Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
5.
Settings for the Audio Player plugin. Visit <a href="%s">WPAudioPlayer.com</a> for usage information and project news.
2010-07-17
Instellingen voor de Audio Player-plugin. Bezoek <a href="%s">WPAudioPlayer.com</a> voor meer informatie omtrent gebruik en projectnieuws.
20.
Enclosure integration
2010-07-17
Bijlage-invoeging
21.
Ideal for podcasting. If you set your enclosures manually, this option will automatically insert a player at the end of posts with an mp3 enclosure. The player will appear at the bottom of your posting.
2010-07-17
Ideaal voor podcasting. Als je handmatig je bijlagen ingeeft, voegt deze optie automatisch een speler toe aan het einde van berichten met een mp3-bijlage. De speler zal onderaan je bericht/post verschijnen.
22.
Move enclosures to the beginning of posts
2010-07-17
Verplaats bijlagen naar het begin van berichten.
23.
When selected, players will be inserted at the beginning of the post when the enclosure integration option is selected.
2010-07-17
Indien geselecteerd, worden audiospelers ingevoegd aan het begin van het bericht als de optie bijlage-invoeging is geselecteerd.
32.
This is the default location for your audio files. When you use the [audio] syntax and don't provide an absolute URL for the mp3 file (the full URL including "http://") Audio Player will automatically look for the file in this location. You can set this to a folder located inside your blog folder structure or, alternatively, if you wish to store your audio files outside your blog (maybe even on a different server), choose "Custom" from the drop down and enter the absolute URL to that location.
2010-07-17
Dit is de standaardlocatie voor uw audiobestanden. Audio Player zal hier automatisch zoeken als u de [audio]-syntax gebruikt en geen volledige URL ingeeft (dus niet inclusief "http://"). Die locatie kan zich binnen de structuur van uw blogsysteem bevinden (bv. /audio), maar het is ook mogelijk om uw audiobestanden extern op te slaan (op een andere server bijvoorbeeld). Hiervoor moet u "aangepast" kiezen in het uitvouwbalkje (onderaan "standaardlocatie...") en de volledige URL (inclusief "http:") ingeven voor die externe locatie.
39.
Volume control track
2010-07-17
Volumecontrole nummer
40.
Volume control slider
2010-07-17
Volumecontrole schuifknop
47.
Progress bar track
2010-07-17
Voortgangsbalk nummer
54.
Here, you can set the page background of the player. In most cases, simply select "transparent" and it will match the background of your page. In some rare cases, the player will stop working in Firefox if you use the transparent option. If this happens, untick the transparent box and enter the color of your page background in the box below (in the vast majority of cases, it will be white: #FFFFFF).
2010-07-17
Hier kan u de achtergrond instellen van de speler. Normaal gezien volstaat het om "transparant" te selecteren zodat de speler past bij uw pagina-achtergrond. Heel uitzonderlijk stopt het afspelen in Firefox als de "transparant"-optie wordt gebruikt. Mocht dit gebeuren, vink die optie dan uit en geef in het vakje onderaan dan de kleur in van uw achtergrond (Doorgaans zal dit wit zijn: #FFFFFF).
67.
The following options determine what is included in your feeds. The plugin doesn't place a player instance in the feed. Instead, you can choose what the plugin inserts. You have three choices:
2010-07-17
De volgende opties bepalen wat wordt weergegeven in uw feeds. De plugin plaatst geen actieve speler in de feed maar u hebt wel de keuze over wat de plugin precies weergeeft. Er zijn drie mogelijkheden:
71.
Choose this if you feel that your feed shouldn't contain any reference to the audio file.
2010-07-17
Kies deze optie als u in uw feed geen enkele verwijzing wil naar het audiobestand.
72.
Choose this to use your own alternative content for all player instances. You can use this option to tell subscribers that they can listen to the audio file if they read the post on your blog.
2010-07-17
Kies dit als u uw eigen alternatieve inhoud wil gebruiken voor alle draaiende spelers. U kunt deze optie gebruiken om alle abonnees duidelijk te maken dat ze naar het audiobestand kunnen luisteren als ze het bericht op uw blog lezen.
73.
Alternate content for feeds
2010-07-17
Afwisselende inhoud voor feeds
74.
Custom alternate content
2010-07-17
Aangepaste, afwisselende inhoud
75.
Pre and Post appended audio clips
2010-07-17
Voor- en nagevoegde audioclips
76.
You may wish to pre-append or post-append audio clips into your players. The pre-appended audio will be played before the main audio, and the post-appended will come after. A typical podcasting use-case for this feature is adding a sponsorship message or simple instructions that help casual listeners become subscribers. <strong>This will apply to all audio players on your site</strong>. Your chosen audio clips should be substantially shorter than your main feature.
2010-07-17
Het kan zijn dat je voor- of nagevoegde audioclips wil laten afspelen. De voorgevoegde audio zal voor de belangrijkste audio worden afgespeeld, en de nagevoegde erachter. Een reclameboodschap of eenvoudige instructies om toevallige lezers lid te maken is een typisch podcast-scenario voor deze functie. <strong>Dit zal gelden voor alle audiospelers op je website</strong>. De audioclips die je er voor- of na kiest, moeten wel degelijk korter zijn dan je voornaamste audioclip.
77.
Pre-appended audio clip URL
2010-07-17
URL van voor te voegen audioclip
78.
Leave this value blank for no pre-appended audio
2010-07-17
Laat dit vakje leeg als u geen voorgevoegde audioclips wil toevoegen.
79.
Post-appended audio clip URL
2010-07-17
URL van na te voegen audioclip
80.
Leave this value blank for no post-appended audio
2010-07-17
Laat dit vakje leeg als u geen nagevoegde audioclips wil toevoegen
81.
Alternate content for excerpts
2010-07-17
afwisselende inhoud voor fragmenten
82.
WordPress automatically creates excerpts (summaries) for your posts. These are used by some themes to show on archive pages instead of the full post. By default, WordPress strips all HTML from these excerpts. Here you can choose what Audio Player inserts in excerpts in place of the player.
2010-07-17
WordPress maakt automatisch fragmenten (samenvattingen) aan voor uw geposte berichten. Die worden door sommige thema's gebruikt om zo niet de volledige post te hoeven weergeven. Wordpress stript standaard alle HTML-code van die fragmenten. Hier kan u kiezen wat Audio Player verandert aan deze fragmenten.
88.
Check for policy file
2010-07-17
Zoek naar beleidsbestand
89.
Enable this to tell Audio Player to check for a policy file on the server. This allows Flash to read ID3 tags on remote servers. Only enable this if all your mp3 files are located on a server with a policy file.
2010-07-17
Schakel dit in zodat Audio Player zoekt naar een beleidsbestand op de server. Dit staat Flash toe om ID3-tags te lezen op externe servers. Doe dit enkel als al uw mp3-bestanden zich op een server bevinden met een beleidsbestand.