Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
151157 of 157 results
151.
To install software and updates from newly added medium,
you have to reload the information about available software.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Để cài đặt phần mềm và các bản cập nhật từ phương tiện mới thêm vào,
bạn phải nạp lại thông tin về các phần mềm sãn có.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/glade/utils.glade.h:41
152.
To use this option you will require administrative privileges.
It will prompt for a CD to be inserted in the default drive.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Muốn dùng chức năng này, bạn phải có quyền quản trị.
Bạn sẽ được yêu cầu đưa một đĩa CD vào ổ đọc mặc định.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/glade/utils.glade.h:43
153.
When adding a CD or DVD as Software Source you are telling
APT to looks into this CD to find for available packages, and
eventually gets from it when a installation is requested.
This is the best choice to use the APTonCD media.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Khi thêm một đĩa CD hoặc DVD làm nguồn phần mềm, có nghĩa là
APT sẽ đọc đĩa đó để tìm các gói phần mềm sẵn có, và
có thể dùng các gói phần mềm đó mỗi khi có yêu cầu cài đặt.
Đây là lí do tốt nhất để dùng APTonCD.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/glade/utils.glade.h:45
154.
When you start APTonCD you can choose <b>Create</b> mode,
where you can select the packages you want add in the
installation disc and then create it.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Khi khởi động APTonCD bạn có thể chọn chế độ <b>Tạo</b>,
để chọn các gói phần mềm cần thiết nhằm bổ sung chúng
vào đĩa cài đặt trước khi tạo ra nó.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/glade/utils.glade.h:49
155.
You may want to edit the sources list and remove the external
repositories before reloading the package information.
On other hand, if you require a package from medium which
needs external dependencies this package will not be installed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Có thể bạn muốn sửa tập tin sources.list để loại bỏ các nguồn
phần mềm bên ngoài trước khi nạp lại thông tin các gói.
Mặt khác, nếu bạn yêu cầu một gói phần mềm cần các gói
phụ thuộc ở bên ngoài, chúng sẽ không được cài đặt.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/glade/utils.glade.h:52
156.
Create a Installation Disc
Tạo một đĩa cài đặt
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/aptoncd.desktop.in.h:1
157.
Package Backup Tool
Công cụ sao lưu gói tin
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-10
Located in ../data/aptoncd.desktop.in.h:2
151157 of 157 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Trường An, Vu Do Quynh.