Browsing Vietnamese translation

110 of 349 results
1.
Web browser
Trình duyệt web
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-03
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/elinks.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/links2.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/konqueror.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml
2.
Cache
Bộ nhớ đệm
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-03
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/gpodder.xml ../cleaners/tremulous.xml ../cleaners/flash.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/emesene.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/libreoffice.xml ../cleaners/gftp.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/vuze.xml ../cleaners/evolution.xml ../cleaners/rhythmbox.xml ../cleaners/miro.xml ../cleaners/java.xml ../cleaners/adobe_reader.xml ../cleaners/windows_media_player.xml ../cleaners/pidgin.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/audacious.xml ../cleaners/smartftp.xml ../cleaners/exaile.xml ../cleaners/yahoo_messenger.xml ../cleaners/thumbnails.xml ../cleaners/secondlife_viewer.xml ../cleaners/amsn.xml ../cleaners/liferea.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml ../cleaners/beagle.xml ../cleaners/xine.xml ../cleaners/hippo_opensim_viewer.xml ../cleaners/kde.xml ../cleaners/nexuiz.xml ../bleachbit/Cleaner.py:197 ../bleachbit/Cleaner.py:282
3.
Delete the web cache, which reduces time to display revisited pages
Xóa bộ nhớ đệm web, bộ đệm giúp làm giảm thời gian hiển thị các trang đã ghé thăm
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-03
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/opera.xml
4.
Cookies
Cookie
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-03
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/silverlight.xml ../cleaners/flash.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/realplayer.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/konqueror.xml ../cleaners/liferea.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml
5.
Delete cookies, which contain information such as web site preferences, authentication, and tracking identification
Xóa cookie, các cookie chứa thông tin như các thiết lập trên trang web, thông tin xác thực, và xác định theo dấu
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-03
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/silverlight.xml ../cleaners/flash.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/realplayer.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/konqueror.xml ../cleaners/liferea.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml
6.
DOM Storage
DOM=Document Object Model
DOM=Document Object Model
Lưu trữ DOM
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-09
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
7.
Delete HTML5 cookies
Xóa các cookie HTML5
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-02
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
8.
Form history
Lịch sử biểu mẫu
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-02
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml
9.
A history of forms entered in web sites
Một lịch sử của các biểu mẫu đã nhập trên các trang web
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-02
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/opera.xml
10.
History
Lịch sử
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-04-02
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/winrar.xml ../cleaners/windows_defender.xml ../cleaners/sqlite3.xml ../cleaners/bash.xml ../cleaners/nautilus.xml ../cleaners/octave.xml ../cleaners/tortoisesvn.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/elinks.xml ../cleaners/links2.xml ../cleaners/libreoffice.xml ../cleaners/realplayer.xml ../cleaners/vim.xml ../cleaners/d4x.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/mc.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml ../cleaners/easytag.xml
110 of 349 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Trường An, Nguyen Kim Kha.