Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 557 results
607.
Expiration date
2018-11-15
Ngày hết hạn
608.
Latest edit
2018-11-15
Chỉnh sửa trước
609.
Latest visit
2018-11-15
Lần ghé thăm trước
610.
Subscription
2018-11-15
đăng kí
611.
Course access
2018-11-15
Truy cập khóa học
612.
Do you really want to backup this course?
2018-11-15
Bạn có thực sự muốn BackUp khóa học này
613.
Add a new course
2018-11-15
Tạo website cho khóa học mới
614.
The course is in an archive file which you can select below.<br><br>Once you click on "Restore", the archive will be uncompressed and the course recreated.
2018-11-15
Khóa học được lưu trong tệp tin mà bạn có thể lựa chọn dưới đấy<br><br>Khi bạn nhấn vào nút "Restore", các kho lưu trữ sẽ được giải nén và tái tạo quá trình
615.
This script doesn't allow yet to automatically restore users, but data saved in "users.csv" are sufficient for the administrator to do it manually.
2018-11-15
Kịch bản này không cho phép có thể tự động khôi phục lại người dùng, nhưng dữ liệu được lưu trữ trong "users.csv" cho phép quản trị viên thao tác công việc đó bằng tay
616.
Available archives list
2018-11-15
Danh sách lưu trữ sẵn sàng
617.
No archive has been selected
2018-11-15
Chưa lưa chọn dữ liệu
618.
The archive has not been found
2018-11-15
Không tìm thấy dữ liệu
619.
The archive has been uncompressed and installed.
2018-11-15
Lưu trữ đã được giải nén và cài đặt
620.
The file "users.csv" has been put into Documents tool.
2018-11-15
File "users.csv" đã được đưa vào công cụ tài liệu.
808.
Once you click on "Create a course", a course is created with a section for Tests, Project based learning, Assessments, Courses, Dropbox, Agenda and much more. Logging in as teacher provides you with editing privileges for this course.
2018-11-15
Sau khi bấm OK, một website sẽ được tạo ra với đầy đủ các chuyên mục. Bạn chỉ cần đăng nhập và hiệu chỉnh theo ý muôn.
809.
This course code is already in use.<br>Use the <b>Back</b> button on your browser and try again.
2018-11-15
Mã này đã tồn tại
810.
Sample test
2018-11-15
Bài tập mẫu
811.
Irony
2018-11-15
Lịch sử triết học cổ đại
812.
Socratic irony is...
2018-11-15
Socratic irony is...
813.
(more than one answer can be true)
2018-11-15
(nhiều hơn 1 câu trả lời có thể đúng)
814.
Ridiculise one's interlocutor in order to have him concede he is wrong.
2018-11-15
Ridiculise one's interlocutor in order to have him concede he is wrong.
815.
No. Socratic irony is not a matter of psychology, it concerns argumentation.
2018-11-15
Số Socrates trớ trêu là không phải là một vấn đề của tâm lý học, nó liên quan đến lập luận.
816.
Admit one's own errors to invite one's interlocutor to do the same.
2018-11-15
Admit one's own errors to invite one's interlocutor to do the same.
817.
No. Socratic irony is not a seduction strategy or a method based on the example.
2018-11-15
Số Socrates trớ trêu là không phải là một chiến lược quyến rũ hoặc một phương pháp dựa trên ví dụ.
818.
Compell one's interlocutor, by a series of questions and sub-questions, to admit he doesn't know what he claims to know.
2018-11-15
Compell one's interlocutor, by a series of questions and sub-questions, to admit he doesn't know what he claims to know.
819.
Indeed. Socratic irony is an interrogative method. The Greek "eirotao" means "ask questions"
2018-11-15
Indeed. Socratic irony is an interrogative method. The Greek "eirotao" means "ask questions"
820.
Use the Principle of Non Contradiction to force one's interlocutor into a dead end.
2018-11-15
Use the Principle of Non Contradiction to force one's interlocutor into a dead end.
821.
This answer is not false. It is true that the revelation of the interlocutor's ignorance means showing the contradictory conclusions where lead his premisses.
2018-11-15
This answer is not false. It is true that the revelation of the interlocutor's ignorance means showing the contradictory conclusions where lead his premisses.
822.
Upload page and link to Homepage
2018-11-15
Upload trang và liên kết vào trang chủ
823.
Tuesday the 11th of December - First meeting. Room: LIN 18
2018-11-15
Thứ 3 ngày 11 tháng 12 - Bài học thứ nhất : Newton 18
824.
General introduction to project management
2018-11-15
Giới thiệ chung về Triết lí và phương pháp luận
825.
Street interviews
2018-11-15
Phỏng vấn
826.
Quick and powerful search engine
2018-11-15
Công cụ tìm kiếm nhanh và mạnh mẽ
827.
This page allows users and groups to publish documents.
2018-11-15
Trang này dành cho học sinh hoặc nhóm học sinh gửi bài vào website .Nếu không có hình ảnh đính kèm vào nội dung, nên gửi dưới dạng tập tin .htm.
828.
This is an announcement example. Only trainers are allowed to publish announcements.
2018-11-15
Thông báo mẫu . Chỉ có giáo viên hoặc quản trị viên mới có quyền thông báo tại đây
829.
You just created the course area
2018-11-15
Bạn vừa tạo xong 1 site khóa học
830.
Main
2018-11-15
Nhóm diễn đàn chính
831.
Groups forums
2018-11-15
Diễn đàn nhóm
832.
Language
2018-11-15
Ngôn ngữ
833.
All fields required
2018-11-15
Xin điền đầy đủ các mục
834.
e.g. <i>Innovation management</i>
2018-11-15
ví dụ . <i>Lịch sử - văn học</i>
836.
If you are unsure of your course code, consult the training details.
2018-11-15
Nếu chưa rõ cách đặt mã, xin hỏi
837.
Course Program</a>. If your course has no code, whatever the reason, invent one. For instance <i>INNOVATION</i> if the course is about Innovation Management
2018-11-15
Chương trình Khoá học</a>.Nếu khoá học chưa có mã, hãy tạo mã có tính gợi ý và ngắn gọn
845.
english
2018-11-15
tiếng Anh
846.
New course
2018-11-15
Khoá học mới
847.
Other properties found in the archive
2018-11-15
Các tính chất khác
848.
System ID
2018-11-15
Mã hệ thống
849.
Show score
2018-11-15
Hiển thị điểm
850.
Visibility
2018-11-15
Hiển thị
851.
Database version used at archive time
2018-11-15
Version de la base de donnée lors de l'archivage