Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 281 results
12.
8bit
2010-01-31
8-bit
13.
16bit
2010-01-31
16-bit
17.
Setting stereo is not recommended, unless you need to. This won't add any stereo effects to the sound - OPL2 is just mono - but eats up more CPU power!
2010-01-31
Het instellen van stereo is niet aangeraden, tenzij het nodig is. Dit zal geen stereo-effecten aan het geluid toevoegen - OPL2 is gewoon mono - maar gebruikt meer CPU-kracht!
20.
Detect songend
2010-01-31
Detecteer einde van nummer
21.
If enabled, XMMS will detect a song's ending, stop it and advance in the playlist. If disabled, XMMS won't take notice of a song's ending and loop it all over again and again.
2010-01-31
Indien geactiveerd, zal XMMS zal het einde van een liedje detecteren, stoppen en vervolgens de playlist verder aflopen. Is het niet geactiveerd dan zal XMMS het einde van een liedje negeren en blijven herhalen.
23.
Format selection
2010-01-31
Formaatselectie
26.
Selected file types will be recognized and played back by this plugin. Deselected types will be ignored to make room for other plugins to play these files.
2010-01-31
Geselecteerde bestandstypes worden herkend en afgespeeld door deze plugin. Niet geselecteerde types zullen genegeerd worden om plaats to maken voor andere plugins om deze bestanden af te spelen.
34.
Orders:
2010-01-31
Opdrachten:
37.
Instrument name
2010-01-31
Instrumentnaam
40.
Order:
2010-01-31
Opdracht:
48.
About XMMS Alarm
2010-01-31
Over XMMS-alarm
49.
XMMS Alarm
2010-01-31
XMMS-alarm
50.
An XMMS plugin which can be used to start playing at a certain time. Send all complaints to: Adam Feakin <adamf@snika.uklinux.net> Daniel Stodden <stodden@in.tum.de> http://www.snika.uklinux.net/xmms-alarm/
2010-01-31
Een XMMS-plugin die gebruikt kan worden om op een bepaald tijdstip het afspelen te starten. Stuur alle klachten naar: Adam Feakin <adamf@snika.uklinux.net> Daniel Stodden <stodden@in.tum.de> http://www.snika.uklinux.net/xmms-alarm
58.
For safety reasons the "quiet" time must be at least 65 seconds longer than the fading time, it must also be more than 10 seconds. This basically means that there is a bug in the code and until I find a way of really fixing it this message will appear :) Your fading settings have NOT been saved -- Adam
2010-02-03
Wegens veiligheidsmaatregelen moet de stilte minstens 65 seconden langer zijn dan de vervaagtijd. Daarbij moet dit ook meer dan 10 seconden zijn. Het komt erop neer dat er een fout in code zit, en deze boodschap zal blijven verschijnen tot ik hiervoor een oplossing vind :) Uw vervaaginstellingen werden NIET bewaard -- Adam
60.
Alarm Settings
2010-01-31
Alarminstellingen
63.
h
2010-02-03
h
67.
Choose the days for the alarm to come on
2010-01-31
Kies de dagen waarop het alarm afgaat
85.
Final
2010-02-03
Einde
88.
Playlist (optional)
2010-01-31
Afspeellijst (optioneel)
94.
Time Alarm at: The time for the alarm to come on. Quiet After: Stop alarm after this amount of time. (if the wakeup dialog is not closed) Days Day: Select the days for the alarm to activate. Time: Choose the time for the alarm on each day, or select the toggle button to use the default time. Volume Fading: Fade the volume up to the chosen volume for this amount of time. Start at: Start fading from this volume. Final: The volume to stop fading at. If the fading time is 0 then set volume to this and start playing. Options: Additional Command: Run this command at the alarm time. Playlist: Load this playlist for playing songs from (must have .m3u extension). If no playlist is given then the songs which are currently in the list will be used. The URL of an mp3/ogg stream can also be entered here, but loading of playlists from URLs is not currently supported by xmms. Reminder: Display a reminder when the alarm goes off, type the reminder in the box and turn on the toggle button if you want it to be shown.
