Translations by Victor Dachev

Victor Dachev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 419 results
~
Adjusts active object's texture space automatically when transforming object
2011-07-20
Регулира пространството на текстурата автоматично, когато се трансформира обект
~
Displays vertex normals as lines
2011-07-20
Показва нормалите на върховете като линии
~
Children will use TimeOffs value as path distance offset
2011-07-20
Дъщерната ще използва TimeOffs стойност както отместване по разстояние на пътя
~
Specify old mapping value in frames
2011-07-20
Задаване на стара стойност на картиране в кадри
~
Displays creases created for subsurf weighting
2011-07-20
Показва гънките, създадени за подпов. претегляне
~
Displays UV unwrapping seams
2011-07-20
Показва шевовете на UV обвиването
~
Uses extreme alpha
2011-07-20
Използва прозрачност(alpha)
~
Specifies an offset in the flare seed table
2011-07-20
Определя отместването на семето, използвано при произволната генерация на пламъци.
~
Create a delay in the parent relationship
2011-07-20
Създава забавяне с родителските връзки
~
Uses the vertex normal to specify the dimension of the halo
2011-07-20
Определя ОРЕОла да използва Векторните нормали за да определи РАЗмера си
~
Sets the number of rings rendered over the halo
2011-07-20
Броя пръстени, рендирани върху ореола
~
Renders halo as a star
2011-07-20
Рендира ореола като звезда
~
Gives the flare extra strength
2011-07-20
Подсилване на пламъците
~
Defines maximum angle between face normals that 'Auto Smooth' will operate on
2011-07-20
Определя максималният ъгъл между нормалите на лицата, върху който да действа 'Авто заглаждане'
~
Sets the factor by which the flare is larger than the halo
2011-07-20
Определя фактора, по който се води големината на пламъците спрямо ореола.
~
Sets the hardness of the halo
2011-07-20
Определя остротата на ореола
~
Maps using the normal vector
2011-07-20
Нанася координатите използвайки вектора на нормалите(посоката им)
~
Causes the texture to affect the alpha value
2011-07-20
Прави текстурата да влияе на прозрачността(alpha)
~
Sets the strength of the add effect
2011-07-20
Определя силата на добавения ефект
~
Renders star shaped lines over halo
2011-07-20
Рендира линии с формата на звездичка върху ореола
~
Sets the number of points on the star shaped halo
2011-07-20
Определя броя точки на ореола с форма на звездичка
~
Randomizes ring dimension and line location
2011-07-20
Определя произволни стойности на размера и местоположението на линиите.
~
Maps X and Y coordinates directly
2011-07-20
Нанася Х и Y координатите директно
~
Causes the texture to affect the ray-mirror value
2011-07-20
Прави текстурата да влияе на степента на огледалност при лъчеви огледала(ЛъчОгл)
~
Renders rings over halo
2011-07-20
Рендира пръстени върху ореола
~
Make
2011-07-20
Създаване
~
Causes the texture to affect the rendered normal
2011-07-20
Прави текстурата да се отразява на рендираните нормали.
~
Subdivide
2011-07-20
Подразделяне
~
Sets the number of star shaped lines rendered over the halo
2011-07-20
Определя броя на линиите със форма на звездичка, рендирани върху ореола
~
Specify how many frames the Map Old will last
2011-07-20
Задаване колко кадъра да продължи старото картиране
~
Uses global coordinates for the texture coordinates
2011-07-20
Използва глобални координати за координати на текстурата
~
Add Constraint
2011-07-20
Добавяне на ограничител
~
Causes the texture to affect the hardness value
2011-07-20
Прави текстурата да влияе на остротата при отражение.
~
Save As...
2011-07-20
Запази като...
~
Spot
2011-07-20
Спот
~
Uses normal vector as texture coordinates
2011-07-20
Използва вектора на нормалите(посоката им) като координати на текстурата
~
Hemi
2011-07-20
Хеми
~
Apply modifier to editing cage during Editmode
2011-07-20
Прилагане на модификатора към клетката за редакция при редактиране
~
Causes the texture to affect the emit value
2011-07-20
Прави текстурата да влияе на степента на излъчване на материала.
~
Insert Text
2011-07-20
Вмъкване на текст
~
Causes the texture to affect the translucency value
2011-07-20
Прави текстурата да влияе на степента на прозрачност на материала
~
Uses screen coordinates as texture coordinates
2011-07-20
Използва координатите на екрана като координати на текстурата.
~
Sets the amount mirror reflection for raytrace
2011-07-20
Определя степента на отражение
~
Add Shape Key
2011-07-20
Добавяне ключ на форма
~
Uses mesh's sticky coordinates for the texture coordinates
2011-07-20
Използва лепкавите координати на меша за координати на текстурата
~
Sets the dimension of the halo
2011-07-20
Определя РАЗМерите на ОРЕОла.
~
Uses linked object's coordinates for texture coordinates
2011-07-20
Използвай координатите на свързан обект за координати на текстурата
~
Reveal
2011-07-20
Показване
~
Plugin
2011-07-20
Приставка
~
Set
2011-07-20
Задаване