Translations by Andrzej Król

Andrzej Król has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 409 results
16.
Define all the keyboard shortcuts currently available.
2012-03-04
Zdefiniuj wszystkie dostępne aktualnie skróty klawiszowe.
17.
Shortkeys
2012-03-25
Skróty klawiszowe
22.
Docks
2012-01-07
Doki
57.
The option 'overwrite X icons' has been automatically enabled in the config. It is located in the 'Taskbar' module.
2012-01-07
Opcja 'zastąp X icons' została automatycznie włączona w konfiguracji. Znajduje się w module 'Taskbar'.
63.
Donate
2012-01-07
Dotacja
64.
Support the people who spend countless hours to bring you the best dock ever.
2012-01-07
Wspomóż ludzi którzy spędzają niezliczone godziny żeby udostępnić ci najlepszy możliwy dock.
65.
Here is a list of the current developers and contributors
2012-03-04
Tutaj jest lista aktualnych deweloperów oraz dostawców
66.
Developers
2012-03-04
Deweloperzy
67.
Main developer and project leader
2012-03-04
Główny programista oraz lider projektu
68.
Contributors / Hackers
2012-03-04
Współpracownicy / Hakerzy
70.
Website
2012-03-04
Strona internetowa
71.
Beta-testing / Suggestions / Forum animation
2012-03-04
Beta-testy / Sugestie / Forum
72.
Translators for this language
2012-03-04
Tłumaczene dla tego języka
75.
Thanks to all people that help us to improve the Cairo-Dock project. Thanks to all current, former and future contributors.
2012-03-04
Podziękowania dla wszystkich ludzi którzy pomagają nam w poprawianiu projektu Cairo-Dock. Podziękowania dla wszystkich obecnych, poprzednich oraz przyszłych współpracowników.
76.
How to help us?
2012-03-04
Jak nam pomóc?
77.
Don't hesitate to join the project, we need you ;)
2012-03-04
Nie wahaj się z dołąceniem do projektu, potrzebujemy ciebie ;)
78.
Former contributors
2012-03-04
Poprzedni współpracownicy
79.
For a complete list, please have a look to BZR logs
2012-03-04
Po kompletną listę prosimy zajrzeć do logów BZR
80.
Users of our forum
2012-03-04
Użytkownicy naszego forum
83.
Thanks
2012-03-04
Podziękowania
88.
Sub-dock
2012-01-07
Pod-dock
91.
Usually you would drag a launcher from the menu and drop it on the dock.
2012-03-25
Zazwyczaj można przeciągnąć aktywator z menu i upuścić go na doku.
2012-01-07
Zwykle mogłeś przeciągnąć aktywator z menu i upuścić go na doku.
102.
Pick up an image
2012-04-05
Podnieść obraz
113.
Lock icons position
2012-03-04
Zablokuj pozycję ikony
123.
You're using a Cairo-Dock Session! It's not advised to quit the dock but you can press Shift to unlock this menu entry.
2012-03-04
Używasz Sesji Cairo-Dock! Nie jest zalecane aby zamknąć dok, ale można nacisnąć Shift żeby odblokować pozycję menu.
126.
Edit
2012-03-04
Edycja
127.
Remove
2012-03-04
Usuń
132.
Detach
2012-03-04
Odłącz
134.
Duplicate
2012-03-04
Duplikuj
142.
middle-click
2012-01-07
środkowy przycisk
149.
Not Fullscreen
2012-01-07
Nie w trybie pełnoekranowym
172.
Remove this item
2012-03-04
Usuń ten element
178.
Press the shortkey
2012-03-25
Naciśnij skrót klawiszowy
179.
Change the shortkey
2012-03-25
Zmiana skrótu klawiszowego
180.
Origin
2012-03-25
Pochodzenie
181.
Action
2012-03-04
Działanie
182.
Shortkey
2012-03-25
Skrót klawiszowy
193.
Sobriety
2012-01-07
Poważnie
194.
Save as:
2012-01-26
Zapisz jako:
198.
Use Cairo backend.
2012-01-07
Użyj mechanizmu Cairo.
199.
Use OpenGL backend.
2012-01-07
Użyj mechanizmu OpenGL.
200.
Use OpenGL backend with indirect rendering. There are very few case where this option should be used.
2012-01-07
Użyj mechanizmu OpenGL z pośrednim renderowaniem. Jest tam niewiele przypadków kiedy ta opcja powinna być użyta.
201.
Ask again on startup which backend to use.
2012-03-25
Zapytaj ponownie przy starcie jakiego użyć mechanizmu.
202.
Force the dock to consider this environnement - use it with care.
2012-01-08
Wymuś na doku uwzględnienie tego środowiska -używaj tego z rozwagą.
203.
Force the dock to load from this directory, instead of ~/.config/cairo-dock.
2012-01-08
Wymuś na doku wczytanie z tego katalogu, zamiast z ~/.config/cairo-dock.
204.
Address of a server containing additional themes. This will overwrite the default server address.
2012-01-07
Adresy serwerów zawierających dodatkowe motywy. To zastąpi domyślny adres serwera.
205.
Wait for N seconds before starting; this is useful if you notice some problems when the dock starts with the session.
2012-01-07
Poczekaj N sekund przed startem; jest to użyteczne jeśli zauważysz pewne problemy przy uruchamianiu doku z sesją.
206.
Allow to edit the config before the dock is started and show the config panel on start.
2012-01-07
Pozwól na edycję konfiguracji zanim dok zostanie uruchomiony i pokaż panel konfiguracyjny na starcie.
207.
Exclude a given plug-in from activating (it is still loaded though).
2012-03-25
Wyłącz daną wtyczkę z aktywowania (aczkolwiek nadal jest załadowana).