2010-02-03
Tijd Alarm op: Tijdstip wanneer alarm moet afgaan. Stil na: Stop het alarm na deze tijdsperiode. (Als de dialoog van opstaan nog niet gesloten is) Dagen Dag: Selecteer de dagen waarvoor het alarm wordt geactiveerd. Tijd: Selecteer het tijdstip voor het alarm voor elke dag, of selecteer de aan/uit-knop om de standaardtijd te gebruiken. Volume Vervaging: Laat het geluidsvolume vervagen tot het gekozen volume voor deze tijdsduur. Begin: Start het vervagen vanaf dit geluidsvolume. Einde: Het volume waarop het vervagen stopt. Als de vervaag tijd 0 is, stel dan het volume hierop in en start het afspelen.. Opties: Overige opdrachten: Start deze opdracht op de alarmtijd. Afspeellijst: Laad deze afspeelijst om er liedjes uit af te spelen (moet de m3u-extensie hebben). Als er geen afspeellijst is voorzien, worden de liedjes afgespeeld die op dat moment in de lijst staan. De URL van een mp3/ogg stream kan hier ook worden ingevoerd, maar afspeellijsten laden van URL's wordt momenteel niet ondersteund door xmms.. Reminder: Toon een reminder als het alarm afgaat, typ de reminder in en zet de aan/uit-knop aan of uit als je de boodschap wil weergeven.
96.
Your reminder for today is..
2010-01-31
Uw herinnering voor vandaag is ..
99.
Audacious ALSA Driver This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Author: Matthieu Sozeau (mattam@altern.org)
2010-01-31
Audacious ALSA-stuurprogramma Dit programma is vrije software: je mag het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie, zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 2 van de Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie. Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details. Samen met dit programma hoor je een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben ontvangen. Als dat niet het geval is, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA Auteur: Matthieu Sozeau (mattam@altern.org)
101.
Default PCM device (%s)
2010-01-31
Standaard PCM-apparaat (%s)
102.
ALSA Driver configuration
2010-01-31
ALSA-Stuurprogramma-configuratie
103.
Audio device:
2010-01-31
Audio-apparaat:
108.
Device settings
2010-01-31
Apparaatinstellingen
111.
Period time (ms):
2010-02-03
Tijdsduur (ms):
114.
This backend sends MIDI events to a group of user-chosen ALSA sequencer ports. The ALSA sequencer interface is very versatile, it can provide ports for audio cards hardware synthesizers (i.e. emu10k1) but also for software synths, external devices, etc. This backend does not produce audio, MIDI events are handled directly from devices/programs behind the ALSA ports; in example, MIDI events sent to the hardware synth will be directly played. Backend written by Giacomo Lozito.
2010-02-03
Deze backend stuurt MIDI-gebeurtenissen door naar een groep van ALSA-sequencerpoorten die de gebruiker zelf kiest. De Alsa Sequencer is multifunctioneel, het kan poorten voorzien voor hardwaresynthesizers van geluidskaarten (bv. de emu10k1-module voor o.a. Creative -en E-Mu-geluidskaarten) maar ook voor softwaresynthesizers, externe apparaten, etc. Deze backend produceert geen geluid; De apparaten/programma's achter de ALSA-poorten controleren de Midi-gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: Midi-gebeurtenissen verstuurd naar de hardwaresynthesizer, worden meteen afgespeeld. Backend geprogrammeerd door Giacomo Lozito.
115.
Dummy Backend
2010-02-03
Dummy Backend
118.
This backend produces audio by sending MIDI events to FluidSynth, a real-time software synthesizer based on the SoundFont2 specification (www.fluidsynth.org). Produced audio can be manipulated via player effect plugins and is processed by chosen ouput plugin. Backend written by Giacomo Lozito.
2010-02-03
Deze backend produceert geluid door Midi-gebeurtenissen door te sturen naar FluidSynth, een realtime synthesizer die gebaseerd is op de SoundFont2-specificatie (www.fluidsynth.org). Geproduceerde geluiden kunnen bewerkt worden via plugins voor afspeeleffecten, en worden verwerkt door de gekozen output plugin. Backend geprogrammeerd door Giacomo Lozito.
119.
ALSA BACKEND CONFIGURATION
2010-02-03
ALSA backend configuratie
121.
Client name
2010-02-03
Naam van cliënt
122.
Port name
2010-02-03
Poortnaam
123.
