Translations by Yannick Warnier

Yannick Warnier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 6720 results
1.
You can generate badges for the skills learnt by your users, to give them recognition for their effort, through which they will be able to show off their acquired skills and competencies with icons that will be shown on their user profile. For more information on OpenBadges, check <a href='http://openbadges.org'>http://openbadges.org/</a>.
2018-11-15
Pode xenerar insignias para recoñecer as habilidades aprendidas dos seus usuarios, dar un recoñecemento polo seu logro, co cal eles poderán mostrar as súas capacidades e competencias adquiridas a través de emblemas, que serán visualizados no seu perfil de usuario. Para máis información sobre os Open Badges en <a href="http://openbadges.org/">www.openbadges.org</a>
2.
You can now design skills learning badges for learning through your courses on this virtual campus.
2018-11-15
Agora pode establecer recoñecemento de habilidades por aprender en calquera curso deste campus virtual.
3.
Design a new badge, download it from the design tool and upload it on the platform.
2018-11-15
Deseñar unha nova insígnea, descargala e subila á plataforma
4.
The badges will be sent to this backpack
2018-11-15
As insígnias mandaranse a esta mochila
5.
Backpack details
2018-11-15
Detalles da mochila
6.
Criteria to earn the badge
2018-11-15
Criterios para lograr a insígnea
7.
Badge preview
2018-11-15
Previsualización insígnea
8.
Design a new badge
2018-11-15
Deseñar unha nova insignea
9.
Total: %s
2018-11-15
Total: %s
10.
Download badges
2018-11-15
Descargar insigneas
11.
Badges issuer details
2018-11-15
Detalles do emisor
12.
Create badge
2018-11-15
Crear insígneas
13.
Badges
2018-11-15
Insigneas
14.
Students who acquired skill %s
2018-11-15
Estudantes que adquiriron a competencia %s
15.
Skills acquired in course %s
2018-11-15
Competencias adquiridas en curso %s
16.
Skills report
2018-11-15
Informe de competencias
17.
Users assigned to their superior
2018-11-15
Lista de estudantes asignados ao supervisor
18.
Assign users to superior
2018-11-15
Asignar estudantes a supervisor
19.
Student's superior
2018-11-15
Supervisor de estudante(s)
20.
Cosecant: csc(x)
2018-11-15
Cosecante: csc(x)
21.
Hyperbolic cosecant: csch(x)
2018-11-15
cosecante hiperbólico: csch(x)
22.
Arccosecant: arccsc(x)
2018-11-15
Arcosecante: arccsc(x)
23.
Hyperbolic arccosecant: arccsch(x)
2018-11-15
Arcosecante hiperbólico: arccsch(x)
24.
Secant: sec(x)
2018-11-15
Secante: sec(x)
25.
Hyperbolic secant: sech(x)
2018-11-15
Secante hiperbólico: sech(x)
26.
Arcsecant: arcsec(x)
2018-11-15
Arcosecante: arcsec(x)
27.
Hyperbolic arcsecant: arcsech(x)
2018-11-15
Arcosecante hiperbólico: arcsech(x)
28.
Cotangent: cot(x)
2018-11-15
Cotanxente: cot(x)
29.
Hyperbolic cotangent: coth(x)
2018-11-15
Cotanxente hiperbólica: coth(x)
30.
Arccotangent: arccot(x)
2018-11-15
Arcocotanxente: arccota(x)
31.
Hyperbolic arccotangent: arccoth(x)
2018-11-15
Arcocotanxente hiperbólica: arcconth(x)
32.
In order for this site to work and be able to measure the use of content, this platform uses cookies.<br /><br /> If needed, the Help section of your browser indicates how to configure cookies.<br /><br /> For more information on cookies, you can visit the <a href="http://www.aboutcookies.org/">About Cookies</a> website.
2018-11-15
Para o bo funcionamento deste sitio e a medición do seu uso, esta plataforma usa cookies.</br>
33.
By continuing to use this site, you declare you accept its use of cookies.
2018-11-15
A través do uso deste sitio web, declara aceptar o uso de cookies
34.
An example certificate format
2018-11-15
Exemplo de certificado
35.
Certificate
2018-11-15
Certificado
36.
Results visibility
2018-11-15
Visibilidade dos resultados
37.
Download certificate
2018-11-15
Descargar certificado
38.
Sorry, this installation has an active courses limit, which has now been reached. You can still create new courses, but only if you hide/disable at least one existing active course. To do this, edit a course from the administration courses list, and change the visibility to 'hidden', then try creating this course again. To increase the maximum number of active courses allowed on this Chamilo installation, please contact your hosting provider or, if available, upgrade to a superior hosting plan.
2018-11-15
Sentímolo, esta instalación ten un límite de cursos activos, que agora ven de alcanzarse. Todavía pode crear novos cursos, pero só se esconde ao menos un curso activo existente. Para iso, edite un curso da lista de cursos de administración e cambie a visibilidade a 'invisible', a continuación, intente crear un curso de novo. Para aumentar o número máximo de cursos activos permitidos nesta instalación de Chamilo, por favor póñase en contacto co seu proveedor de hosting ou, no seu caso, actualice a un plan de aloxamento superior.
39.
Welcome to the campus of %s
2018-11-15
Benvido/a ao campus de %s
40.
Welcome to %s
2018-11-15
Benvido ao %s
41.
Request access
2018-11-15
Solictar acceso
42.
Formula
2018-11-15
Fórmula
43.
This user is already logged in
2018-11-15
Este usuario xa está conectado
44.
Listen
2018-11-15
Escoitar
45.
Audio file for item %s
2018-11-15
Audio para o item %s
46.
There's a new feedback in work: %s <a href='%s'>Click here</a> to see it.
2018-11-15
Hai un novo comentario na tarefa %s. Para velo, <a href="%s"> Prema aquí </a>
47.
There's a new feedback in work: %s
2018-11-15
Hai un novo comentario na tarefa: %s
48.
Last upload
2018-11-15
Última subida
49.
Edit users list
2018-11-15
Editar lista de usuarios
50.
Number of hidden courses
2018-11-15
Número de cursos agochados