Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1453 results
439.
Month
2018-11-15
Buwan
447.
Day
2018-11-15
Araw
462.
Week
2018-11-15
Linggo
474.
Repeat type
2018-11-15
Ulitin ang uri
475.
Monthly, by date
2018-11-15
Buwanan, ayon sa petsa
476.
Monthly, by day
2018-11-15
Buwanan, ayon sa araw
477.
Monthly, by day, restricted
2018-11-15
Buwanan, ayon sa araw, paghigpitan
478.
Yearly
2018-11-15
Taunan
479.
Repeat end date
2018-11-15
Ulitin ang katapusan petsa
481.
Outlook import
2018-11-15
I-import ang Outlook
485.
The end date cannot be before the start date
2018-11-15
Ang katapusang petsa ay hindi maaaaring bago ang simula ng petsa
488.
Repeat event
2018-11-15
Ulitin ang event
494.
Score
2018-11-15
Score
495.
Learning object name
2018-11-15
Pangalan ng pinag-aaralang bagay
496.
Status
2018-11-15
Estado
502.
Completed
2018-11-15
Nakumpleto
506.
Previous
2018-11-15
Nakaraan
507.
Next
2018-11-15
Susunod
509.
My progress
2018-11-15
Ang aking progreso
521.
Total of completed learning objects
2018-11-15
Kabuuan ng nakumpletong mga pinag-aaralang bagay
536.
Delete selected messages
2018-11-15
Tanggalin ang piniling mga mensahe
546.
The selected messages have been deleted
2018-11-15
Ang mga piniling mensahe ay natanggal na
554.
Are you sure that you wish to send these invitations ?
2018-11-15
Sigurado ka bang nais mong ipadala ang mga imbitasyong ito ?
560.
Settings
2018-11-15
Mga Setting
562.
Completely delete this course
2018-11-15
I-delete ang lugar ng kurso
566.
Unsubscribe
2018-11-15
Mag-Unsubscribe
569.
By default, your course is public. But you can define the level of access above.
2018-11-15
Batay sa default, ang iyong kurso ay pampubliko. Subalit maaari mo itong ilarawan sa antas ng pag-access sa itaas.
570.
Public - access allowed for the whole world
2018-11-15
Publiko - ang access ay pinapayagan para sa buong mundo
571.
Open - access allowed for users registered on the platform
2018-11-15
Buksan - ang access ay pinapayagan para sa mga gumagamit na rehistrado sa platform
573.
This language will be valid for every visitor of your courses portal
2018-11-15
Ang wikang ito ay magiging balido sa bawat bisita ng iyong website sa training.
577.
Statistics
2018-11-15
Istatistika
610.
Subscription
2018-11-15
Suskrisyon
625.
Closed - the course is only accessible to the teachers
2018-11-15
Sarado - ang kurso ay maa-access lamang ng mga guro
627.
E-mail on assignments submission by students
2018-11-15
I-alerto sa pamamagitan ng e-mail sa pagsumite ng gawain
628.
E-mail students and teachers on new assignment submission
2018-11-15
I-activate ang alerto sa e-mail sa pagsumite ng bagong gawain
629.
Disable e-mail alert on new assignment submission
2018-11-15
I-disable ang alerto sa e-mail sa pagsumite ng bagong gawain
630.
E-mail users on dropbox file reception
2018-11-15
I-alerto sa pamamagitan ng e-mail sa pagsumite sa dropbox
631.
E-mail users on dropbox files reception
2018-11-15
I-activate ang alerto sa e-mail sa pagsumite sa dropbox
632.
Disable e-mail alert on dropbox files reception
2018-11-15
I-disable ang alerto sa e-mail sa pagsumite sa dropbox
633.
Allow learners to edit the agenda
2018-11-15
Payagan ang mga mag-aaral na i-edit ang agenda
634.
Activate course agenda edition by users
2018-11-15
I-activate ang edisyon ng training agenda ng mga gumagamit
635.
Disable agenda editing by learners
2018-11-15
I-disable ang edisyon ng agenda ng mga mag-aaral
636.
Allow learners to edit announcements
2018-11-15
Payagan ang mga mag-aaral na i-edit ang mga anunsyo
637.
Enable edition by users
2018-11-15
I-enable ang edisyon ng mga gumagamit
638.
Disable edition by users
2018-11-15
I-disable ang edisyon ng mga gumagamit
640.
Course registration password
2018-11-15
Password sa pagrerehistro ng kurso
641.
Click on this link for a full removal of the course from the server.<br /><br />Be carefull, there's no way back!
2018-11-15
I-click ang link na ito para sa kabuuang pagtanggal ng kurso mula sa server.<br /><br />Maging maingant, wala nang babalikan pa!
642.
Duplicate the course or some learning objects in another course. You need 2 courses to use this feature: an original course and a target course.
2018-11-15
I-duplicate ang kurso o ang ilang mga pinag-aaralang bagay sa isa pang kurso. Kailangan mo ng 2 kurso upang magamit ang tampok na ito: isang orihinal na kurso at isang tina-target na kurso.
643.
This tool empties the course. It removes documents, forums, links. And allows you to select what parts you want to remove or decide to remove the whole.
2018-11-15
Ang instrumentong ito ay inuubos ang laman ng kurso. Tinatanggal nito ang mga dokumento, mga forum, mga link. At pinapayagan kang pumili kung anong bahagi ang nais mong tanggalin o mapagpasyang tanggalin sa kabuuan.
644.
E-mail alert on new test submitted
2018-11-15
Alerto sa e-mail sa naisumiteng bagong pagsusulit