Translations by Svetoslav Stefanov

Svetoslav Stefanov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
105.
<b>Sampling Rate Converter</b>
2008-07-09
<b>Конвертор на честотата на дискретизация</b>
106.
Enable Sampling Rate Converter
2008-07-09
Включване на конвертора на честотата на дискретизация
107.
Sampling Rate [Hz]:
2008-07-09
Честота на дискретизация [Hz]:
108.
<span size="small">All streams will be converted to this sampling rate. This should be the max supported sampling rate of the sound card or output plugin.</span>
2008-07-09
<span size="small">Всички потоци ще бъдат конвертирани към тази честота на дискретизация. Това трябва да е максимално поддържаната честота на дискретизация на звуковата карта или добавката за изходящ сигнал.</span>
112.
<b>Cover image retrieve</b>
2010-09-30
<b>Получаване на обложка</b>
120.
Show Progress bar for the current track
2008-07-09
Показване на лентовия индикатор за текущата песен
141.
Display Jump to File dialog
2010-09-30
Показване на диалоговия прозорец Прескачане до песен
145.
Display all open Audacious windows
2008-07-09
Показване на всички отворени прозорци на Audacious
147.
Print all errors and warnings to stdout
2008-07-09
Отпечатване на всички грешки и предупреждения към stdout
148.
Show version and builtin features
2008-07-09
Показване на версията и вградените възможности
149.
FILE...
2008-07-09
ФАЙЛ...
152.
- play multimedia files
2008-07-09
- просвирване на мултимезийни файлове
153.
%s: %s Try `%s --help' for more information.
2008-07-09
%s: %s Опитайте `%s --help' за допълнителна информация.
154.
%s: Unable to open display, exiting.
2008-07-09
%s: Грешка при инициализиране на дисплея. Спиране на програмата.
157.
Bugs can be reported at http://bugs-meta.atheme.org against the Audacious product.
2008-07-09
Грешките могат да бъдат докладвани на http://bugs-meta.atheme.org за проекта Audacious
172.
Breton:
2008-07-09
Келтски:
200.
Turkish:
2008-07-09
Турски:
226.
Close on Jump
2010-09-30
Затваряне при прескачане
227.
Not last.fm stream
2008-07-09
Не е поток на last.fm
228.
<b>Artist:</b> %s
2008-07-09
<b>Изпълнител:</b>%s
229.
<b>Title:</b> %s
2008-07-09
<b>Заглавие:</b> %s
230.
<b>Album:</b> %s
2008-07-09
<b>Албум:</b> %s
231.
<b><big>Couldn't find your lastfm login data.</big></b> Check if your Scrobbler's plugin login settings are configured properly.
2008-07-09
<b><big>Вашите last.fm данни не могат да бъдат намерени.</big></b> Проверете дали настройките на добавката Scrobbler's са правилни.
232.
Audacious last.fm radio tuner
2010-09-30
Audacious last.fm радио тунер
237.
Love
2008-07-09
Обич
238.
Ban
2010-09-30
Забрана
239.
Skip
2008-07-09
Пропускане
240.
Tune in
2010-09-30
Включване
241.
Neighbours' radio
2008-07-09
Съседско радио
242.
Personal radio
2008-07-09
Лично радио
243.
<b><big>The lastfm radio plugin could not be found.</big></b> Check if the AudioScrobbler plugin was compiled in
2008-07-09
<b><big>Добавката за lastfm не може да бъде намерена.</big></b> Проверете дали добавката AudioScrobbler е компилирана
251.
Audacious - visibility warning
2010-09-30
Audacious - предупреждение за видимостта
252.
Show main player window
2010-08-17
Показване на основния прозорец
253.
Ignore
2008-07-09
Пренебрегване
254.
Audacious has been started with all of its windows hidden. You may want to show the player window again to control Audacious; otherwise, you'll have to control it remotely via audtool or enabled plugins (such as the statusicon plugin).
2008-07-09
Audacious беше пуснат със скрити прозорци. Може би ще искате отново да покажете основния прозорец за да управлявате Audacious; в противен случай, ще трябва да го контролирате отдалечено чрез audtool или чрез включени добавки (като добавката statusicon ).
258.
Volume: %d%%
2008-07-09
Звук:·%d%%
259.
Balance: %d%% left
2008-07-09
Баланс: %d%% ляво
260.
Balance: center
2008-07-09
Баланс: централно
261.
Balance: %d%% right
2008-07-09
Баланс: %d%% дясно
262.
Options Menu
2008-07-09
Меню Настройки
393.
Help
2008-07-09
Помощ
453.
Use Relative Path
2008-07-09
Използване на относителен път