Translations by Vladimír Burian

Vladimír Burian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151180 of 180 results
137.
APTonCD is an installation disc creator that builds a disc containing the packages you have downloaded using APT, including those installed by Synaptic, Update Manager, Adept, and other APT front-ends.
2009-02-05
APTonCD je nástroj na tvorbu instalačních disků, který sestaví disk obsahující balíky, jež jste stáhli pomocí APT, včetně těch instalovaných přes Synaptic, Update Manager, Adept nebo jiné grafické rozšíření APT.
2008-08-06
APTonCD je nástroj na tvorbu instalačních disků, který sestaví disk obsahující balíky, jež jste stáhli pomocí APT, včetně těch instalovaných přes Synaptic, Update Manager, Adept, nebo jiné grafické rozšíření APT.
2008-06-01
APTonCD je nástroj na tvorbu instalačních disků, který sestaví disk obsahující balíky, které jste stáhli pomocí APT, včetně těch instalovaných přes Synaptic, Update Manager, Adept, nebo jiné grafické rozšíření APT.
2008-04-09
APTonCD je nástroj na tvorbu instalačních disků, který sestaví disk obsahující balíky, které jste stáhli pomocí APT, včetně těch instalovaných Synapticem, Update Managerem, Adeptem, nebo jiným grafickým rozšířením APTu.
138.
Add CD/DVD...
2007-12-19
Přidat CD/DVD...
139.
Don't display this message again
2008-12-17
Tuto zprávu již znovu nezobrazovat
2007-12-19
Zprávu již nezobrazovat
140.
Download
2007-12-19
Stáhnout
141.
If you have external software sources and its version of a required package is newer than the version in the medium, APT will attempt to download the package from the external repository.
2008-04-08
Pokud máte externí zdroje softwaru a verze požadovaného balíku je v něm novější než verze na nosiči, APT se pokusí stáhnout balík z externího zdroje.
142.
Ignoring packages
2008-04-08
Ignorované balíky
143.
It means that not all the packages you have installed are saved on to your computer. APTonCD can try to download the missing packages from the internet or rebuild the package from scratch based on the installed files
2009-05-23
Zdá se, že některé nainstalované balíky nejsou uloženy v počítači. APTonCD se může pokusit stáhnout chybějící balíky z internetu nebo vytvořit balíky z nainstalovaných souborů.
2009-02-05
Zdá se, že některé nainstalované balíky nejsou uloženy v počítači. APTonCD se může pokusit stáhnout chybějící balíky z internetu nebo vytvořit balíky z nainstalovaných souborů.
2008-05-28
Zdá se, že některé nainstalované balíky, nejsou uloženy v počítači. APTonCD se může pokusit stáhnout chybějící balíky z internetu, nebo vytvořit balíky z nainstalovaných souborů.
144.
Package property
2008-04-08
Vlastnost balíku
145.
Quick Introduction
2008-04-08
Rychlý úvod
146.
Rebuild
2008-12-07
Znovu sestavit
2008-04-08
Obnovit
147.
Reload
2008-12-07
Obnovit informace o balících
2008-12-07
Aktualizovat
2007-12-19
Obnovit databázi
149.
The <b>Restore</b> mode allows you to copy back the packages from an installation disc previously created back to the APT cache. For now, APTonCD <b>does not install</b> any package on your system, you need to do it manually.
2010-09-10
Režim <b>Obnovit</b> umožní zkopírovat balíky z dříve vytvořeného instalačního disku zpět do mezipaměti APT. Nyní APTonCD na váš systém <b>nebude instalovat</b> žádný balík, to budete muset udělat ručně.
2008-04-09
Režim <b>Obnovit</b> umožní zkopírovat balíky z dříve vytvořeného instalačního disku zpět do vyrovnávací paměti APT. Nyní APTonCD na váš systém <b>nebude instalovat</b> žádný balík, to budete muset udělat ručně.
150.
This disc is completely APT-suitable, which means that you can add it as a software source.
2008-04-09
Tento disk zcela vyhovuje aplikaci APT, což znamená, že ho můžete přidat jako zdroj softwaru.
151.
To install software and updates from newly added medium, you have to reload the information about available software.
2008-05-28
Chcete-li instalovat software a aktualizace z nově přidaného nosiče, musíte obnovit informace o dostupném softwaru.
152.
To use this option you will require administrative privileges. It will prompt for a CD to be inserted in the default drive.
2008-12-07
K použití této vlastnosti budete potřebovat administrátorská práva. Vyžádá si vložení CD disku do výchozí mechaniky.
153.
When adding a CD or DVD as Software Source you are telling APT to looks into this CD to find for available packages, and eventually gets from it when a installation is requested. This is the best choice to use the APTonCD media.
2008-12-07
Když přidáte CD nebo DVD jako zdroj softwaru, APT se na těchto discích pokusí najít dostupné balíky a případně je použije pro požadovanou instalaci. Toto je nejlepší způsob, jak používat média APTonCD.
154.
When you start APTonCD you can choose <b>Create</b> mode, where you can select the packages you want add in the installation disc and then create it.
2008-05-28
Při spuštění APTonCD si můžete vybrat režim <b>Vytvořit</b>, v němž můžete vybrat balíky, které chcete přidat na instalační disk a ten pak vytvořit.
155.
You may want to edit the sources list and remove the external repositories before reloading the package information. On other hand, if you require a package from medium which needs external dependencies this package will not be installed.
2008-05-28
Možná budete chtít upravit seznam zdrojů a odstranit externí repozitáře před obnovením informací o dostupných balících. Na druhou stranu, pokud budete potřebovat balík z nosiče, který potřebuje vnější závislosti, tento balík nebude nainstalován.
156.
Create a Installation Disc
2007-12-19
Vytvořit instalační disk
157.
Package Backup Tool
2008-05-28
Nástroj na zálohování balíků