Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.

These translations are shared with apport in Ubuntu Eoan template apport.

110 of 183 results
1.
Report a problem...
समस्या रिपोर्ट गर्नुहोस्...
Translated by Shubham Joshi on 2015-12-24
Reviewed by sarojdhakal on 2015-12-25
Located in ../gtk/apport-gtk.desktop.in.h:1 ../kde/apport-kde-mime.desktop.in.h:1 ../kde/apport-kde.desktop.in.h:1
2.
Report a malfunction to the developers
डेवलपर्सलाई काम नगरे रिपोर्ट गर्नुहोस्
Translated by Shubham Joshi on 2015-12-24
Reviewed by sarojdhakal on 2015-12-25
Located in ../gtk/apport-gtk.desktop.in.h:2 ../kde/apport-kde-mime.desktop.in.h:2 ../kde/apport-kde.desktop.in.h:2
3.
(binary data)
(बायनरी डेटा)
Translated by sarojdhakal on 2015-12-27
Located in ../bin/apport-cli.py:166 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:363 ../gtk/apport-gtk.py:146 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:146 ../kde/apport-kde.py:363 ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:166
4.
Sorry, the application %s has stopped unexpectedly.
माफ गर्नुहोस्, अनुप्रयोग %s अचानक रोकिएको छ।
Translated by sarojdhakal on 2015-12-27
Located in ../gtk/apport-gtk.py:161 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:161
5.
Sorry, %s has closed unexpectedly.
माफ गर्नुहोस्, %s अचानक बन्द भएको छ।
Translated by sarojdhakal on 2015-12-27
Located in ../gtk/apport-gtk.py:164 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:164
6.
Sorry, %s has experienced an internal error.
माफ गर्नुहोस् , %s ले अन्तरिक त्रुटीको सामना गरेको छ।
Translated by sarojdhakal on 2015-12-27
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:200 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:238 ../gtk/apport-gtk.py:169 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:169 ../kde/apport-kde.py:200 ../kde/apport-kde.py:238
7.
Send problem report to the developers?
यो समस्याको प्रतिवेदन डेभेलोपरहरूलाई पठाउन चाहनुहुन्छ ?
Translated by sarojdhakal on 2015-12-27
Located in ../bin/apport-cli.py:194 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:186 ../gtk/apport-gtk.py:181 ../gtk/apport-gtk.ui.h:6 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:181 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:6 ../kde/apport-kde.py:186 ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:194
8.
Send
पठाउनुहोस्
Translated by sarojdhakal on 2015-12-27
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:194 ../gtk/apport-gtk.py:188 ../gtk/apport-gtk.ui.h:14 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:188 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:14 ../kde/apport-kde.py:194
9.
Show Details
विवरण देखाउनुहोस्।
Translated by Shubham Joshi on 2015-12-24
Reviewed by sarojdhakal on 2015-12-25
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:292 ../gtk/apport-gtk.py:204 ../gtk/apport-gtk.py:575 ../gtk/apport-gtk.ui.h:11 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:204 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:575 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:11 ../kde/apport-kde.py:292
10.
Continue
जारी राख्नुहोस
Translated by Shubham Joshi on 2015-12-24
Reviewed by sarojdhakal on 2015-12-25
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:231 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:244 ../gtk/apport-gtk.py:216 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:216 ../kde/apport-kde.py:231 ../kde/apport-kde.py:244
110 of 183 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bista Nirooj, Rabi Poudyal, Shubham Joshi, Yogesh Ojha, sarojdhakal.