Browsing Polish translation

2231 of 653 results
22.
Details
Szczegóły
Translated by Mario Frasca
Located in bauble/utils/__init__.py:466
23.
Today's date
Dzisiejsza data
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/utils/__init__.py:604
24.
Error: using sequences hasn't been tested on this database type: %s
Błąd: używanie sekwencji nie zostało przetestowane na tym typie bazy danych: %s
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/utils/__init__.py:770
25.
Show details
Pokaż szczegóły
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/utils/__init__.py:1050
26.
** Could not open the default log file.
Press OK key to continue.

%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
** Nie można otworzyć domyślnego pliku dziennika.
Naciśnij OK by kontynuować.

%s
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/utils/log.py:39
27.
The following plugins were not found in the plugin registry:

<b>%s</b>

<i>Would you like to install them now?</i>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Następujące wtyczki nie zostały znalezione w rejestrze wtyczek:

<b>%s</b>

<i>Czy chcesz je teraz zainstalować?</i>
Translated by Michal Čihař
Located in bauble/pluginmgr.py:167
28.
The following plugins are in the registry but could not be loaded:

%(plugins)s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Następujące wtyczki znajdują się w rejestrze, ale nie mogą być wczytane:

%(plugins)s
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/pluginmgr.py:183
29.
The plugins contain a dependency loop. This can happen if two plugins directly or indirectly rely on each other
Wtyczka zawiera pętlę zależności. Ma to miejsce, gdy dwie wtyczki pośrednio lub bezpośrednio są zależne od siebie
Translated by Adrian Budasz
Located in bauble/pluginmgr.py:198
30.
The %(plugin_name)s plugin is listed in the registry but isn't wasn't found in the plugin directory
Wtyczka %(plugin_name)s znajduje się w rejestrze, lecz nie została znaleziona w katalogu wtyczek
Translated by Adrian Budasz
Located in bauble/pluginmgr.py:212
31.
Error: Couldn't initialize %(entry_name)s

%(exception)s.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bład: Nie można zainicjować %(entry_name)s

%(exception)s.
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/pluginmgr.py:222
2231 of 653 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Budasz, Goxenul, Marcin Ostajewski (panszpik), Mario Frasca, Michal Čihař, Paweł Wasiak, Stanisław Krukowski, konrad509, skrzat, Łukasz Cieliński, Łukasz Komorowski.