
Google Chrome is now importing Favorites/Bookmarks.
2013-08-16
Google Chrome importerar favoriter/bokmärken.
46.
About Chrome Frame...
2013-08-16
Om Chrome Frame...
47.
Uninstall
2013-08-16
Avinstallera
48.
Chrome just got better! A new version is available.
2013-08-16
Chrome har blivit ännu bättre! En ny version finns tillgänglig.
49.
Can not install the same Google Chrome version that is currently running. Please close Google Chrome and try again.
2013-08-16
Det går inte att installera samma version av Google Chrome som redan körs. Stäng Google Chrome och försök igen.
50.
If you prefer to keep your existing Chrome data separate, you can create a new Chrome user for %{USER_NAME}.
2013-08-16
Om du vill ha dina befintliga uppgifter för Chrome separat kan du skapa en ny Chrome-användare för %{USER_NAME}.