Translations by Piotr Strębski

Piotr Strębski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 139 results
19.
Configure the global style.
2014-11-13
Konfiguracja stylu globalnego.
20.
Style
2014-03-05
Styl
21.
Configure docks appearance.
2014-11-13
Konfiguracja wyglądu doków.
24.
Views
2014-11-16
Tryby wyświetlania
26.
Dialog boxes and Menus
2014-05-29
Okna dialogowe i menu
47.
Back
2014-08-22
Powrót
48.
Apply
2014-08-22
Zastosuj
88.
Sub-dock
2014-11-13
Pod-dok
89.
Main dock
2014-11-16
Główny dok
90.
Custom launcher
2014-11-13
Własny aktywator
92.
Applet
2014-03-05
Aplet
93.
Do you want to re-dispatch the icons contained inside this container into the dock? (otherwise they will be destroyed)
2014-11-16
Czy chcesz przesunąć ikony z tego zasobnika do doku? Jeśli nie, zostaną one skasowane.
100.
Sorry, couldn't find the corresponding description file. Consider dragging and dropping the launcher from the Applications Menu.
2014-11-13
Przepraszamy, nie znaleziono odpowiedniego pliku opisu. Spróbuj przesunąć aktywator z Menu programów.
103.
Ok
2014-08-22
OK
104.
Cancel
2014-08-22
Anuluj
154.
Visible only on this desktop
2014-05-29
Widoczny tylko na tym pulpicie
155.
Visible on all desktops
2014-05-29
Widoczny na wszystkich pulpitach
157.
Windows
2014-03-05
Okna
171.
Main dock's parameters are available in the main configuration window.
2014-11-13
Najważniejsze opcje doku są dostępne w głównym oknie konfiguracyjnym.
193.
Sobriety
2014-03-05
Trzeźwość
203.
Force the dock to load from this directory, instead of ~/.config/cairo-dock.
2014-11-16
Wymuś, by dok wczytywał z tego katalogu, zamiast z ~/.config/cairo-dock.
209.
Work around some bugs in Metacity Window-Manager (invisible dialogs or sub-docks)
2014-11-13
Praca wokół kilku błędów w Metavity Window-Manager (niewidoczne okna dialogowe lub pod-doki)
210.
Log verbosity (debug,message,warning,critical,error); default is warning.
2014-03-05
Zapisuj gadulstwo (debugowanie, wiadomości, ostrzeżenia, błędy); domyślnie są ostrzeżenia.
217.
Ask the dock to load additionnal modules contained in this directory (though it is unsafe for your dock to load unnofficial modules).
2014-11-16
Zapytaj, czy dok ma wczytać dodatkowe moduły zawarte w tym katalogu (jednakże jest to niebezpieczne dla Twojego doku żeby wczytywał nieoficjalne moduły).
221.
Yes
2014-08-22
Tak
222.
No
2014-05-29
Nie
223.
OpenGL allows you to use the hardware acceleration, reducing the CPU load to the minimum. It also allows some pretty visual effects similar to Compiz. However, some cards and/or their drivers don't fully support it, which may prevent the dock from running correctly. Do you want to activate OpenGL ? (To not show this dialog, launch the dock from the Application menu, or with the -o option to force OpenGL and -c to force cairo.)
2014-11-13
OpenGL pozwala na używanie przyspieszenia sprzętowego, redukując zużycie procesora do minimum. Pozwala także na użycie atrakcyjnych efektów wizualnych podobnych do tych oferowanych przez Compiz. Niemniej niektóre karty i/lub ich sterowniki nie dają pełnego wsparcia, co może spowodować, że dok nie będzie działał prawidłowo. Czy chcesz włączyć OpenGL? (Uruchom dok z menu programów, aby ukryć to okno dialogowe, lub uruchom dok z użyciem polecenia -o, aby wymusić OpenGL lub -c dla wymuszenia cairo).
228.
You're using our Cairo-Dock session
2014-11-13
Używasz naszej sesji Cairo-Dock
234.
Automatic
2014-03-05
Automatycznie
251.
Pick up a directory
2014-11-13
Odbierz katalog
253.
Use all screens
2014-05-29
Użyj wszystkich ekranów
256.
middle
2014-05-29
środek
259.
Screen
2014-03-05
Ekran
270.
Your theme should now be available in this directory:
2014-05-29
Twój motyw powinien być dostępny w tym katalogu:
271.