ALSA output ports
2010-02-03
ALSA-outputpoorten
125.
Mixer control:
2010-02-03
Mixercontrole
126.
Mixer settings
2010-02-03
Mixerinstellingen
127.
* Select ALSA output ports * MIDI events will be sent to the ports selected here. In example, if your audio card provides a hardware synth and you want to play MIDI with it, you'll probably want to select the wavetable synthesizer ports.
2010-02-03
* Selecteer de ALSA-outputpoorten * MIDI-gebeurtenissen worden verstuurd naar de hier gelecteerde poorten. Je zal bijvoorbeeld waarschijnlijk de wavetable-synthesizerpoorten willen selecteren als je geluidskaart een hardwaresynthesizer voorziet waardoor je MIDI wil afspelen.
128.
* Select ALSA mixer card * The ALSA backend outputs directly through ALSA, it doesn't use effect and ouput plugins from the player. During playback, the player volumeslider will manipulate the mixer control you select here. If you're using wavetable synthesizer ports, you'll probably want to select the Synth control here.
2010-02-03
* Selecteer de ALSA-mixerkaart* De ALSA Backend stuurt rechtstreeks door via ALSA, het gebruikt geen effect- en outputplugins van de speler. Tijdens het afspelen zal de volumeknop van de speler de mixercontrole bepalen die je hier selecteert. Hier zal je waarschijnlijk de synth willen controleren.
129.
* Select ALSA mixer control * The ALSA backend outputs directly through ALSA, it doesn't use effect and ouput plugins from the player. During playback, the player volume slider will manipulate the mixer control you select here. If you're using wavetable synthesizer ports, you'll probably want to select the Synth control here.
2010-02-03
* Selecteer de ALSA-mixercontrole* The ALSA backend outputs directly through ALSA, it doesn't use effect and ouput plugins from the player. Tijdens het afspelen zal de volumeknop van de speler de mixercontrole bepalen die je hier selecteert. Hier zal je waarschijnlijk de synth willen controleren.
132.
AMIDI-Plug - backend information
2010-02-03
AMIDI-Plug - backend-informatie
133.
AMIDI-PLUG PREFERENCES
2010-02-03
AMIDI-PLUGVOORKEUREN
137.
Transpose:
2010-02-03
In andere toonhoogte weergeven
138.
Drum shift:
2010-02-03
Drumaanpassing:
142.
* Backend selection * AMIDI-Plug works with backends, in a modular fashion; here you should select your backend; that is, the way MIDI events are going to be handled and played. If you have a hardware synthesizer on your audio card, and ALSA supports it, you'll want to use the ALSA backend. It can also be used with anything that provides an interface to the ALSA sequencer, including software synths or external devices. If you want to rely on a software synthesizer and/or want to pipe audio into effect and output plugins of the player you'll want to use the good FluidSynth backend. Press the info button to read specific information about each backend.
2010-02-03
* Backend selection * AMIDI-Plug werkt op een vergelijkbare manier met backends; hier moet je de backend selecteren; wat wil zeggen op welke manier MIDI-gebeurtenissen zullen behandeld en afgespeeld worden. Waarschijnlijk wil je een ALSA backend gebruiken als je een hardwaresynthesizer hebt op je geluidskaart die door ALSA wordt ondersteund. Het kan ook gebruikt worden met al wat een interface voorziet voor de ALSA-sequencer, softwaresynths en externe apparaten inbegrepen. Waarschijnlijk wil je een goede FluidSynth backend gebruiken als je op een softwaresynthesizer rekent, en/of als je geluid door effect- en outputplugins wil sturen. Klik op info om specifieke informatie op te zoeken over elke backend.
153.
DUMMY BACKEND CONFIGURATION
2010-02-04
DUMMY BACKEND CONFIGURATIE
155.
Do not log anything
2010-02-04
Bewaar geen gebeurtenissen
156.
Log MIDI events to standard output
2010-02-04
Registreer MIDI-gebeurtenissen in de standaard output
157.
Log MIDI events to standard error
2010-02-04
Registeer MIDI-gebeurtenissen als standaard foutmelding
158.
Log MIDI events to file
2010-02-04
Registreer MIDI-gebeurtenissen in bestand
159.
Logfile settings
2010-02-04
Logboekinstellingen