Translations by Jaume Sanz Aznar

Jaume Sanz Aznar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 72 results
1.
python-gtk2 is required to run 4digits.
2021-03-18
python-gtk2 és necessari per executar 4 dígits.
2021-03-18
python-gtk2 requereix executar 4 dígits.
2.
No python-gtk2 was found on your system.
2021-03-18
No s'ha trobat python-gtk2 al sistema.
2021-03-18
No s'ha trobat cap python-gtk2 al sistema
3.
Corrupted preferences file "%s", deleting...
2021-03-18
Fitxer de preferències "% s" malmès, suprimint ...
4.
Must input something.
2021-03-18
Introdueix alguna cosa.
5.
First digit cannot be zero.
2021-03-18
El primer dígit no pot ser zero.
6.
Must input a number.
2021-03-18
Introdueix un número
7.
Must input four digits.
2021-03-18
Indrodueix quatre dígits.
8.
Four digits must be unique.
2021-03-18
Els quatre dígits han de ser únics.
9.
You've already guessed it.
2021-03-18
Ja ho heu endevinat.
10.
You win! :)
2021-03-18
Has guanyat! :)
11.
Used %.1f s.
2021-03-18
Has fet servir % .1f s.
2021-03-18
Has utilitzat % .1f s.
12.
Haha, you lose. It is %s.
2021-03-18
Haha, perds. És %s.
2021-03-18
Haha, perds. És % s.
13.
Wasted %.1f s.
2021-03-18
Has desaprofitat %.1f s.
14.
Timer started...
2021-03-18
El temps comença a correr...
15.
Name
2021-03-18
Nom
16.
Score
2021-03-18
Puntuació
17.
Date
2021-03-18
Data
18.
Ready
2021-03-18
Preparats
19.
Cannot open score file.
2021-03-18
No es pot obrir el fitxer de puntuació.
20.
4619: You are the luckiest guy on the planet!
2021-03-18
4619: Ets la persona més afortunada del planeta!
21.
4digits comes with NO WARRANTY to the extent permitted by law. This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation - version 2. For more information about these matters, see the file named COPYING.
2021-03-18
4digits no inclou CAP GARANTIA en la mesura permesa per la llei. Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i / o modifiqueu-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU com a publicat per la Free Software Foundation - versió 2. Per a més informació informació sobre aquests assumptes, consulteu el fitxer anomenat COPYING.
22.
Written by Pan Yongzhi.
2021-03-18
Escrit per Pan Yongzhi.
23.
4digits, a guess-the-number game. Usage: 4digits [OPTION] ... You are given eight times to guess a four-digit number. You get one A if its value and position are both correct, and you get one B if only its value is correct. You win the game when you get 4A0B. -v, --version display the version of 4digits and exit. -h, -?, --help print this help. Report bugs at <https://github.com/fossilet/4digits/issues>.
2021-03-18
4digits, un joc d’endevinar números. Ús: 4 dígits [OPCIÓ] ... Tens vuit oportunitats per endevinar un número de quatre dígits. Aconsegueixes una A si el valor i la posició són correctes i obteniu una B si només el valor és correcte. Guanyes el partit quan aconsegueixes 4A0B. -v, --version mostra la versió de 4digits i surt. -h, -?, --help mostra ajuda. Informeu d’errors a <https://github.com/fossilet/4digits/issues>.
2021-03-18
dígits, un joc d’endevinar números. Ús: 4 dígits [OPTION] ... Tens vuit oportunitats per endevinar un número de quatre dígits. Aconsegueixes una A si el valor i la posició són correctes i obteniu una B si només el valor és correcte. Guanyes el partit quan aconsegueixes 4A0B. -v, --version mostra la versió de 4digits i surt. -h, -?, --help mostra ajuda. Informeu d’errors a <https://github.com/fossilet/4digits/issues>.
24.
Input a 4-digit number:
2021-03-18
Introdueix un número de 4 dígits:
2021-03-18
Introduïu un número de 4 dígits:
25.
Something's got wrong, I'd better quit...
2021-03-18
S'ha produït un error, millor ho deixe estar...
26.
Input too long!
2021-03-18
Massa llarg!
27.
Must be a number between 1000 and 9999!
2021-03-18
Ha de ser un número entre el 1000 i el 9999!
28.
Four digits must be unique.
2021-03-18
Els quatre dígits han de ser únics.
29.
Memory allocation error.
2021-03-18
Error a l'assignar la memòria.
30.
Usage: 4digits [OPTION]... Try `4digits --help' for more information.
2021-03-18
Ús: 4 dígits [OPTION]... Proveu `4digits --help' per obtenir més informació.
2021-03-18
Ús: 4 dígits [OPTION] ... Proveu `4digits --help' per obtenir més informació.
31.
You've already guessed it.
2021-03-18
Ja ho heu endevinat.
32.
%d time left.
%d times left.
2021-03-18
%d intent restant.
%d intents restants.
33.
You win! :) Used %d sec.
2021-03-18
Has guanyat! :) Has fet servir % d s.
34.
Haha, you lose. It is
2021-03-18
Ha ha, perds. És
35.
About 4digits
2021-03-18
Sobre 4digits
36.
Copyright (c) 2004- Yongzhi Pan
2021-03-18
Copyright (c) 2004- Yongzhi Pan
37.
A guess-the-number puzzle game
2021-03-18
Un joc de d’endevinar números
38.
4digits website
2021-03-18
página web de 4digits
39.
4digits is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. 4digits is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with 4digits; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2021-03-18
4digits és programari lliure; podeu redistribuir-lo i / o modificar-lo segons els termes de la Llicència Pública General GNU tal com la publica la Free Software Foundation; ja sigui la versió 2 de la llicència, o (segons el vostre criteri) qualsevol versió posterior. 4digits es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols amb la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o IDONEITAT PER A UN DETERMINAT FI. Vegeu la llicència pública general de GNU per obtenir més informació. Hauríeu d’haver rebut una còpia de la llicència pública general de GNU juntament amb 4 dígits; si no, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
40.
Russian: Sergey Basalaev Launchpad Translators group: https://translations.launchpad.net/+groups/launchpad-translators
2021-03-18
Traducció al català: Jaume Sanz Aznar Launchpad Translators group: https://translations.launchpad.net/+groups/launchpad-translators
2021-03-18
Traducció al català: Jaume Sanz Aznar
41.
_Game
2021-03-18
_Partida
42.
_Scores
2021-03-18
_Puntuació