Error when launching 'cairo-dock-package-theme' script
2014-05-29
Wystąpił błąd podczas uruchamiania skryptu 'cairo-dock-package-theme'
300.
You can remove a launcher by drag-and-dropping it outside the dock. A "delete" emblem will appear on it when you can drop it.
2015-12-23
Można usunąć aktywator przez przeciągnij-i-upuść poza dokiem. Symbol "usunięcia" pojawi się kiedy go upuścisz.
317.
Launching an application several times
2014-11-13
Uruchomienie programu wiele razy
321.
Grouping windows of a given application
2014-11-13
Grupowanie okien danego programu
360.
Importing a folder into the dock
2014-11-13
Importowanie katalogu do doku
361.
Simply drag a folder and drop it onto the dock (an animated arrow should appear when you can drop). You can choose to import the folder's files or not.
2014-11-13
Przeciągnij i upuść katalog na dok (gdy można upuścić to powinna się pojawić animowana strzałka). Możesz wybrać importowanie plików katalogu lub nie.
363.
Activate the Recent-Events applet. You need to have the Zeitgeist daemon to be running. Install it if it's not present. The applet can then display all the files, folders, web pages, songs, videos and documents you have accessed recently, so that you can access them quickly.
2014-11-13
Aktywacja apletu Ostatnie-Zdarzenia. Wymagany jest włączony demon Zeitgeist. Zainstaluj jeśli go nie ma. Aplet potrafi wyświetlić wszystkie pliki, katalogi, strony www, piosenki, filmy i dokumenty, z których ostatnio korzystano, tak więc można mieć do nich szybki dostęp.
368.
Accessing folder bookmarks
2014-11-13
Udostępnianie katalogu z zakładkami
369.
Activate the Shortcuts applet. Then all the folders bookmarks (the ones that appear in Nautilus) will be listed in a sub-dock. To add a bookmark, simply drag-and-drop a folder onto the applet's icon. To remove a bookmark, right-click on its icon -> remove
2014-11-13
Aktywacja apletu Skróty. Wtedy wszystkie zakładki katalogów (te, co są w Nautilusie) będą wyświetlane w pod-doku. W celu dodania zakładki przeciągnij-i-upuść katalog na ikonę apletu. Żeby usunąć zakładkę, naciśnij prawy przycisk myszy -> usuń
2014-11-13
Aktywacja apletu Skróty. Wtedy wszystkie zakładki katalogów (te, co są w Nautilusie) będą wyświetlane w sub-doku. W celu dodania zakładki przeciągnij-i-upuść katalog na ikonę apletu. Żeby usunąć zakładkę, naciśnij prawy przycisk myszy -> usuń
404.
if you're using KDE, you may have to specify the path to the trash folder. Just edit the applet's configuration, and fill in the Trash path; it is probably «~/.locale/share/Trash/files». Be very careful when typing a path here!!! (do not insert spaces or some invisible caracters).
2014-11-13
Jeśli używasz KDE być może będzie trzeba określić ścieżkę do katalogu kosza. Ustaw konfigurację apletu i uzupełnij ścieżkę do Kosza; prawdopodobnie jest to «~/.locale/share/Trash/files». Bądź ostrożny wpisując tutaj ścieżkę!!! (nie wpisuj spacji lub żadnych niewidocznych znaków).
420.
Cairo-Dock-Plug-ins-Extras
2014-11-16
Dodatkowe wtyczki Cairo-Dock
431.
Name of the dock it belongs to:
2014-11-16
Nazwa doku, do którego należy:
432.
Name of the icon as it will appear in its caption in the dock:
2014-11-16
Nazwa ikony, jaka pojawi się w jej podpisie w doku:
473.
Modes are sorted from the most intrusive to the less intrusive. When the dock is hidden or below a window, place the mouse on the screen's border to call it back. When the dock pops up on shortcut, it will appear at the position of your mouse. The rest of the time, it stays invisible, thus acting like a menu.
2014-05-29
Tryby są posortowane od najbardziej narzucającego się do mniej nachalnego. Kiedy dok jest ukryty lub znajduje się pod oknem, umieść kursor myszy na granicy ekranu, aby przywołać go z powrotem. Kiedy dok wyskoczy na skrócie, pojawi się w miejscu myszki. Resztę czasu pozostaje niewidoczny, w ten sposób działając jak menu.
503.
On appearance/disappearance:
2014-11-13
Przy pojawieniu się/zanikaniu: