Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 557 results
438.
All events
2018-11-15
Hiển thị tất cả các mục đã đánh dấu
439.
Month
2018-11-15
Tháng
440.
Hour
2018-11-15
Giờ
441.
Minutes
2018-11-15
Phút
442.
Event added
2018-11-15
Thêm mới thành công
443.
Event deleted
2018-11-15
Đã xóa
444.
There are no events
2018-11-15
Không có mục nào được đánh dấu
560.
Settings
2018-11-15
Các xác lập cho khóa học
561.
The information has been modified
2018-11-15
Thông tin đã được hiệu chỉnh
562.
Completely delete this course
2018-11-15
Xóa toàn bộ website của khóa học
563.
Trainers
2018-11-15
Giáo viên
564.
Category
2018-11-15
Bộ môn
565.
Confidentiality
2018-11-15
Bảo mật
567.
Private access, registration open
2018-11-15
Truy cập có điều kiện hạn chế, đăng kí tự do
568.
Not allowed
2018-11-15
Không có quyền
569.
By default, your course is public. But you can define the level of access above.
2018-11-15
Mặc định, chỉ có người dùng mới có thể truy cập đến khóa học mà mình đã đăng kí. Nếu bạn muốn bảo mật,các đơn giản nhất là cho phép đăng kí trong vòng 1 tuần, yêu cầu chính học sinh tự đăng kí, sau đó không cho phép đăng kí thêm và kiểm tra kẻ xâm nhập có thể có trong danh sách
573.
This language will be valid for every visitor of your courses portal
2018-11-15
Ngôn ngữ này sẽ được hiển thị đối với tất cả các website khóa học của bạn
574.
Chamilo LIVE
2018-11-15
Video
575.
Contributions
2018-11-15
Bài viết của học sinh
576.
Course program
2018-11-15
Chương trình khóa học
577.
Statistics
2018-11-15
Thống kê
578.
Upload page and link to Home Page
2018-11-15
Upload trang và tạo liên kết tại trang chủ
579.
Add link to page on Home Page
2018-11-15
Thêm liên kết vào trang chính
580.
has been deleted
2018-11-15
Đã bị xóa
581.
Deleting this area will permanently delete all the content (documents, links...) it contains and unregister all its members (not remove them from other courses). <p>Do you really want to delete the course?
2018-11-15
Xóa website khóa học này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu(không xóa chúng từ khóa học khác).<p>Bạn có thực sự muốn xóa khóa học này
582.
YES
2018-11-15
YES
583.
NO
2018-11-15
NO
584.
Department URL
2018-11-15
Đương dẫn trang chủ của khoa
585.
Department
2018-11-15
Trường/Khoa
586.
Archive this course area
2018-11-15
Lưu trữ khóa học này
587.
Groups
2018-11-15
Sửa Nhóm
588.
Trainer
2018-11-15
Giáo viên
589.
Description
2018-11-15
Mô tả khóa học
590.
Course backup
2018-11-15
BackUp khóa học
591.
Restore a course
2018-11-15
Restore khóa học
592.
Restore
2018-11-15
Restore
593.
created in
2018-11-15
Tạo mới
594.
Creation of missing directories
2018-11-15
Creation of missing directories
595.
Copy of course files
2018-11-15
Copy thư mục khóa học
596.
Free disk space
2018-11-15
Dung lượng còn trống
597.
Creation of backup file
2018-11-15
Creation of backup file
598.
file copied
2018-11-15
Đã sao chép file
599.
Archive location
2018-11-15
Vị trí lưu trữ tài liệu
600.
Size of
2018-11-15
Dung lượng của
601.
Archive name
2018-11-15
Tên tài liệu
602.
Backup successful
2018-11-15
BackUp thành công
603.
Backup of course data in main database for
2018-11-15
BackUp dữ liệu khóa học tại cơ sở dữ liệu chính
604.
Backup of user data in main database for
2018-11-15
BackUp dữ liệu người dùng tại cơ sở dữ liệu chính
605.
Backup of announcements data in main database for
2018-11-15
BackUp thông báo tại cơ sở dữ liệu chính
606.
Backup of database
2018-11-15
BackUp cơ sở dữ liệu