Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 6883 results
1.
You can generate badges for the skills learnt by your users, to give them recognition for their effort, through which they will be able to show off their acquired skills and competencies with icons that will be shown on their user profile. For more information on OpenBadges, check <a href='http://openbadges.org'>http://openbadges.org/</a>.
2018-11-15
Môžete vytvárať odznaky pre zručnosti získané používateľmi, dať im uznanie za ich úsilie, prostredníctvom ikon budú môcť ukazať svoje získané zručnosti a kompetencie, ikony budú uvedené v ich profile. Pre viac informácií o OpenBadges, skontrolujte <a href="http://openbadges.org">http://openbadges.org</a>.
2.
You can now design skills learning badges for learning through your courses on this virtual campus.
2018-11-15
Teraz môžete navrhnúť odznaky zručnosti učenia pre učenie prostredníctvom svojich kurzov na tomto virtuálnom kampuse.
3.
Design a new badge, download it from the design tool and upload it on the platform.
2018-11-15
Navrhnúť nový odznak, stiahnuť ho z nástroja pre návrh a nahrať ho do platformy.
4.
The badges will be sent to this backpack
2018-11-15
Tieto odznaky budú zaslané do tohto batohu
5.
Backpack details
2018-11-15
Podrobnosti batohu
6.
Criteria to earn the badge
2018-11-15
Kritéria pre získanie odznaku
7.
Badge preview
2018-11-15
Náhľad odznaku
8.
Design a new badge
2018-11-15
Návrh nového odznaku
9.
Total: %s
2018-11-15
Celkom: %s
10.
Download badges
2018-11-15
Stiahnúť odznaky
11.
Badges issuer details
2018-11-15
Podrobnosti odznakov vydavateľov
12.
Create badge
2018-11-15
Vytvoriť odznak
13.
Badges
2018-11-15
Odznak
14.
Students who acquired skill %s
2018-11-15
Študenti, ktorí získali zručnosti %s
15.
Skills acquired in course %s
2018-11-15
Zručnosti získané v kurze %s
16.
Skills report
2018-11-15
Zručnosti hlásenie
17.
Users assigned to their superior
2018-11-15
Používatelia pridelení zoznamu šéfov
18.
Assign users to superior
2018-11-15
Pridanie používateľov medzi šéfov
19.
Student's superior
2018-11-15
Študent šéf
20.
Cosecant: csc(x)
2018-11-15
Cosecant: csc(x)
21.
Hyperbolic cosecant: csch(x)
2018-11-15
Hyperbolický cosecant: csch(x)
22.
Arccosecant: arccsc(x)
2018-11-15
Arccosecant: arccsc(x)
23.
Hyperbolic arccosecant: arccsch(x)
2018-11-15
Hyperbolický arccosecant: arccsch(x)
24.
Secant: sec(x)
2018-11-15
Secant: sec(x)
25.
Hyperbolic secant: sech(x)
2018-11-15
Hyperbolický secant: sech(x)
26.
Arcsecant: arcsec(x)
2018-11-15
Arcsecant: arcsec(x)
27.
Hyperbolic arcsecant: arcsech(x)
2018-11-15
Hyperbolický arcsecant: arcsech(x)
28.
Cotangent: cot(x)
2018-11-15
Kotangens: cot(x)
29.
Hyperbolic cotangent: coth(x)
2018-11-15
Hyperbolický kotangens: coth(x)
30.
Arccotangent: arccot(x)
2018-11-15
Arkus kotangens: arccot(x)
31.
Hyperbolic arccotangent: arccoth(x)
2018-11-15
Hyperbolický arkus kotangens: arccoth(x)
32.
In order for this site to work and be able to measure the use of content, this platform uses cookies.<br /><br /> If needed, the Help section of your browser indicates how to configure cookies.<br /><br /> For more information on cookies, you can visit the <a href="http://www.aboutcookies.org/">About Cookies</a> website.
2018-11-15
Aby táto stránka pracovala a bola schopná merať použitie obsahu, táto platforma používa cookies.<br /><br />
33.
By continuing to use this site, you declare you accept its use of cookies.
2018-11-15
Tým, že používate túto stránku vyhlasujete, že súhlasíte s použitím cookies.
34.
An example certificate format
2018-11-15
Príklad formátu osvedčenia
35.
Certificate
2018-11-15
Certifikát
36.
Results visibility
2018-11-15
Viditeľnosť výsledkov
37.
Download certificate
2018-11-15
Stiahnúť certifikát
38.
Sorry, this installation has an active courses limit, which has now been reached. You can still create new courses, but only if you hide/disable at least one existing active course. To do this, edit a course from the administration courses list, and change the visibility to 'hidden', then try creating this course again. To increase the maximum number of active courses allowed on this Chamilo installation, please contact your hosting provider or, if available, upgrade to a superior hosting plan.
2018-11-15
Je nám ľúto, táto inštalácia má limit aktívnych kurzov, čo bolo už dosiahnuté. Stále môžete vytvárať nové kurzy, ale iba ak skryjete/vypnete aspoň jednen existujúcu aktívny kurz. Ak to chcete vykonať, upravte kurz zo zoznamu správy kurzov, a zmeňte viditeľnosť na 'skrytý', potom skúste znova vytvoriť tento kurz. Ak chcete zvýšiť maximálny počet aktívnych kurzov povolených v tejto inštalácií Chamilo , obráťte sa na svojho poskytovateľa hostingu, alebo, ak je k dispozícii, upgradujte na vyšší program hostingu.
39.
Welcome to the campus of %s
2018-11-15
Vitajte v areáli %s
40.
Welcome to %s
2018-11-15
Vitajte na %s
41.
Request access
2018-11-15
Žiadosť o prístup
42.
Formula
2018-11-15
Vzorec
43.
This user is already logged in
2018-11-15
Tento používateľ je už prihlásený
44.
Listen
2018-11-15
Počúvať
45.
Audio file for item %s
2018-11-15
Zvukový súbor pre položku %s
46.
There's a new feedback in work: %s <a href='%s'>Click here</a> to see it.
2018-11-15
K dispozícii je nová spätná väzba v práci: %s <a href="%s">Kliknite tu</a> pre pozretie.
47.
There's a new feedback in work: %s
2018-11-15
K dispozícii je nová spätná väzba v práci: %s
48.
Last upload
2018-11-15
Posledné nahraté
49.
Edit users list
2018-11-15
Upraviť zoznam používateľov
50.
Number of hidden courses
2018-11-15
Počet skrytých kurzov