Translations by vlood

vlood has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
71.
Edit settings for popup information
2009-09-05
Редактирай настройките за изскачащата информация
88.
<span size="small">This is the amount of time to prebuffer audio streams by, in milliseconds. Increase this value if you are experiencing audio skipping. Please note however, that high values will result in Audacious performing poorly.</span>
2009-09-05
<span size="small">Това е количеството време в милисекунди за пребуфериране на аудио-потоците. Увеличете тази стойност, ако звукът "прескача". Моля, имайте предвид, че твърде висока стойност би могла да доведе до утежняване работата на Audacious.</span>
111.
Popup Information Settings
2009-09-05
Настройки на изскачащата информация
119.
<b>Miscellaneous</b>
2009-08-30
<b>Разни</b>
133.
Could not create directory (%s): %s
2009-08-30
Грешка при създаване на директория (%s): %s
143.
Add new files to a temporary playlist
2009-08-30
Добави нови файлове към временен списък
144.
Display the main window
2009-08-30
Покажи главния екран
156.
Audacious has caught signal 11 (SIGSEGV). We apologize for the inconvenience, but Audacious has crashed. This is a bug in the program, and should never happen under normal circumstances. Your current configuration has been saved and should not be damaged. You can help improve the quality of Audacious by filing a bug at http://bugs-meta.atheme.org Please include the entire text of this message and a description of what you were doing when this crash occured in order to quickly expedite the handling of your bug report:
2009-09-05
Audacious получи сигнал 11 (SIGSEGV). Простете за причиненото неудобство, но изпълнението на Audacious бе прекъснато от фатална грешка. Това е дефект в програмата, който не би трябвало да се проявява при нормални условия. Сегашната ви конфигурация бе запазена и не би трябвало да е повредена. Можете да помогнете за подобряване качеството на Audacious като докладвате за дефекта в http://bugs-meta.atheme.org Моля, включете в доклада целия този текст и описание на действията, които сте предприемали, когато дефектът се е проявил, с цел да олесните справянето с проблема от наша страна:
158.
Your signaling implementation is broken. Expect unusable crash reports.
2009-09-05
Системата ви за сигнализация е повредена. Очаквайте безполезни доклади за сривове.
173.
Bulgarian:
2009-08-30
Български:
174.
Catalan:
2009-08-30
Каталунски:
175.
Croatian:
2009-08-30
Хърватски:
212.
Track Number
2009-08-30
Номер на песен
213.
Track Length
2009-08-30
Времетраене на песен
233.
Station:
2009-08-30
Станция:
234.
<b>Artist:</b>
2009-08-30
<b>Автор:</b>
235.
<b>Title:</b>
2009-08-30
<b>Заглавие:</b>
236.
<b>Album:</b>
2009-08-30
<b>Албум:</b>
257.
Seek to: %d:%-2.2d/%d:%-2.2d (%d%%)
2009-09-05
Иди до: %d:%-2.2d/%d:%-2.2d (%d%%)
263.
Disable 'Always On Top'
2009-08-30
Забрани 'Винаги отгоре'
264.
Enable 'Always On Top'
2009-08-30
Разреши 'Винаги отгоре'
266.
Disable 'Doublesize'
2009-08-30
Забрани 'Двоен размер'
267.
Enable 'Doublesize'
2009-08-30
Разреши 'Двоен размер'
268.
Visualization Menu
2009-08-30
Меню за визуализация
335.
Load List
2009-08-30
Зареди списък
343.
List Manager
2009-08-30
Мениджър на списъците
392.
File
2009-08-30
Файл
394.
Plugin Services
2009-09-05
Услуги за добавки
401.
Last.fm radio
2009-08-30
Радио Last.fm
402.
Play Last.fm radio
2009-08-31
Пусни радио Last.fm
412.
Enables/disables the entry in the playlist's queue.
2009-09-05
Разрешава/забранява въвеждането в опашката за изпълнение.
442.
Title:
2009-08-30
Заглавие:
443.
Album:
2009-08-31
Album:
452.
Save as Static Playlist
2009-08-31
Запази като статичен списък